There are some really exciting things going on in the Students’ Union in Freshers 2024 and we want you to help us make it happen! As part of this project, we’re looking for friendly, enthusiastic people to join the Welcome Team to introduce over 6,000 new students to the University.

Joining the Welcome Team is an amazing opportunity to volunteer your time to make a huge difference to the student experience, make loads of friends and acquire new skills that will stay with you forever. You’ll also make a huge positive impact on your CV while doing it.

What are you commiting to?

Joining the Welcome Team is a totally manageable commitment.

We recognise that you'll have other things going on in Freshers. We ask everyone on the team to:

 • Give 15 - 20 hours of flexible shift commitment during Freshers.
 • Be available for training on the 16th September.
 • Show enthusiasm and passion for the Students' Union, the student experience and student welfare.
 • Be present on campus the week of Freshers'.

What will you be doing?

We're asking for 15 - 20 hours of your time in September to help us make Freshers 2024. You'll be able to get involved with:

 • Welcoming new students to Cardiff SU.
 • Supporting and/or leading Give it a Go Trips and Tours.
 • Helping our full-time staff at the Sports Fairs and Societies & Volunteering Fairs.
 • Promoting all of our Give it a Go activities to students across campus.
 • Championing our support and welfare services.
 • Promoting all of the fantastic services, events and activities that we offer.
 • Telling everyone how amazing the Students’ Union is!

What's in it for you?

You’ll be welcomed into the Students’ Union Family and become an integral and valued part of our exciting Freshers' plans.  As well as a warm feeling on the inside, you’ll also get:

 • A position of responsibility.
 • A branded t-shirt and lanyard.
 • An accredited Students’ Union Certificate of Contribution;
 • The chance to meet new like-minded people.
 • Training from experienced Students’ Union staff;
 • An extra CV reference!

Mae yna lawer o bethau cyffrous wedi'u cynllunio o fewn Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Glas 2024 ac rydym am i chi ein helpu i'w gwneud yn realiti! Fel rhan o'r prosiect yma, rydym yn edrych am bobl gyfeillgar ac angerddol i ymuno â'r Tîm Croesawu er mwyn cyflwyno dros 6,000 o fyfyrwyr newydd i'r Brifysgol.

Mae ymuno â'r Tîm Croesawu yn gyfle anhygoel i wirfoddoli eich amser, a gwneud gwahaniaeth enfawr i brofiadau myfyrwyr, cwrdd â phobl newydd, ac ennill sgiliau fydd yn ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol - mae'n edrych yn grêt ar CV.

I beth ydych chi'n ymrwymo?

Mae ymuno â'r Tîm Croesawu yn ymrwymiad cwbl ddichonadwy.

Rydym yn cydnabod y bydd gennych gynlluniau eraill yn ystod y Glas. Yr hyn rydym yn ei ofyn o bawb ar y tîm yw:

 • Ymroi 15 - 20 awr ar gyfer gwaith hyblyg yn ystod y Glas.
 • Ar gael ar gyfer hyfforddiant ar y 16eg o Fedi.
 • Dangos brwdfrydedd ac angerdd dros Undeb y Myfyrwyr, profiadau myfyrwyr, a lles myfyrwyr.
 • Bod yn bresennol ar y campws yn ystod wythnos y Glas.

Beth fyddwch yn ei wneud?

Rydym yn gofyn am 15 - 20 awr o'ch amser ym mis Medi i'n helpu yn ystod Glas 2024. Byddwch yn rhan o:

 • Croesawu myfyrwyr newydd i UM Caerdydd.
 • Cefnogi a/neu arwain teithiau Rho Gynnig Arni.
 • Helpu ein staff llawn-amser yn y Ffeiriau Chwaraeon a Ffeiriau Cymdeithasau & Gwirfoddoli.
 • Hyrwyddo holl weithgareddau Rho Gynnig Arni i fyfyrwyr ar draws y campws.
 • Hyrwyddo ein gwasanaethau cefnogaeth a lles.
 • Hyrwyddo ein holl wasanaethau, digwyddiadau, a gweithgareddau anhygoel.
 • Dweud wrth bawb am ba mor anhygoel yw Undeb y Myfyrwyr!

Beth yw'r budd i chi?

Byddwch yn cael eich croesawu i deulu Undeb y Myfyrwyr ac yn dod yn rhan hanfodol a gwerthfawr o'n cynlluniau Glas cyffrous. Byddwch hefyd yn cael:

 • Rôl â chyfrifoldebau.
 • Crys-t a laniard wedi'u brandio.
 • Tystysgrif Cyfraniad achrededig gan Undeb y Myfyrwyr.
 • Cyfle i gwrdd â phobl newydd.
 • Hyfforddiant gan staff profiadol Undeb y Myfyrwyr.
 • Geirda ychwanegol ar gyfer eich CV!
default