Welcome to Cardiff Students' Union. On this page, you will find the latest updates about opening hours and contact details so you can get in touch with our services.
Students' Union (General Enquiries)
Email: StudentsUnion@Cardiff.ac.uk - Telephone: 029 2078 1400.
Feedback
You can leave feedback via our feedback page - this will ensure your feedback reaches the relevant department. Alternatively you can contact Customer Service by e-mailing sucustomerservice@cardiff.ac.uk
Press enquiries
Our dedicated press team will be happy to help with any media enquiries. The mailbox will be monitored Monday - Friday from 09:00 - 17:00, there will be limited out of hours access. Please state clearly your publication and any deadlines you are working to and we will aim to get back to you as soon as possible.
Accessibility information
Park Place Lift - This lift is operated by Cardiff University and provides access from Park Place (outside the entrance to the Centre for Student Life) to the Students' Union Building (Level 2).
Status - Working
Students' Union Passenger Lift - Cardiff Students’ Union Passenger lift provides access to all levels of the Students’ Union and to Senghenydd Road.
Status - working
General
Area Times Contact
Welcome Centre Monday - Friday
09:00 - 16:00
Telephone: 029 2078 1400
StudentsUnion@Cardiff.ac.uk
Cardiff Students' Union at Heath Park Monday - Wednesday
10:30 - 14:30
SUHeathPark@Cardiff.ac.uk
Multi Faith Prayer Room Monday to Sunday
Open 24 hours a day
Telephone: 029 2078 1400
StudentsUnion@Cardiff.ac.uk
Customer Service Monday - Friday
09:00 - 17:00
SUCustomerService@Cardiff.ac.uk

Student Members Complaints Procedure

The Student Members Complaints Procedure outlines the procedures for complaints, discipline and appeals.

Student Members Complaints Procedure

If you would like to submit feedback please follow the link to ensure your feedback is received by the relevant department:

Submit feedback

Croeso i Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Ar y dudalen yma, gallwch ddod o hyd i ddiweddariadau oriau agor a manylion cyswllt ar gyfer ein gwasanaethau.
Undeb y Myfyrwyr (Ymholiadau Cyffredinol)
E-bost: StudentsUnion@Caerdydd.ac.uk - Rhif Ffôn: 029 2078 1400.
Adborth
Gallwch roi adborth trwy ein tudalen adborth - bydd hyn yn sicrhau bod eich adborth yn cyrraedd yr adran berthnasol. Neu gallwch gysylltu â Gwasanaeth Cwsmeriaid trwy e-bostio sucustomerservice@caerdydd.ac.uk
Ymholiadau'r wasg
Bydd ein tîm ymroddedig yn hapus helpu gydag unrhyw ymholiadau gan y wasg. Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei fonitro dydd Llun - dydd Gwener 09:00 - 17:00, a bydd cyfathrebu cyfyngedig tu allan i'r oriau arferol yma. Dylech ddatgan i bwy rydych chi'n gweithio a nodi unrhyw derfynnau amser sydd gennych, ac fe wnawn ni geisio eich ateb cyn gynted â phosib.
Gwybodaeth hygyrchedd
Lifft Plas y Parc - Mae'r lifft yma wedi'i gynnal gan Brifysgol Caerdydd ac mae'n darparu mynediad o Blas y Parc (tu allan i fynediad Canolfan Bywyd y Myfyrwyr) i Adeilad Undeb y Myfyrwyr (Lefel 2).
Statws - Gweithio
Lifft Undeb y Myfyrwyr - Mae lifft Undeb y Myfyrwyr yn darparu mynediad at bob lefel o adeilad Undeb y Myfyrwyr o Heol Senghennydd.
Statws - Gweithio
Cyffredinol
Ardal Amserau Cysylltu
Canolfan Groeso Llun - Gwener
10:00 - 14:00
Rhif Ffôn: 029 2078 1400
StudentsUnion@Caerdydd.ac.uk
Undeb Myfyrwyr Caerdydd Parc y Mynydd Bychan Llun - Mercher
10:30 - 14:30
SUHeathPark@Caerdydd.ac.uk
Ystafell Weddïo Aml-Ffydd Llun - Sul
Ar agor 24 awr y dydd
Rhif Ffôn: 029 2078 1400
StudentsUnion@Caerdydd.ac.uk
Gwasanaeth Cwsmeriaid Llun - Gwener
09:00 - 17:00
SUCustomerService@Caerdydd.ac.uk

Gweithdrefn Gwyno Aelodau

Mae'r Weithdrefn Gwyno Aelodau yn amlinellu'r gweithdrefnau ar gyfer cwynion, disgyblu, ac apeliadau.

Gweithdrefn Gwyno Aelodau

Os hoffech rannu adborth dilynwch y linc i sicrhau bod eich adborth yn cael ei dderbyn gan yr adran berthnasol:

Rhannu adborth

default