Cymraeg

Smoking Cessation

If you’ve eliminated takeaways and excessive drinking from your diet, and you still find that you’re burning through money, then cigarettes can often be to blame; one person smoking 20 cigarettes a day will spend around £2000 on smoking in a single year! But while the sting to your pocket may be all you notice for the moment, smoking can also have devastating long term effects.

 

Why is smoking bad for you?

 

Everyone knows that smoking is bad, but raising your likelihood of developing lung cancer isn’t all that it does. In fact, cigarette smoking is the greatest cause of illness and premature death in the UK. Along with increasing your susceptibility of developing lung cancer, it also increases your risk of heart disease/attacks and strokes. The chemicals in cigarettes cause your skin to age faster and your teeth become stained. Studies have also shown that smokers are generally in more stress than non-smokers as they crave nicotine in between cigarettes.

 

If all that wasn’t enough, smoking also lowers your immunity, which is the last thing you want when battling fresher’s flu. They’ll even reduce your chance of finding that special someone, as studies show that non-smokers are three times more attractive to prospective partners than smokers. The smell of cigarettes is unpleasant and persistent, meaning smokers also spend more on washing, chewing gum, and deodorants.

 

Another negative thing about smoking is the cost. As a student it's already hard to budget for day to day costs, imagine the savings you would make if you quit smoking. This may be something to focus on if you are trying to quit.

 

white cigarette stick on white wall

 

Statistically, what are the risks?

 

Each year in the UK, around 100,000 people will die from a smoking related disease. But while it’s easy to view that risk as an abstract form of Russian roulette, it’s important to note that half of long term smokers eventually die prematurely from a smoking related disease. Those odds are distinctly less favourable. In fact, the life expectancy of a long term smoker is about 10 years less than a non-smoker, but the good news is that the earlier you quit, the better your chances become.

 

Where can I get help to quit?

 

If you’ve tried and failed with nicotine patches or nicotine gum, then help may be at hand in the form of prescription medications than can help to reduce your urge to smoke. There are currently two forms of prescription medications available to help you quit smoking in the UK, for further advice, you can discuss with your Pharmacist or GP.

 

Take the brave step to a healthier, happier and more attractive version of you, by visiting the Helpmequit website.

 

If you’re looking for more advice on how to quit, NHS Choices and NHS Smokefree are also both good places to turn to. You may also enjoy using the NHS Cost Calculator;

 


Rhoi'r gorau i ysmygu

Os ydych wedi dileu bwyd takeaway a gor-yfed o'ch diet, a'ch bod yn dal i ddarganfod eich bod yn llosgi trwy arian, yn aml sigaréts sydd ar fai; bydd un person sy'n ysmygu 20 sigarét y dydd yn gwario tua £2000 ar ysmygu mewn un flwyddyn! Ond er mai’r effaith ariannol yw’r unig beth i chi sylwi arno ar hyn o bryd, gall ysmygu hefyd gael effeithiau hirdymor dinistriol.

 

Pam mae ysmygu'n ddrwg i chi?

 

Mae pawb yn gwybod bod smygu'n ddrwg, ond nid codi eich tebygolrwydd o ddatblygu canser yr ysgyfaint yw'r cyfan y mae'n ei wneud. Mewn gwirionedd, ysmygu sigaréts yw prif achos salwch a marwolaeth gynamserol yn y DU. Ynghyd â chynyddu eich tueddiad o ddatblygu canser yr ysgyfaint, mae hefyd yn cynyddu eich risg o glefyd y galon/ymosodiadau a strôc. Mae'r cemegau mewn sigaréts yn achosi i'ch croen heneiddio'n gyflymach ac mae'ch dannedd yn cael ei staenio. Mae astudiaethau hefyd wedi dangos bod ysmygwyr yn gyffredinol o dan fwy o straen na phobl nad ydynt yn ysmygu gan eu bod yn dyheu am nicotin rhwng sigaréts.

 

Os nad oedd hynny'n ddigon, mae ysmygu hefyd yn gostwng eich imiwnedd, sef y peth olaf rydych chi ei eisiau wrth frwydro yn erbyn ffliw’r glas. Byddant hyd yn oed yn lleihau eich siawns o ddod o hyd i'r rhywun arbennig hwnnw, gan fod astudiaethau'n dangos bod pobl nad ydynt yn ysmygu dair gwaith yn fwy deniadol i ddarpar bartneriaid nag ysmygwyr. Mae arogl sigaréts yn annymunol ac yn barhaus, sy'n golygu bod ysmygwyr hefyd yn gwario mwy ar olchi, gwm cnoi, a diaroglyddion.

 

Peth negyddol arall am ysmygu yw'r gost. Fel myfyriwr, mae eisoes yn anodd cyllidebu ar gyfer costau dydd i ddydd, dychmygwch yr arian y byddech yn ei arbed pe baech yn rhoi'r gorau i ysmygu. Gall hyn fod yn rhywbeth i ganolbwyntio arno os ydych chi'n ceisio rhoi'r gorau i ysmygu.

 

white cigarette stick on white wall

 

Yn ystadegol, beth yw'r risgiau?

 

Bob blwyddyn yn y DU, bydd tua 100,000 o bobl yn marw o glefyd sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Ond er ei bod yn hawdd gweld y risg honno fel ffurf haniaethol o roulette Rwsiaidd, mae'n bwysig nodi bod hanner yr ysmygwyr tymor hir yn marw'n gynamserol o glefyd sy'n gysylltiedig ag ysmygu yn y pen draw. Mae'r tebygolrwydd hynny'n amlwg yn llai ffafriol. Mewn gwirionedd, mae disgwyliad oes ysmygwr tymor hir tua 10 mlynedd yn llai na rhywun nad yw'n ysmygu, ond y newyddion da yw po gynharaf y byddwch chi'n rhoi'r gorau iddi, y gorau fydd eich siawns.

 

Ble alla i gael help i roi'r gorau?

 

Os ydych wedi ceisio a methu gyda chlytiau nicotin neu gwm nicotin, yna gallwch gael help ar ffurf meddyginiaethau presgripsiwn a all helpu i leihau eich ysfa i ysmygu. Ar hyn o bryd mae dau fath o feddyginiaeth bresgripsiwn ar gael i'ch helpu i roi'r gorau i smygu yn y DU. Am fwy o gyngor, gallwch drafod gyda'ch Fferyllydd neu'ch Meddyg Teulu.

 

Cymerwch y cam dewr at fersiwn iachach, hapusach a mwy deniadol ohonoch chi, trwy ymweld â gwefan Helpmequit.

 

Os ydych chi'n chwilio am fwy o gyngor ar sut i roi'r gorau, mae  NHS Choices and NHS Smokefree hefyd yn lleoedd da i droi atynt. Efallai y byddwch hefyd yn mwynhau defnyddio NHS Cost Calculator;