Log in

Main elections are open

It’s as simple as...

Cymraeg

Meet The Candidates

Vote now!

We want everyone to vote, but before you can make your choice, you need to get informed about what your options are.

You can see the list of candidates who will be running for roles in our Notice of Poll

Candidate Manifestos 2021

Candidates produce manifestos that contain the ideas and principles of their campaigns. When you read through the manifestos, ask yourself if they display the priorities as well as the key creative and communication skills that you would like to see in someone who is representing you.

Viewing on a phone: Swipe right and left to look through the pages and double tap to zoom.

Viewing on a desktop: Use the right and left arrows on the booklet below to flip through the pages. If you need to zoom in or out at any point, use the + and - buttons (we recommend giving it a few seconds to load after you've done that).


Why vote?

Simply put: As a student or postgraduate researcher at Cardiff University you will be affected by the decisions made by those elected in this election. By voting, you have the opportunity to vote for the things that you want developed and improved in both the University and the Union.

Every single student at Cardiff university is entitled and encouraged to vote in the students’ union elections. It doesn’t matter if you are a home or international student, full-time or part-time student, an undergraduate or postgraduate taught student or a postgraduate researcher.

As George Jean Nathan famously said: 'Bad officials are elected by good citizens who do not vote'.

What is transferable voting? 

Transferable voting allows voters to list the candidates in order of preference. The successful candidate will need 50% of the total number of votes plus 1 in order to win. If any candidate does not receive enough votes to win, that candidate’s votes will be transferred to the other candidates according to voters’ next preferences.

If you don't believe any of the candidates standing for a position have the qualities you feel are valuable, or you don't agree with their manifesto, you can vote R.O.N. which stands for 're-open nominations. If R.O.N wins the vote, no one would be elected to this role and the nominations for the role would re-open, giving the opportunity to find the right person to lead your Union.


Cwrdd â’r Ymgeiswyr

Pleidleisio nawr!

Rydym am i bawb bleidleisio, ond cyn y gallwch wneud eich dewis, mae angen i chi gael gwybod beth yw eich opsiynau.

Gallwch weld rhestr yr ymgeiswyr a fydd yn ymgeisio am y rolau yn ein Hysbysiad o Bleidlais

Manifesto Ymgeiswyr 2021

Mae ymgeiswyr yn cyflwyno maniffestos sy’n cynnwys y syniadau a egwyddorion eu hymgyrchoedd. Gofynnwch i chi eich hunain os ydyn nhw’n arddangos yr egwyddorion yn ogystal â’r sgiliau creadigol a chyfathrebu allweddol yr hoffech weld mewn rhywun sy’n eich cynrychioli chi..

Gweld ar y ffôn: Sweipiwch i’r dde a chwith er mwyn gweld y tudalennau a gwneud tap dwbl i gael gweld yn agosach.

Gweld ar y bwrdd gwaith: Defnyddiwch y saeth dde a’r saeth chwith ar y llyfryn isod er mwyn mynd trwy’r tudalennau. Os ydych chi angen gweld yn agosach gallwch chwyddo a dadchwyddo’r ddogfen ar unrhyw bryd, drwy ddefnyddio’r botymau + a - (rydyn ni’n awgrymu aros ychydig funudau i lwytho wedi i chi wneud hynny).


Pam pleidleisio?

Yn syml: Fel myfyriwr neu ymchwilydd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd y penderfyniadau a wneir gan y rhai a etholir yn yr etholiad hwn yn effeithio arnoch chi. Drwy bleidleisio, mae gennych gyfle i bleidleisio dros y pethau rydych chi am eu datblygu a'u gwella yn y Brifysgol a'r Undeb.

Mae gan bob myfyriwr Prifysgol Caerdydd yr hawl i bleidleisio ac rydym yn eich annog i bleidleisio yn etholiadau Undeb y Myfyrwyr. Nid yw o bwys ydych chi'n fyfyriwr cartref neu ryngwladol, yn fyfyriwr amser llawn neu ran-amser, yn fyfyriwr israddedig neu’n fyfyriwr ôl-raddedig a addysgir neu'n ymchwilydd ôl-raddedig.

Fel y dywedodd George Jean Nathan : 'Mae swyddogion drwg yn cael eu hethol gan ddinasyddion da nad ydyn nhw'n pleidleisio'.

Beth yw pleidleisio trosglwyddiadwy?

Mae pleidleisio trosglwyddadwy yn caniatáu i bleidleiswyr restru’r ymgeiswyr yn ôl trefn ei ffefryn. Bydd angen i‘r ymgeisydd llwyddiannus gael 50% o gyfanswm y pleidleisiau ac 1 pleidlais arall er mwyn ennill. Os nad yw unrhyw ymgeisydd yn derbyn digon o bleidleisiau i ennill, bydd pleidleisiau’r ymgeiswyr yn cael eu trosglwyddo i ymgeiswyr eraill yn ôl ail ddewis pleidleiswyr.

Os nad ydych chi’n credu fod gan yr ymgeiswyr sy’n sefyll werthoedd rydych chi’n credu sy’n werthfawr, neu nad ydych chi’n cytuno gyda’u maniffesto, gallwch bleidleisio A.A.E sy’n sefyll am ‘ail-agor enwebiadau’. Os yw A.A.E yn ennill y bleidlais, ni fydd neb yn cael eu hethol i’r rôl a bydd yr enwebiadau ar gyfer y rôl yn ail-agor, yn rhoi’r cyfle i chi ddod o hyd i’r person cywir i arwain eich Undeb.

View all open elections
Find out more

Key Dates

Nominations open Friday 9th April (12:00)

Nominations close Thursday 15th April (16:00)

Voting opens Sunday 25th April (12:00)

Voting closes Tuesday 27th April (12:00)