Log in

Cardiff University Students' Union news

Staying in Cardiff?

Here are some things to do and places to explore!

 
Winter Break Opening Hours 2018

Find out when our services will be open

 
Full-time Welsh Language Officer | Swyddog y Gymraeg Llawn Amser

Find out what action has been taken since the AGM | Darganfyddwch pa gamau sydd wedi cael eu cymryd ers y CCB

 
Reducing our environmental impact

We've stopped using balloons at events and campaigns

 
AGM 2018 Update

Find out what happened at the meeting

 
Spring Elections 2019 | Etholiadau Gwanwyn 2019

Nominations are open
Mae enwebiadau ar agor

 
2018 AGM Full Agenda Pack | 2018 Pecyn Agenda Llawn CCB

Annual General Meeting 22 November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 22 Tachwedd 17:30

 
Autumn Elections Results 2018 | Canlyniadau Etholiadau'r Hydref 2018

See the candidates who have been elected | Gweler yr ymgeisywr a etholwyd

 
Citizens Cymru Wales

We're embarking on an exciting new partnership | Rydyn ni’n ymgymryd â phartneriaeth newydd cyffrous

 
University Student Cards and VISA Collection

Where to pick up you student ID card and get help with your VISA

 
Rooftop conservation

Meet the seagulls raising a family on the 4th floor

 
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i’w sefydlu yn swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd to be officially established in the National Eisteddfod.

 
Announcing our new kit sponsor | Dyma gyhoeddi noddwr newydd ein cit

Rhino signs three-year deal | Rhino yn arwyddo cytundeb tair blynedd

 
Democracy from Day One: Food Court Feedback

What would you most like to see in the Food Court?

 
Your next step | Eich cam nesaf

How to afford a Master's Degree | Sut mae fforddio Gradd Meistr

 
Democracy from Day One: Students’ Union Policy

How should Students’ Union Policy be decided?

 
Democracy from Day One: Academic Issues

Campaigning on academic issues: what does it mean for you?

 
Enriching Student Life Awards | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

We are thrilled to announce the deserving winners | Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillwyr haeddiannol

 
Referendum | Refferendwm

Decision by Board of Trustees | Penderfyniad gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr

 
Upcoming Referendum | Y Refferendwm sydd i ddod

A statement from your Sabbatical Officer team | Datganiad gan dîm y swyddogion sabothol

 
Thank you!

You've rated us the number 1 Students' Union in Wales again

 
Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Announcement: Tuesday 20th March 2018

 
Strike Action | Gweithredu diwydiannol

Advice to Students | Cyngor i fyfyrwyr

 
We won!

NUS Wales Awards 2018

 
Being a Cardiff Volunteering Student Trustee | Bod yn Ymddiriedolwr Myfyrwyr Gwirfoddoli Caerdydd

Caroline Alldridge discusses what it's like to sit on a Board of Trustees | Caroline Alldridge yn trafod eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

 
Make a Smile | Gwneud Gwên

Luke Morgan talks about volunteering for this great project | Luke Morgan yn siarad am wirfoddoli ar gyfer y prosiect gwych hyn

 
Strike Action | Gweithredu Diwydiannol

An open letter to the Vice Chancellor of Cardiff University | Llythyr agored at Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd

 
Statement: Strike Action | Datganiad: Streic

A statement from your Sabbatical Officers | Datganiad gan eich Swyddogion Sabothol

 
Welsh Varsity 2018 | Farsiti Cymru 2018

Welsh Varsity returns to Swansea in 2018 | Varsity Cymru yn dychwelyd i Abertawe

 
Are you interested in student welfare issues?

Nick, your current VP Welfare, talks about why you should run for his role

 
Do you want to be our next VP Societies & Volunteering? | IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Find out why Lamorna, your VP Societies, loves her role | Darganfyddwch pam mae Lamorna, eich IL Cymdeithasau yn caru ei rôl

 
Would you like to influence how sport is run at Cardiff University? | Dylanwadu ar Chwaraeon

Tom, VP Sports, explains what it's like to be a Sabbatical Officer | Tom, IL Chwaraeon, yn esbonio ei brofiad o fod yn Swyddog Sabothol

 
Could you represent postgraduate students? | Allech chi gynrychioli myfyrwyr ôl-raddedig?

We talked to Jake, VP Postgraduates, about his role | Siaradom ni â Jake, IL yr Ôl-raddedigion, am ei rôl

 
National Societies Awards 2018 | Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau 2018

We're exciting to host the event for the first time! | Rydym yn gyffrous i gynnal y digwyddiad am y tro cyntaf!

 
Democracy from Day One: Campaigning | Democratiaeth o Ddydd Un: Ymgyrchu

What issues would you like to see us campaign on? | Pa faterion hoffech chi ein gweld yn ymgyrchu arnynt?

 
Bursaries and grants for Welsh postgraduates | Bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ôl-raddedig Cymru

An update from Jake Smith, your VP Postgraduate Students | Diweddariad gan Jake Smith, eich IL Myfyrwyr Ol-raddedig

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays