Cymraeg

Help Over the Holidays

 

Whilst Christmas is an exciting time for many, it’s understandable that sometimes, we might need a little more support.

 

Students' Union Services

 

Student Advice in the Students’ Union is closed from 5pm on Tuesday 19th December 2023 – 9am on Monday 8th January 2024. No emails or voicemail messages will be read or responded to during this time. If you need support, below is some information about the services that might be available for you and their opening hours over the Christmas period.

 

The Lounge on the Third Floor will be open 24/7 - you will need to scan your student card to gain access.

 

For more information on the SU building and services opening hours, please click here. 

 

University Services

 

The Postgraduate Study Zone at Cathays Park will remain open between 07:00 to 00:00. Libraries and IT rooms at Arts and Social Studies Library and Health Library, Cochrane Building will be open 24/7 throughout the Christmas and New Year period. You will need a valid Cardiff University ID card in order to access these facilities.

 

Library books will not be due for return between Saturday 16 December and Sunday 7 January. Items can be requested again from Tuesday 2 January. Check your university email for recall notices and be prepared to return any recalled items by their due date. If you're away from Cardiff, you can post items back to them. Items can be requested again from Tuesday 2 January.

 

University sports facilities will close at 16:00 on 22 December and reopen on 2 January 2024.

 

The Centre for Student Life will be closed from Friday 22 December from 15:00 and will re-open on Tuesday 2 January 2024. The in-person IT support service on the second floor of the building will be closed from Friday 22 December and will re-open on Tuesday 2 January.

 

IT support remains available 24/7 by telephone: +44 (0)29 2251 1111. However, some requests may not be resolvable on weekdays between 17:00 and 08:00, during weekends, and bank holidays.

 

If you need to report Extenuating Circumstances during this period, you can find information on how to do so on our website here.


 

 

Mental Health Support

 

Samaritans – 116 123 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays. Their email service will also be available at jo@samaritans.org, where they aim to respond within 24 hours.

 

C.A.L.L Mental Health Helpline for Wales – 0800 132 737 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

SHOUT – text SHOUT to 85258 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and all other bank holidays.

 

Rape Crisis (England and Wales) – 0808 500 222 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

Live Fear Free (Domestic Violence Helpline) – 0808 80 10 800 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and all other bank holidays. You can also text 07860 077 333.

 

RISE Cardiff Helpline for Women (Domestic Violence, Abuse and Sexual Violence/Abuse) – 02920 460 566 - 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and all other bank holidays.

 

Switchboard LGBT+ Helpline – 0300 330 0630 – 10am-10pm service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays. Online chat available here from 6pm.

 

BEAT (Eating Disorder Support) – 0808 801 0677 (England) 0808 801 0433 (Wales) 0808 801 0432 (Scotland) 0808 801 0434 (Northern Ireland)  – 5pm-9pm over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

CALM (Campaign Against Living Miserably) Support for Men – 0800 58 58 58 – 5pm- midnight over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

CRUSE Bereavement Care - 0808 808 1677 - 10am - 2pm Christmas Day and Boxing Day. 09.30am- 8pm 27 - 28 December. Closed Friday 29th, Saturday 30th,  New Years' Eve and New Years' Day.

 

As always, you can call 111 for non-emergency NHS support (press option 2 for mental health), and 999 in an emergency 24/7, 365 days a year.

 

 

Your GP is also likely to be available prior to the Christmas bank holidays. You will need to check their practice-specific opening hours. Make sure that you’ve ordered any repeat prescriptions that you might need over the Christmas bank holidays, as most pharmacies or chemists will be closed over this period.

 

 

Leaving Cardiff?

 

It's important that you make sure your belongings are kept safe over the holiday period whilst you're away from Cardiff. Unfortunately, the festive break is a prime time for opportunist burglaries and so it's really important to take your valuable items with you, and ensure your home is safe and secure for you to return to.

 

  • Consider buying a 'timer switch' for a few lamps/lights, to make it appear that somebody is home. You can find these easily online, for as little as £3. 

 

  • Are your doors and windows secure and lockable? If not, raise this with your landlord before going home, and make sure you have taken all valuable or sentimental belongings home with you.

 

  • It can get very cold in Cardiff over Christmas, so you might wish to use the timer on your heating thermostat to ensure the pipes don't freeze. You could incur a large fee from your landlord/agent if the pipes freeze whilst you're away. If you're not sure how to do this, ask your landlord or agent.

 

  • The University also has some helpful advice on protecting your belongings all year round on the intranet here, such as registering your devices and bicycle locks to keep these safe.

 

We wish you a very happy holiday season, and look forward to seeing you in 2024.

 

 


 

Er bod y Nadolig yn gyfnod cyffrous i lawer, mae'n ddealladwy y gallai fod angen ychydig mwy o gymorth arnom weithiau.

 

Gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr

 

Mae Cyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr ar gau o 5yh ddydd Mawrth 19eg Rhagfyr 2023 — 9yb ddydd Llun 8fed Ionawr 2024. Ni fydd unrhyw e-byst na negeseuon llais yn cael eu darllen ac ni ymatebir iddynt yn ystod y cyfnod hwn. Os oes angen cymorth arnoch, isod mae rhywfaint o wybodaeth am y gwasanaethau a allai fod ar gael i chi a'u horiau agor dros gyfnod y Nadolig.

 

Bydd y Lolfa ar y drydydd llawr ar agor 24/7 - bydd angen i chi sganio eich cerdyn myfyriwr er mwyn cael mynediad. Am ragor o wybodaeth ar adeilad yr UM ac amseroedd agor gwasanaethau, cliciwch yma

Gwasanaethau'r Brifysgol

 

Bydd y Parth Astudio ym Mharc Cathays ar gyfer Ôl-raddedigion yn parhau i fod ar agor rhwng 07:00 a 00:00. Bydd y llyfrgelloedd ac ystafelloedd TG yn Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol a’r Llyfrgell Iechyd yn Adeilad Cochrane ar agor 24/7 drwy gydol cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Bydd angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd dilys arnoch chi i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn.

 

Ni fydd yn rhaid dychwelyd llyfrau rhwng dydd Sadwrn 16 Rhagfyr a dydd Sul 7 Ionawr. Gellir gofyn am eitemau eto o ddydd Mawrth 2 Ionawr. Gwiriwch eich e-bost prifysgol am hysbysiadau atgoffa a byddwch yn barod i ddychwelyd unrhyw eitemau sy'n cael eu hadalw erbyn eu dyddiad dyledus. Os ydych chi i ffwrdd o Gaerdydd, gallwch bostio'r eitemau'n ôl iddynt.

Bydd cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol yn cau am 16:00 ar 22 Rhagfyr ac yn ailagor ar 2 Ionawr 2024.

 

Bydd Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ar gau o ddydd Gwener 22 Rhagfyr o 15:00, a bydd yn ailagor ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024. Bydd y gwasanaeth cymorth TG mewn person ar ail lawr yr adeilad ar gau o ddydd Gwener 22 Rhagfyr a bydd yn ailagor ddydd Mawrth 2 Ionawr.

 

Mae cymorth TG ar gael 24/7 dros y ffôn: +44 (0) 29 2251 1111. Fodd bynnag, efallai na fydd modd datrys rhai ceisiadau yn ystod yr wythnos rhwng 17:00 a 08:00, yn ystod penwythnosau a gwyliau banc.

 

Os oes angen i chi roi gwybod am Amgylchiadau Esgusodol yn ystod y cyfnod hwn, gallwch ddod o hyd i wybodaeth am sut i wneud hynny ar ein gwefan yma.


 

 

Cymorth Iechyd Meddwl

 

Y Samariaid – 116 123 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall. Bydd eu gwasanaeth e-bost hefyd ar gael drwy jo@samaritans.org, lle maent yn anelu ymateb o fewn 24 awr.

 

Llinell Gymorth Iechyd Meddwl C.A.L.L Cymru – 0800 132 737 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

SHOUT – danfonwch neges at SHOUT i 85258 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a phob gŵyl banc arall.

 

Argyfwng Trais (Rape Crisis) (Cymru a Lloegr) – 0808 500 222 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

Byw Heb Ofn (Llinell Gymorth Trais Domestig) – 0808 80 10 800 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a phob gŵyl banc arall. Gallwch hefyd anfon neges destun at 07860 077 333.

 

Llinell Gymorth RISE Caerdydd i Ferched (Trais Domestig, Cam-drin a Thrais/Cam-drin Rhywiol) – 02920 460 566 - Gwasanaeth 24/7 yn cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a phob gŵyl banc arall.

 

Llinell Gymorth Switsfwrdd LHDT+ – 0300 330 0630 – 10yb - 10yh Gwasanaeth sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall. Sgwrs ar-lein ar gael yma o 6yh.

 

BEAT (Cymorth Anhwylder Bwyta) – 0808 801 0433 (Cymru) 0808 801 0677 (Lloegr) 0808 801 0432 (Yr Alban) 0808 801 0434 (Gogledd Iwerddon) – 5yh - 9yh dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

CALM (‘Campaign Against Living Miserably) Cymorth i Ddynion – 0800 58 58 58 – 5yh – hanner nos dros noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

CRUSE Gofal Profedigaeth - 0808 808 1677 - 10yb - 2yh Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan. 09.30yb - 8yh 27 - 28 Rhagfyr. Ar gau dydd Gwener 29ain, dydd Sadwrn 30ain, Nos Galan a Dydd Calan.

 

Fel bob amser, gallwch ffonio 111 am gymorth GIG nad yw'n argyfwng (pwyswch opsiwn 2 ar gyfer iechyd meddwl), a 999 mewn argyfwng 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

 

 

Mae eich meddyg teulu hefyd yn debygol o fod ar gael cyn gwyliau banc y Nadolig. Bydd angen i chi wirio eu hamseroedd agor. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi archebu unrhyw bresgripsiynau sy’n ail-adrodd y gallai fod eu hangen arnoch dros wyliau banc y Nadolig, gan y bydd y rhan fwyaf o fferyllfeydd ar gau dros y cyfnod hwn.

 

 

 

Gadael Caerdydd?

 

Mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod eich eiddo yn cael ei gadw'n ddiogel dros gyfnod y gwyliau tra byddwch i ffwrdd o Gaerdydd. Yn anffodus, mae'r seibiant Nadoligaidd yn amser cyfleus ar gyfer fyrgleriaethau ac felly mae'n bwysig iawn mynd â'ch eitemau gwerthfawr gyda chi, a sicrhau bod eich cartref yn ddiogel i chi ddychwelyd ato.

 

  • Ystyriwch brynu 'switsh amserydd' ar gyfer rhai lampau/goleuadau, er mwyn gwneud iddo ymddangos bod rhywun gartref. Gallwch ddod o hyd i'r rhain yn hawdd ar-lein, am gyn lleied â £3. 

 

  • A yw eich drysau a'ch ffenestri yn ddiogel ac yn gallu cael eu cloi? Os na, codwch hyn gyda'ch landlord cyn mynd adref, a gwnewch yn siŵr eich bod wedi mynd â'ch holl eiddo gwerthfawr neu sentimental adref gyda chi.

 

  • Gall fynd yn oer iawn yng Nghaerdydd dros y Nadolig, felly efallai yr hoffech ddefnyddio amserydd ar eich thermostat gwresogi i sicrhau nad yw'r pibellau yn rhewi. Gallech orfod talu eich landlord/asiant os bydd y pibellau yn rhewi tra byddwch i ffwrdd. Os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn, gofynnwch i'ch landlord neu asiant.

 

  • Mae gan y Brifysgol hefyd gyngor defnyddiol ar ddiogelu eich eiddo drwy gydol y flwyddyn ar y fewnrwyd yma, megis cofrestru eich dyfeisiau a'ch cloeon beic i gadw'r rhain yn ddiogel.

 

Rydym yn dymuno gwyliau hapus iawn i chi, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2024.