Cymraeg

 

Work For Us

Recruitment is now open for the Venues Team, please click this link and complete the survey if you’d like to work for the Venues Team for 2019 – 2020! 


Apply to become a member of the amazing Student Staff team for 2019-20! We're on a search for friendly, charismatic and generally brilliant students to become Venues Assistants at Cardiff Students' Union. As well as being the smiling face of CUSU, we've got the following vacancies available.

Venues Assistant

 • Provide excellent customer service at all times.
 • Serve all customers quickly and efficiently.
 • Keep operational & Front of House areas clean and tidy at all times.
 • Adhere to all company policies and procedures, particularly licensing and food hygiene legislation.
 • Carry out any reasonable tasks as directed by Team Leaders, Supervisors and Managers.
 • To prepare, cook and serve food quickly and efficiently ensuring that the highest possible quality is maintained
 • Ensure high levels of food hygiene and personal hygiene are adhered to at all times
 • Ensure all food preparation and storage areas are kept clean, tidy and hygienic at all times
 • To adhere to company food safety policy, in regards to temperature checks, food labelling and dating, cleaning schedules and hygiene regulations at all times

It's a fantastic opportunity to learn new skills, make friends and, of course, earn valuable cash to help you through Uni life. There are endless benefits for all our staff, including discounts, training schemes and the legendary staff parties! Of course, you might catch some of our gigs while on a shift too, in the past we’ve had the likes of Ellie Goulding, George Ezra and Coldplay perform on our stage!


Gweithio i Ni

Mae recriwtio ar gyfer y Tîm Lleoliadau nawr ar agor, clicia’r linc hwn a chwblhau’r arolwg os hoffet weithio ar gyfer y Tîm Lleoliadau yn ystod 2019-2020!


I wneud cais i ddod yn aelod o’r tîm ANHYGOEL o Staff Myfyrwyr ar gyfer 2019-20, llenwch yr holiadur hwn! Rydym yn chwilio am fyfyrwyr cyfeillgar, carismatig a gwych i fod yn Gynorthwywyr Lleoliadau yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Yn ogystal â bod yn wyneb cyfeillgar yr Undeb, mae hefyd gennym y swyddi gwag canlynol.

Cynorthwy-ydd Lleoliadau

 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol bob amser.
 • Gwasanaethu holl gwsmeriaid yn gyflym ac yn effeithlon.
 • Cadw ardaloedd gweithredol ac O Flaen y Ty yn lân ac yn daclus ar bob adeg.
 • Cadw at holl bolisïau cwmnïau a gweithdrefnau, yn enwedig deddfwriaeth trwyddedu a hylendid bwyd.
 • Cyflawni unrhyw dasgau rhesymol fel y cyfarwyddir gan Arweinwyr Tîm, Goruchwylwyr a Rheolwyr.
 • I baratoi, coginio a gweini bwyd yn gyflym ac yn effeithlon yn sicrhau y cynhelir ansawdd uchaf posibl
 • Sicrhau cadw at y lefelau uchel o hylendid personol a hylendid bwyd bob amser
 • Sicrhau bod holl ardaloedd paratoi a storio bwyd yn cael eu cadw yn lân ac yn daclus bob amser
 • I gadw at bolisi diogelwch bwyd y cwmni, mewn perthynas â gwiriadau tymheredd, labelu bwyd a dyddio, amserlenni glanhau a rheoliadau hylendid bob amser

Mae’n gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd, gwnewch ffrindiau, ac wrth gwrs ennill arian gwerthfawr i’ch helpu drwy eich amser yn y Brifysgol. Ceir manteision diddiwedd ar gyfer ein holl staff, gan gynnwys gostyngiadau, cynlluniau hyfforddi a phartïon staff gwych! Wrth gwrs, efallai y byddwch yn cael cyfle i weld ychydig o’n gigs tra’n gweithio hefyd, yn y gorffennol rydym wedi cael pobl fel Ellie Goulding, George Ezra a Coldplay yn perfformio ar ein llwyfan!