Cardiff Students' Union (SU) is at the heart of Cardiff student life. We are here to support students to thrive, and to have their backs when things don't go as planned, in a safe, inclusive space where students can be who they want to be. We are consistently ranked in the top three for student satisfaction in the UK.
Make the most of your time
Spanning both the Cathays and Heath Park campuses, the purpose-built SU building operates 24-hours a day and houses cafes, shops, bars, music venues, a letting agency and study spaces for students to make the most of their time at university. All profits from our commercial activity go to support bigger and better services and activities for our students.
The SU is led by an elected full-time student officer team who represent students interests and shape the activities and services we provide.
The organisations core strategic aims are:
Building student communities
Across 200 societies, 65 sports teams and a range of volunteering opportunities, the SU helps student groups be a force for good on campus and in the local community.
Amplifying student voices
As an independent, student-led partner of the university, the SU works with students in all aspects of academic life, giving them what they need to shape their education and providing advice should things go wrong.
Enriching student experiences
Striving to deliver exceptional events and services based on what students want from their time at university. From club nights and crazy golfing, to trips to local hotspots and events targeted at boosting wellbeing – all profits from CSU activities go into funding the charitable services of the organisation.
Boosting wellbeing and future opportunities
By empowering students to look after their own and each other’s wellbeing, supporting them to gain the skills, knowledge, and resilience they need to find their place in the world. From helping students find part-time work through the Jobshop service, to providing free, independent, and confidential advice.
An award winning organisation
2nd Place in the WhatUni Student Choice Awards 2022 & 2023 for Best Students’ Union.
1* accreditation and ranked 56th in the Sunday Times Top 100 Best Not-for-Profit organisations 2020, and 21st in the UK for Education and Training 2021.
Top 30 Best Companies to Work For in Wales 2020.
Investors in Diversity Stage 3 and ranked 65th in the National Centre for Diversity (NCFC) Top 100 index 2020.
Want to work with us?
Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd (UM) yn rhan greiddiol o fywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd. Mae’r Undeb yma i hybu myfyrwyr i lwyddo ac yn gefn iddynt pan fod angen cymorth arnynt, mewn amgylchedd cynhwysol ble gall myfyrwyr fod nhw eu hunain. Rydym yn gyson yn y tri uchaf am foddhad myfyrwyr yn y DU.
Gwneud y mwyaf o’ch amser
Yn pontio campws Cathays a Pharc y Mynydd Bychan, mae adeilad yr Undeb yn gweithredu 24 awr y dydd ac mae’n cynnwys caffis, siopau, bariau, lleoliadau cerddoriaeth, asiantaeth dai a mannau astudio er mwyn i fyfyrwyr wneud y mwyaf o'u hamser yn y brifysgol. Mae'r holl elw o'n gweithgarwch masnachol yn mynd at wella’r gwasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael i'n myfyrwyr.
Mae’r Undeb yn cael ei arwain gan dîm etholedig o swyddogion llawn amser sy'n fyfyrwyr, sy'n cynrychioli diddordebau myfyrwyr ac yn llunio'r gweithgareddau a'r gwasanaethau a ddarperir gennym ni.
Nodau strategol craidd y sefydliad yw:
Adeiladu cymunedau myfyrwyr
Ar draws 200 o gymdeithasau, 65 tîm chwaraeon ac ystod o gyfleoedd gwirfoddoli, mae'r UM yn helpu grwpiau myfyrwyr i wneud lles ar y campws ac yn y gymuned leol.
Cryfhau lleisiau myfyrwyr
Fel partner annibynnol gyda’r Brifysgol, dan arweiniad myfyrwyr, mae’r UM yn gweithio gyda myfyrwyr ym mhob agwedd o fywyd academaidd, gan eu helpu i lunio eu haddysg a chynnig cyngor os aiff rhywbeth o’i le.
Cyfoethogi profiadau myfyrwyr
Rydym yn ymdrechu i ddarparu digwyddiadau a gwasanaethau ardderchog yn seiliedig ar yr hyn y mae myfyrwyr ei eisiau o'u hamser yn y brifysgol. O nosweithiau clwb a golff gwyllt, i deithiau i fannau poblogaidd a digwyddiadau lleol sy'n ceisio hybu lles - mae'r holl elw o wasanaethau’r Undeb yn mynd tuag at ariannu gwasanaethau elusennol y sefydliad.
Hybu lles a chyfleoedd yn y dyfodol
Hybu myfyrwyr i ofalu am eu lles eu hunain a'i gilydd, a’u cefnogi i ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r gwytnwch sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i'w lle yn y byd. O helpu myfyrwyr i ddod o hyd i waith drwy wasanaeth SiopSwyddi i ddarparu cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim.
Gwobrau ac achrediadau
2il yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2023 & 2022 ar gyfer Undeb Myfyrwyr Gorau.
Achrediad 1* a safle 56 yng 100 sefydliad nid-er-elw gorau’r Sunday Times 2020, ac 21ain yn y DU am Addysg a Hyfforddiant 2021.
Y 30 Cwmni Gorau i Weithio Iddynt yng Nghymru 2020.
Buddsoddwyr mewn Amrywiaeth Cam 3 a safle 65 ym mynegai 100 uchaf 2020 y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth (NCFC).
Eisiau gweithio gyda ni?
default