Cymraeg

Health and Wellbeing

During the course of your studies at University, your health may deteriorate. This may be your physical, mental or sexual health. Student Advice offers help and guidance on the different steps you can take and the options or resources available to aid your recovery.

Contact Student Advice

Advice@cardiff.ac.uk
+44 (0)2920 781410

 


Iechyd a Lles

Yn ystod eich amser yn astudio yn y Brifysgol, efallai y bydd eich iechyd yn dirywio. Gall hyn fod eich iechyd corfforol, meddyliol neu rywiol. Mae Cyngor i Fyfyrwyr yn cynnig cymorth ac arweiniad ar y gwahanol gamau y gallwch eu cymryd a'r opsiynau neu'r adnoddau sydd ar gael i'ch helpu i wella.

Cysylltu â Chyngor i Fyfyrwyr

Advice@caerdydd.ac.uk
+44 (0)2920 781410

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777