Log in

Cardiff University Students' Union news

Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
Applications open for Marketing Crew | Ceisiadau ar agor ar gyfer Criw Marchnata

We're looking for enthusiastic students to join our team | Rydym yn chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i ymuno â’n tîm

 
Notice of poll | Hysbysiad Pleidleisio

Notice of Poll for 2017 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2017

 
This Cardiff Girl Can | Merched Mewn Chwaraeon

A brand new campaign to increase recognition for women in sport | Ymgyrch newydd sbon i gynyddu cydnabyddiaeth ar gyfer merched mewn chwaraeon

 
Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

The biggest student sporting event of the year | Digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn

 
Think before you bin it | Meddyliwch cyn ei roi yn y bin

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
New Years Resolutions | Addunedau Blwyddyn Newydd

Some new things for you to try in 2017 | Pethau newydd i chi drio yn 2017

 
Winter Break Opening Hours | Amseroedd Agor Gwyliau'r Gaeaf

Find out when our services are open during the break | Amseroedd ein gwasanaethau yn ystod y gwyliau

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
AGM Full Agenda Pack | Pecyn Agenda Llawn CCB

Annual General Meeting 24th November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Tachwedd 17:30

 
Changes and improvements | Newidiadau a gwelliannau

Making our successful club nights even better | Gwella ein nosweithiau clwb llwyddiannus

 
Bye-Elections Results 2016 | Canlyniadau Is Etholiadau 2016

Find out who was elected | Darganfyddwch pwy gafodd eu hethol

 
Notice of AGM | Rhybudd o CCB

Thursday 24 November 2016 | Dydd Iau 24 Tachwedd 2016

 
Are you renting smart? | Ydych chi'n rhentu'n smart?

Students get smart with Rent Smart Wales | Myfyrwyr yn ddoethach gyda Rhentu Doeth Cymru

 
Black History Month 2016 | Mis Hanes Pobl Dduon 2016

Join the celebration | Ymuna'r dathliadau

 
The Diamond Review: the result | Adroddiad Diamond: y canlyniad

What you need to know | Beth sydd angen i chi wybod

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Drinkaware Crew | Criw Drinkaware

New for September 2016 | Newydd ar gyfer Medi 2016

 
My Freshers' Top Tips | Fy Awgrymiadau Y Glas

From Florence, one of our lovely 3rd year students | Gan Florence, un o'n myfyrwyr 3ydd blwyddyn hyfryd

 
Reaching great heights in the NSS | Cyrraedd yr uchelfannau yn yr NSS

Final year students have given us our highest ever satisfaction score | Mae myfyrwyr blwyddyn olaf wedi rhoi sgôr boddhad mwyaf erioed i ni

 
Library closures during August | Llyfrgelloedd ar gau yn ystod Awst

Find out which locations will be closed over the next month | Darganfyddwch pa leoliadau a fydd ar gau yn ystod y mis nesaf

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
Higher Education White Paper | Papur Gwyn Addysg Uwch

Response to the White Paper and the Higher Education Bill | Ymateb i'r Papur Gwyn a Bil Addysg Uwch

 
Going home for the summer? | Mynd adre ar gyfer y gwyliau?

Advice and tips for moving out of your halls/house | Cynghorion am symud allan o'ch neuaddau/ty

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Coming to a library near you | Yn dod i lyfrgell yn agos i chi

 
24/7 ASSL passes the pilot! | ASSL 24/7 yn pasio'r peilot!

A big win for students | Buddugoliaeth i fyfyrwyr

 
Societies Ball 2016 Awards Results | Canlyniadau Gwobrau Cymdeithasau 2016

A message from your VP Societies | Neges gan eich IL Cymdeithasau

 
Enriching Student Life Awards Results | Canlyniadau Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

A message from your VP Education | Neges gan eich IL Addysg

 
Response to the Spring Budget | Ymateb i Gyllideb y Gwanwyn

An update from your Students' Union President | Diweddariad gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr

 
Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Elected Officer Team Update | Diweddarad Tîm Swyddogion Etholedig

VP Heath Park and VP Welfare | IL Parc y Mynydd Bychan a IL Lles

 
It’s No Joke Launch | Lansiad Nid yw'n Jôc

Tackling lad culture on Cardiff campuses | Yn laco diwylliant 'lad' ar gampysau Caerdydd

 
Proud to support #RainbowLaces | Yn falch i gefnogi #LasysEnfys

Welsh Varsity athletes will be lacing up again | Bydd athletwyr Farsiti Cymru yn cefnogi'r ymgyrch

 
Mystery Shoppers Needed | Yn galw am Siopwyr Dirgel

Apply to join our team | Cofrestrwch i ymuno â’n tîm

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Enriching Student Life Awards Shortlist|Rhestr Fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Nominees have been announced for this year's Awards | Mae'r enwebeion wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer Gwobrau eleni

 
Cardiff takes the top spot for social life | Caerdydd yn cyrraedd y brig ar gyfer bywyd cymdeithasol

The Times Higher Education Survey places Cardiff at the top | Mae arolwg Addysg Uwch ‘Times’ yn rhoi Caerdydd ar y brig

 
Staying in Cardiff over the break?| Aros yng Nghaerdydd dros y Pasg?

We've got lots of ideas of fun and interesting things to do | Mae gennym lawer o syniadau am bethau hwyl a diddorol i chi ei wneud

 
Going home for the holidays? | Mynd adref ar gyfer y gwyliau?

Don’t give the burglars a break! | Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd i ladron!

 
The Societies Ball nominations are now open! | Enwebiadau Noson Gymdeithasau nawr ar agor!

Nominate the societies and individuals who have done great things this year | Enwebwch y cymdeithasau ac unigolion sydd wedi cyflawni pethau gwych eleni

 
Elections Results 2016 | Canlyniadau Etholiadau 2016

Meet your 2016/17 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2016/17.

 
What do you think about politics? | Beth yw’ch barn chi am wleidyddiaeth?

Help us out, and fill in the survey | Llenwch yr holiadur

 
Higher Education Funding

An update from your Students' Union President

 
Toriadau Arfaethedig i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Ymateb gan Claire Blakeway, Llywydd Undeb Myfyrwyr

 
Proposed Higher Education Funding Council for Wales cuts

A response from Claire Blakeway, our Students' Union President

 
Citywide Breathalyser Trial Scheme

A new initiative implemented by South Wales Police

 
Mae Farsiti Cymru yn dathlu ei 20fed Penblwydd yn Abertawe

Tocynnau ar werth 28ain o Ionawr 2016

 
Welsh Varsity celebrates 20th Anniversary in Swansea

Tickets on sale 28th January 2016

 
Join the protest | Ymuna â’r brotest

Proposed changes to NHS bursaries | Newidiadau arfaethedig i bwrsariaethau GIG

 
Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth

Rhowch wybod i ni pa mor dda rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad

 
Llifogydd yn Chennai

Gwasanaethau Cymorth ar gael i’n myfyrwyr rhyngwladol

 
Grwp Llywio’r Iaith Gymraeg

Manylion cyfarfod cyntaf Grwp Llywio newydd

 
Welsh Language Steering Group

Details of the first meeting of the newly formed steering group

 
Fframwaith Ragoriaeth Dysgu Newydd

Ymateb Undeb y Myfyrwyr i Bapur Gwyrdd Addysg Uwch a ryddhawyd ar 06/11/2015