Log in

Cardiff University Students' Union news

National Societies Awards 2018 | Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau 2018

We're exciting to host the event for the first time! | Rydym yn gyffrous i gynnal y digwyddiad am y tro cyntaf!

 
Do you want to change things at the Heath? Ydych chi eisiau newid pethau yn y Mynydd Bychan?

Kirsty, VP Heath Park, explains why you should run for her role | Kirsty IL Mynydd Bychan yn sôn mwy am ei rôl

 
Do you fancy being our next SU President? | Hoffech chi fod yn Lywydd nesaf ar yr Undeb?

We spoke to Hollie to find out more about her role | Siaradom â Hollie i ddarganfod mwy am ei rôl

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Coming to a library near you | Yn dod i lyfrgell yn agos i chi

 
Periodic Review | Adolygiad Cyfnodol

Student support needed | Angen cefnogaeth myfyrwyr

 
Saturday Exams | Arholiadau Ddydd Sadwrn

We want your feedback | Rydym eisiau eich adborth

 
Student Support Survey | Arolwg Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Counselling and Wellbeing Feedback | Adborth Cwnsela a Lles

 
Staying in Cardiff over the Winter Break? | Aros yng Nghaerdydd dros Wyliau'r Gaeaf?

We've come up with a list of stuff to do over the holidays | Dyma restr o bethau gallwch wneud dros y gwyliau

 
Notice of Nominations 2017-18 | Hysbysiad o Enwebiadau 2017-18

Nominate yourself for an Elected Officer role | Enwebwch eich hun ar gyfer rôl Swyddog Etholedig

 
Welsh Blood Service | Gwasanaeth Gwaed Cymru

Book a donation appointment | Archebwch apwyntiad rhoi gwaed

 
#ThisCardiffGirlCan

Celebrating Women in Sports | Dathlu Merched mewn Chwaraeon

 
Democracy from Day One: Campaigning | Democratiaeth o Ddydd Un: Ymgyrchu

What issues would you like to see us campaign on? | Pa faterion hoffech chi ein gweld yn ymgyrchu arnynt?

 
Notice of AGM | Hysbysiad CCB

You're invited to our Annual General Meeting (AGM) | Eich gwahoddiad i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

 
Rate your Student Housing | Eich barn ar eich Ty Myfyrwyr

Your VP Welfare wants to hear your views! | Eich barn ar eich Ty Myfyrwyr!

 
Bursaries and grants for Welsh postgraduates | Bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ôl-raddedig Cymru

An update from Jake Smith, your VP Postgraduate Students | Diweddariad gan Jake Smith, eich IL Myfyrwyr Ol-raddedig

 
Democracy from Day One: VP Heath Park

If you were VP Heath Park Officer, what would you do?

 
Student Senate | Senedd Myfyrwyr

Got a great idea to improve the Students' Union? | Oes gennych syniad gwych i wella eich Undeb?

 
Postgraduate Welcome Events

What's On for September 2017

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Nominations open: Monday 25 September 09:00 | Enwebiadau'n agor: Dydd Llun Medi 25

 
Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

In memory of his contribution | Er cof am ei gyfraniad

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
Bubble Boba

Now open on the ground floor! | Nawr ar agor ar y llawr gwaelod!

 
Datganiad: undeb o fewn Undeb | Statement: a union within the Union

A statement by Osian Morgan, Welsh Language Officer | Datganiad gan Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg

 
Global Week 2017 | Wythnos Fyd-Eang 2017

Friday 24th to Thursday 30th March | Dydd Gwener 24ain i ddydd Iau 30ain Mawrth

 
CUSU wins NUS Wales Diversity Award 2017 | UMPC yn ennill Gwobr Amrywiaeth UCM Cymru

Exciting news from the NUS Awards 2017 | Newyddion cyffrous gan UCM Cymru 2017

 
Happy St David’s Day | Dydd Gwyl Dewi Hapus

Celebrate St David’s Day on the 1st of March | Dathlwch Ddydd Gwyl Dewi ar y 1af o Fawrth

 
Elections Results 2017 | Canlyniadau Etholiadau 2017

Meet your 2017/18 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2017/18.

 
Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

The biggest student sporting event of the year | Digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn

 
Think before you bin it | Meddyliwch cyn ei roi yn y bin

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Library closures during August | Llyfrgelloedd ar gau yn ystod Awst

Find out which locations will be closed over the next month | Darganfyddwch pa leoliadau a fydd ar gau yn ystod y mis nesaf

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays