Log in

Cardiff University Students' Union news

Postgraduate Welcome Events

What's On for September 2017

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Nominations open: Monday 25 September 09:00 | Enwebiadau'n agor: Dydd Llun Medi 25

 
Freshers' Ticket and Merchandise Collection | Casglu Tocynnau a Nwyddau y Glas

Where and when to collect your Freshers' stuff | Ble a prhyd i gasglu pethau y Glas

 
Give it a Go Autumn Programme | Rhaglen Hydref Rho Gynnig Arni

Check out the exciting events we've got planned | Edrychwch ar yr holl ddigwyddiadau cyffrous sydd gennym ar y gweill

 
Travelling to Cardiff by train | Teithio i Gaerdydd ar y trên

Changes to the South Wales mainline / Newidiadau i prif rheilffordd De Cymru

 
Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

In memory of his contribution | Er cof am ei gyfraniad

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
Bubble Boba

Now open on the ground floor! | Nawr ar agor ar y llawr gwaelod!

 
Staying in Cardiff over the summer? | Aros yng Nghaerdydd dros yr haf?

There's plenty going on across the city | Mae digon o fwrlwm yn y ddinas

 
Etholiad UMCC | UMCC Election

Cyfnod enwebu ar gyfer etholiadau UMCC ar agor! | Nomination period for UMCC’s elections are open!

 
Statement | Datganiad

Events in Manchester | Digwyddiadau ym Manceinion

 
Going home for the summer? | Mynd adref am yr haf?

Important things to think about before you leave Cardiff | Pethau pwysig i chi gofio cyn i chi adael Caerdydd.

 
Enriching Student Life Awards Winners | Enillwyr Fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Thank you to everyone involved in the ESLAs | Diolch i bawb a oedd ynghlwm â'r Gwobrau

 
Datganiad: undeb o fewn Undeb | Statement: a union within the Union

A statement by Osian Morgan, Welsh Language Officer | Datganiad gan Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg

 
Global Week 2017 | Wythnos Fyd-Eang 2017

Friday 24th to Thursday 30th March | Dydd Gwener 24ain i ddydd Iau 30ain Mawrth

 
CUSU wins NUS Wales Diversity Award 2017 | UMPC yn ennill Gwobr Amrywiaeth UCM Cymru

Exciting news from the NUS Awards 2017 | Newyddion cyffrous gan UCM Cymru 2017

 
Happy St David’s Day | Dydd Gwyl Dewi Hapus

Celebrate St David’s Day on the 1st of March | Dathlwch Ddydd Gwyl Dewi ar y 1af o Fawrth

 
Elections Results 2017 | Canlyniadau Etholiadau 2017

Meet your 2017/18 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2017/18.

 
Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

The biggest student sporting event of the year | Digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn

 
Think before you bin it | Meddyliwch cyn ei roi yn y bin

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
AGM Full Agenda Pack | Pecyn Agenda Llawn CCB

Annual General Meeting 24th November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Tachwedd 17:30

 
Bye-Elections Results 2016 | Canlyniadau Is Etholiadau 2016

Find out who was elected | Darganfyddwch pwy gafodd eu hethol

 
Notice of AGM | Rhybudd o CCB

Thursday 24 November 2016 | Dydd Iau 24 Tachwedd 2016

 
Are you renting smart? | Ydych chi'n rhentu'n smart?

Students get smart with Rent Smart Wales | Myfyrwyr yn ddoethach gyda Rhentu Doeth Cymru

 
Black History Month 2016 | Mis Hanes Pobl Dduon 2016

Join the celebration | Ymuna'r dathliadau

 
The Diamond Review: the result | Adroddiad Diamond: y canlyniad

What you need to know | Beth sydd angen i chi wybod

 
Drinkaware Crew | Criw Drinkaware

New for September 2016 | Newydd ar gyfer Medi 2016

 
Library closures during August | Llyfrgelloedd ar gau yn ystod Awst

Find out which locations will be closed over the next month | Darganfyddwch pa leoliadau a fydd ar gau yn ystod y mis nesaf

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
Higher Education White Paper | Papur Gwyn Addysg Uwch

Response to the White Paper and the Higher Education Bill | Ymateb i'r Papur Gwyn a Bil Addysg Uwch

 
Response to the Spring Budget | Ymateb i Gyllideb y Gwanwyn

An update from your Students' Union President | Diweddariad gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr

 
Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Elected Officer Team Update | Diweddarad Tîm Swyddogion Etholedig

VP Heath Park and VP Welfare | IL Parc y Mynydd Bychan a IL Lles

 
It’s No Joke Launch | Lansiad Nid yw'n Jôc

Tackling lad culture on Cardiff campuses | Yn laco diwylliant 'lad' ar gampysau Caerdydd

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Making a Big Impact in Cardiff Central

Cardiff student make their mark on the General Election with an 8% increase in voter turnout