Democracy

As soon as you enrol at Cardiff University, you are automatically a member of Cardiff Students' Union. This means that you have the right to make crucial decisions on what the Union does and how it is run. There are a few ways you can do this: 

 

AGM Student Senate Executive Committees Accountability Sessions Referenda Elections

 

We Want Your Ideas

 

Your Students’ Union is your voice. Give us your ideas and we will shout about them. 

 

Got an idea about how your Union could change? Want to improve your University? Or make a positive impact on the local community? Submit your ideas to our ideas platform.   

 

Any student can submit their idea at any time of year. Your idea will then go live on our ideas platform, and if 50 students up vote it, it will go to Student Senate. Student Senate meets five times per annum, and it is the job of Student Senate to compile, debate and discuss your ideas and decide whether they should become Union policy.  

 

If your idea is approved, it will become Union policy. That means the leaders of your Union, the Sabbatical and Campaign Officers, will work to implement your idea with the help of other students. 

 

Proposing an Idea to Student Senate

 

Submit Your Idea View Current Policy

Democratiaeth

Wedi i chi gofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych chi'n awtomatig yn aelod o Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Golygir hyn bod gennych yr hawl i wneud penderfyniadau pwysig am waith yr Undeb a sut mae'n cael ei rhedeg. Mae yna sawl ffordd gallwch wneud hyn: 

 

CCB Senedd y Myfyrwyr Pwyllgorau Gweithredol Sesiynau Atebolrwydd Refferenda Etholiadau

 

Rhannu Eich Syniadau

 

Eich Undeb Myfyrwyr yw eich llais. Rhannwch eich syniadau ac fe wnawn ni eu hyrwyddo. 

 

Oes gennych syniad am sut allai'r Undeb newid? Eisiau gwella eich Prifysgol? Neu am gael effaith gadarnhaol ar y gymuned leol? Cyflwynwch eich syniadau i'n platfform syniadau.   

 

Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad, unrhyw adeg yn y flwyddyn. Bydd eich syniad wedyn yn mynd yn fyw ar ein platfform syniadau, ac oes yw 50 myfyriwr yn pleidleisio o'i blaid bydd yn cael ei drafod gan Senedd y Myfyrwyr. Mae'r Senedd yn cwrdd pum gwaith y flwyddyn, a'i phwrpas yw casglu a thrafod eich syniadau, a phenderfynu os dylent fod yn bolisi.  

 

Os yw'ch syniad yn cael ei gymeradwyo, bydd yn cael ei wneud yn bolisi Undeb. Golygir hyn y bydd arweinwyr yr Undeb, y Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu, yn gweithio i weithredu eich syniad gyda chymorth myfyrwyr eraill. 

 

Cynnig Syniad i Senedd y Myfyrwyr

 

Cyflwyno Eich Syniad Gweld Polisi Presennol