Log in

Cardiff University Students' Union news

Welsh Varsity 2018 | Farsiti Cymru 2018

Fixed capacity at Sketty Lane | Lle cyfyngedig yn Lôn Sgeti

 
Referendum | Refferendwm

Decision by Board of Trustees | Penderfyniad gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr

 
Welsh Varsity Fixtures 2018

Find out times and locations for sporting fixtures

 
Upcoming Referendum | Y Refferendwm sydd i ddod

A statement from your Sabbatical Officer team | Datganiad gan dîm y swyddogion sabothol

 
Notice of Referendum | Hysbysiad o Refferendwm

Voting open Tuesday 17th – Friday 20th April | Pleidlais ar agor dydd Mawrth 17 – dydd Gwener 20 Ebrill

 
Thank you!

You've rated us the number 1 Students' Union in Wales again

 
Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Announcement: Tuesday 20th March 2018

 
Strike Action | Gweithredu diwydiannol

Advice to Students | Cyngor i fyfyrwyr

 
We won!

NUS Wales Awards 2018

 
Go Green Week! | Wythnos Bydd Wyrdd!

Tips on how to live a more sustainable lifestyle | Tips ar sut i fyw bywyd mwy cynaliadwy

 
Dathliadau Dydd Gwyl Dewi yn y ddinas | St David's Day celebrations in the city

Ymunwch yn y dathliadau o amgylch y ddinas | Join the celebrations across the city

 
Being a Cardiff Volunteering Student Trustee | Bod yn Ymddiriedolwr Myfyrwyr Gwirfoddoli Caerdydd

Caroline Alldridge discusses what it's like to sit on a Board of Trustees | Caroline Alldridge yn trafod eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

 
Strike Action Update | Diweddariad Gweithredu Diwydiannol

Useful information and advice | Gwybodaeth a chyngor defnyddiol

 
Make a Smile | Gwneud Gwên

Luke Morgan talks about volunteering for this great project | Luke Morgan yn siarad am wirfoddoli ar gyfer y prosiect gwych hyn

 
Strike Action | Gweithredu Diwydiannol

An open letter to the Vice Chancellor of Cardiff University | Llythyr agored at Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd

 
LGBT History Month | Mis Hanes LHDT

Celebrate LGBT History Month with us | Dewch i ddathlu Mis Hanes LHDT gyda ni

 
Statement: Strike Action | Datganiad: Streic

A statement from your Sabbatical Officers | Datganiad gan eich Swyddogion Sabothol

 
Welsh Varsity 2018 | Farsiti Cymru 2018

Welsh Varsity returns to Swansea in 2018 | Varsity Cymru yn dychwelyd i Abertawe

 
Are you interested in student welfare issues?

Nick, your current VP Welfare, talks about why you should run for his role

 
Do you want to be our next VP Societies & Volunteering? | IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Find out why Lamorna, your VP Societies, loves her role | Darganfyddwch pam mae Lamorna, eich IL Cymdeithasau yn caru ei rôl

 
Would you like to influence how sport is run at Cardiff University? | Dylanwadu ar Chwaraeon

Tom, VP Sports, explains what it's like to be a Sabbatical Officer | Tom, IL Chwaraeon, yn esbonio ei brofiad o fod yn Swyddog Sabothol

 
Could you represent postgraduate students? | Allech chi gynrychioli myfyrwyr ôl-raddedig?

We talked to Jake, VP Postgraduates, about his role | Siaradom ni â Jake, IL yr Ôl-raddedigion, am ei rôl

 
National Societies Awards 2018 | Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau 2018

We're exciting to host the event for the first time! | Rydym yn gyffrous i gynnal y digwyddiad am y tro cyntaf!

 
Democracy from Day One: Campaigning | Democratiaeth o Ddydd Un: Ymgyrchu

What issues would you like to see us campaign on? | Pa faterion hoffech chi ein gweld yn ymgyrchu arnynt?

 
Bursaries and grants for Welsh postgraduates | Bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ôl-raddedig Cymru

An update from Jake Smith, your VP Postgraduate Students | Diweddariad gan Jake Smith, eich IL Myfyrwyr Ol-raddedig

 
Democracy from Day One: VP Heath Park

If you were VP Heath Park Officer, what would you do?

 
Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

In memory of his contribution | Er cof am ei gyfraniad

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
Global Week 2017 | Wythnos Fyd-Eang 2017

Friday 24th to Thursday 30th March | Dydd Gwener 24ain i ddydd Iau 30ain Mawrth

 
CUSU wins NUS Wales Diversity Award 2017 | UMPC yn ennill Gwobr Amrywiaeth UCM Cymru

Exciting news from the NUS Awards 2017 | Newyddion cyffrous gan UCM Cymru 2017

 
Elections Results 2017 | Canlyniadau Etholiadau 2017

Meet your 2017/18 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2017/18.

 
Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Enriching Student Life Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Nominees have been announced for this year's Awards | Mae'r enwebeion wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer Gwobrau eleni