Cymraeg

Help Over the Holidays

Whilst Christmas is an exciting time for many, it’s understandable that sometimes, we might need a little more support.


At the University, Student Connect and all Student Life Services will be closed from 12 noon on Friday 23rd December. The Centre for Student Life will also be closed from 12 noon on Friday 23rd December and will reopen on Tuesday 3rd January 2023. You can access the University's Self Help Resources, via the intranet here, throughout the festive break. MyMedic (formerly Medic Support) will also be closed from Friday 23rd December and will reopen on Tuesday 3rd January. 

Student Advice in the Students’ Union is closed from 5pm on Thursday 22nd December 2022 – 9am on Tuesday 3rd January 2023. No emails or voicemail messages will be read or responded to during this time. If you need support, below is some information about the services that might be available for you and their opening hours over the Christmas period.

 

 

Mental Health Support

 

Samaritans – 116 123 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays. Their email service will also be available at jo@samaritans.org, where they aim to respond within 24 hours.

 

C.A.L.L Mental Health Helpline for Wales – 0800 132 737 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

SHOUT – text SHOUT to 85258 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and all other bank holidays.

 

Rape Crisis (England and Wales) – 0808 500 222 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

Live Fear Free (Domestic Violence Helpline) – 0808 80 10 800 – 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and all other bank holidays.

 

RISE Cardiff Helpline for Women (Domestic Violence, Abuse and Sexual Violence/Abuse) – 02920 460 566 - 24/7 service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day and all other bank holidays.

 

Switchboard LGBT+ Helpline – 0300 330 0630 – 10am-10pm service maintained over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

BEAT (Eating Disorder Support) – 0808 801 0677 (England) 0808 801 0433 (Wales) 0808 801 0432 (Scotland) 0808 801 0434 (Northern Ireland)  – 4pm-midnight over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

CALM (Campaign Against Living Miserably) Support for Men – 0800 58 58 58 – 5pm- midnight over Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Eve and all other bank holidays.

 

CRUSE Bereavement Care - 0808 808 1677 - 10am - 2pm 24 December - 27 December. 09.30am- 8pm 28 - 29 December, 30 December 09:30am-5pm, 31 December - 2 January 10am-2pm. 

 

As always, you can call 111 for non-emergency NHS support, and 999 in an emergency 24/7, 365 days a year.

 

Your GP is also likely to be available prior to the Christmas bank holidays. You will need to check their practice-specific opening hours. Make sure that you’ve ordered any repeat prescriptions that you might need over the Christmas bank holidays, as most pharmacies or chemists will be closed over this period.

 

 

Help if Homeless

 

If you are concerned that you might become homeless in Cardiff over the Christmas period, we recommend that you contact the Shelter Cymru Homelessness Helpline on 08000 495 495 (England and Scotland - 0808 800 4444). You can also contact Llamau Youth Homelessness Helpline on 0800 328 0292. The Cardiff Housing Options Centre can also be contacted on their out of hours telephone number – 029 2087 3141. If you are in immediate danger, call 999.

 

University Services

The Arts and Social Studies Library and Health Library, and the Cochrane Library, will remain open 24/7. The Postgraduate Study Zone at Cathays Park will remain open between 8.45am – midnight. The IT Service Desk will also provide 24/7 IT support on 029 22 51 1111.

 

If you’re planning on staying in University Accommodation, let your reception know by Friday 16th December. Receptions will be closed from Friday 23rd December – Tuesday 3rd January. Catering services in part catered residences will not be available between 17th December – 8th January. The University Hall Bus Service will not run between 17th December – 8th January.

 

Students’ Union Building

The Students’ Union building and The Lounge will be open 24/7 throughout the Christmas period, but no Students’ Union services will be available until 3rd January 2023 at the earliest.

 

The Student Advice Team wishes all students, staff and their families a restful and enjoyable festive break. We look forward to seeing you in 2023.

 


Help dros Gyfnod yr Ŵyl

Er bod y Nadolig yn gyfnod cyffrous i lawer, mae'n ddealladwy y gallai fod angen ychydig mwy o gymorth arnom weithiau.


Yn y Brifysgol, bydd Cyswllt Myfyrwyr a'r holl Wasanaethau Bywyd Myfyrwyr ar gau o 12 hanner dydd, ddydd Gwener 23 Rhagfyr. Bydd Canolfan Bywyd y Myfyrwyr hefyd ar gau o 12 canol dydd, ddydd Gwener 23 Rhagfyr a bydd yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023. Gallwch gael mynediad at adnoddau hunan-gymorth y Brifysgol drwy'r fewnrwyd yma, drwy gydol cyfnod yr wyl. Bydd MyMedic (a oedd yn arfer bod 'Medic Support') hefyd ar gau o ddydd Gwener 23 Rhagfyr a bydd yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr. 

 

Bydd Cyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr ar gau rhwng 5yh ddydd Iau 22 Rhagfyr 2022 a 9yb ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023 . Ni fydd unrhyw e-byst na negeseuon llais yn cael eu darllen ac ni ymatebir iddynt yn ystod y cyfnod hwn. Os oes angen cymorth arnoch, isod mae rhywfaint o wybodaeth am y gwasanaethau a allai fod ar gael i chi a'u horiau agor dros gyfnod y Nadolig.

 

 

 

Cymorth Iechyd Meddwl

 

Y Samariaid – 116 123 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall. Bydd eu gwasanaeth e-bost hefyd ar gael drwy jo@samaritans.org, lle maent yn anelu at ymateb o fewn 24 awr.

 

C.A.L.L Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru – 0800 132 737 – – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

SHOUT – tecstiwch SHOUT i 85258 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

Argyfwng Trais (Rape Crisis)(Cymru a Lloegr) – 0808 500 222 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

Byw Heb Ofn (Llinell Gymorth Trais Domestig) – 0808 80 10 800 – Gwasanaeth 24/7 sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a phob gŵyl banc arall.

 

Llinell Gymorth RISE Caerdydd i Ferched (Trais Domestig, Cam-drin a Thrais/Cam-drin Rhywiol) – 02920 460 566 - Gwasanaeth 24/7 yn cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a phob gŵyl banc arall.

 

Llinell Gymorth Switsfwrdd LHDT+ – 0300 330 0630 – 10yb-10yh Gwasanaeth sy’n cael ei gynnal dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

BEAT (Cymorth Anhwylder Bwyta) – 0808 801 0433 (Cymru) 0808 801 0677 (Lloegr) 0808 801 0432 (Yr Alban) 0808 801 0434 (Gogledd Iwerddon)  – 4yh-canol nos dros Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

CALM (Ymgyrch yn Erbyn Byw'n Drist) Cymorth i Ddynion – 0800 58 58 58 – 5yh – hanner nos dros noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a phob gŵyl banc arall.

 

CRUSE Bereavement Care - 0808 808 1677 - 10yb - 2yh 24 Rhagfyr - 27 Rhagfyr. 09.30yb- 8yh 28 - 29 Rhagfyr, 30 Rhagfyr 09:30yb-5yh, 31 Rhagfyr - 2 Ionawr 10yb-2yh. 

 

Fel bob amser, gallwch ffonio 111 am gymorth y GIG pan nad oes argyfwng, a 999 mewn argyfwng 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

 

Mae eich meddyg teulu hefyd yn debygol o fod ar gael cyn gwyliau banc y Nadolig. Bydd angen i chi wirio eu hamseroedd agor sy'n benodol i bractis. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi archebu unrhyw bresgripsiynau sy’n ail-adrodd y gallai fod eu hangen arnoch dros wyliau banc y Nadolig, gan y bydd y rhan fwyaf o fferyllfeydd ar gau dros y cyfnod hwn.

 

 

Help os yn Ddigartref

 

Os ydych yn pryderu y gallech ddod yn ddigartref yng Nghaerdydd dros gyfnod y Nadolig, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â Llinell Gymorth Digartrefedd Shelter Cymru ar 08000 495 495 (Lloegr a’r Alban – 0808 800 4444).. Gallwch hefyd gysylltu â Llinell Gymorth Digartrefedd Ieuenctid Llamau ar 0800 328 0292. Gellir cysylltu â Chanolfan Opsiynau Tai Caerdydd hefyd ar eu rhif ffôn y tu allan i oriau arferol – 029 2087 3141. Os ydych mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

 

Gwasanaethau'r Brifysgol

 

Bydd Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol a Llyfrgell Iechyd, a Llyfrgell Cochrane, yn parhau i agor 24/7. Bydd y Parth Astudio ar gyfer Ôl-raddedigion ym Mharc Cathays yn parhau i fod ar agor rhwng 8:45yb a chanol nos. Bydd y Ddesg Gwasanaeth TG hefyd yn darparu cymorth TG 24/7 ar 029 22 51 1111.

 

Os ydych yn bwriadu aros yn Llety'r Brifysgol, rhowch wybod i'ch derbynfa erbyn dydd Gwener 16 Rhagfyr. Bydd derbynfeydd ar gau o ddydd Gwener 23 Rhagfyr tan ddydd Mawrth 3 Ionawr. Ni fydd gwasanaethau arlwyo mewn llety rhan-arlwyo ar gael rhwng 17 Rhagfyr ac 8 Ionawr. Ni fydd Gwasanaeth Bws Neuadd y Brifysgol yn rhedeg rhwng 17 Rhagfyr ac 8 Ionawr.

 

Adeilad Undeb y Myfyrwyr

 

Bydd adeilad Undeb y Myfyrwyr a’r Lolfa ar agor 24/7 drwy gydol cyfnod y Nadolig, ond ni fydd unrhyw wasanaethau Undeb y Myfyrwyr ar gael tan 3 Ionawr 2023 ar y cynharaf.

 

Mae’r Tîm Cyngor i Fyfyrwyr yn dymuno gwyliau hamddenol a braf i’r holl fyfyrwyr, staff a’u teuluoedd. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2023.