Cymraeg

 

Meet The Candidates

 

 

We want everyone to vote, but before you can make your choice, you need to get informed about what your options are. You can see the list of candidates who will be running for roles in our Notice of Poll, which will be published when nominations have closed.

 

The manifesto booklets below will be updated with all candidate manifestos for upcoming elections, so check back for more information about the candidates ahead of voting!

 

 


 

Cwrdd â’r Ymgeiswyr

 

 

Rydym am i bawb bleidleisio, ond cyn y gallwch wneud eich dewis, mae angen i chi gael gwybod beth yw eich opsiynau. Gallwch weld rhestr yr ymgeiswyr a fydd yn ymgeisio am y rolau yn ein Hysbysiad o Bleidlais, a fydd yn cael ei gyhoeddi pan fydd enwebiadau’n cau.

 

Bydd y llyfryn maniffestos isod yn cael ei ddiweddaru gyda maniffestos pob ymgeisydd ar gyfer yr etholiadau sydd i ddod, felly dewch yn ôl i’r tudalen hon yn hwyrach ar gyfer gwybodaeth am yr holl ymgeiswyr cyn pleidleisio!

 

 

View all open elections
Find out more

Key Dates

Nominations open Monday 12th December (10:00)

Nominations close Monday 6th February (16:00)

Voting opens Monday 6th March (10:00)

Voting closes Friday 10th March (16:00)

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777