Talk to Us

Student Advice is a confidential service, independent from the University. Any information provided to our Advisers will be treated in line with out Confidentiality Policy. 

 

Our Service operates on weekdays (except bank holidays) between 9:30 and 16:30.

 

Email 

 

You can email Student Advice at Advice@Cardiff.ac.uk.

 

When emailing our service, please include your student number and as much information as necessary that relates to your case. If you have recieved correspondence from a different source that relates to your enquiry, please include this in your email. This will help our Student Advisers support you to the best of their abilities. Your email will be allocated to an Adviser within working hours, and once allocated you can expect a response in accordance to our Service Charter.

 

Web-Chat

 

Student Advice is committed to being as accessible to students as possible. That's why we've introduced our Webchat function. By clicking on the tab on the bottom-right of your screen, you will be able to talk to a member of our triage team from 9:00-17:00 every weekday. This is your opportunity to ask any specific questions that you have, or be signposted to a different service if appropriate.

 

Telephone

 

By calling 029 2078 1410 you can speak to a member of our Triage Team. They will ask you some basic information about you, such as your student number, and then assist with your enquiry if they can, or they will otherwise allocate your case to one of our Sudent Advisers, who should be in touch with you shortly. Response times are specified within our Service Charter. If you get through to our Voicemail, please leave a message with your name and student number and our Traige Team will contact you back as soon as they can. 

 

Webform

 

We have thorough advice available on our webpages. At the bottom of each advice webpage you can find a webform which allows you to either ask for more information about that topic of advice or ask a specific question that the webpage has not answered. This webpage will be sent to a Student Adviser, so please include all relevant information so that our staff can support you in the best possible way.

 

Appointments

 

Appointments are offered by Student Advice staff when they believe that an appointment is necessary to the provision of advice. This could be because of the serious nature or complexity of a case, or because additional support needs mean that an appointment ensures the accessibility of our service to all students of Cardiff University.

 

Siaradwch â Ni

Mae Cyngor Myfyrwyr yn wasanaeth cyfrinachol, sy'n annibynnol ar y Brifysgol. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir i'n Cynghorwyr yn cael ei thrin yn unol â'r Polisi Cyfrinachedd. 

 

Mae ein Gwasanaeth yn gweithredu yn ystod dyddiau'r wythnos (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 9:00 a 17:00.

 

E-bost 

 

Gallwch e-bostio Cyngor ar Fyfyrwyr: Advice@Cardiff.ac.uk.

 

Wrth e-bostio ein gwasanaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr a chymaint o wybodaeth ag sydd ei angen sy'n ymwneud â'ch achos os gwelwch yn dda. Os ydych wedi derbyn gohebiaeth gan ffynhonnell wahanol sy'n ymwneud â'ch ymholiad, dylech gynnwys hyn yn eich e-bost. Bydd hyn yn helpu ein Cynghorwyr Myfyrwyr i'ch cefnogi yn y modd gorau posib. Bydd eich e-bost yn cael ei ddyrannu i Gynghorydd o fewn oriau gwaith, ac wedi hyn, gallwch ddisgwyl ymateb yn unol â'n Siarter Gwasanaeth.

 

Sgwrs Dros y Wê

 

Mae Cyngor i Fyfyrwyr wedi ymrwymo i fod mor hygyrch i fyfyrwyr â phosib. Dyna pam rydym wedi cyflwyno ein gwasanaeth Sgwrs Gwe. Trwy glicio ar y tab ar waelod dde eich sgrin, byddwch yn gallu siarad ag aelod o'n tîm brysbennu rhwng 9:00-17:00 bob diwrnod o'r wythnos. Dyma'ch cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau penodol sydd gennych, neu gael eich cyfeirio at wasanaeth gwahanol os yw'n briodol.

 

Ffôn

 

Drwy ffonio 029 2078 1410 gallwch siarad ag aelod o'n Tîm Brysbennu. Byddant yn gofyn rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi, fel eich rhif myfyriwr, ac yna'n cynorthwyo gyda'ch ymholiad os gallant. Fel arall, byddant yn dyrannu eich achos i un o'n Cynghorwyr Myfyrwyr, a ddylai fod mewn cysylltiad â chi cyn bo hir. Mae amseroedd ymateb ar gael o fewn ein Siarter Gwasanaeth. Os byddwch yn cyrraedd ein peiriant ateb, gadewch neges gyda'ch enw a'ch rhif myfyriwr os gwelwch yn dda, a bydd ein Tîm Brysbennu yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallant. 

 

Ffurflen Gwe

 

Mae cyngor trylwyr ar gael ar ein tudalennau gwe. Ar waelod pob tudalen gyngor, gallwch ddod o hyd i ffurflen lle gallwch naill ai ofyn am fwy o wybodaeth am y pwnc dan sylw neu ofyn cwestiwn penodol nad yw’r dudalen we wedi’i ateb. Bydd y dudalen we hon yn cael ei hanfon at Gynghorydd Myfyrwyr, felly cofiwch gynnwys yr holl wybodaeth berthnasol os gwelwch yn dda fel y gall ein staff eich cefnogi yn y ffordd orau bosibl.

 

Apwyntiadau

 

Mae staff Cyngor i Fyfyrwyr yn cynnig apwyntiad pan maent yn credu bod hyn yn angenrheidiol er mwyn darparu cyngor. Gallai hyn fod oherwydd natur ddifrifol neu gymhleth eich achos, neu oherwydd bod angen cymorth ychwanegol sydd ar gael oherwydd hygyrchedd ein gwasanaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.