Log in

Cymraeg

Multi-Faith Prayer Room

The Multi-Faith Prayer Room opened in 2012 as part of our aim to meet the needs of all our students, from all faiths and from all countries around the world. The Multi-faith Prayer Room is housed in The Lounge on the 3rd floor, open 09:00 - 18:00 daily.

We hope the Prayer Room will help our students feel at home here in Cardiff and especially within the Students' Union, by allowing them to practice their religious obligations freely and conveniently.

In line with Welsh Goverment guidelines, we ask that you follow these House Rules while using the Prayer Room: 

  • All users must register at the check-in pod. Data will only be stored for a limited time period in accordance with Welsh Government for track and trace purposes.
  • Face coverings must be worn at all times.
  • Disposable prayer mats should be used.
  • Please sanitize the area with the products provided before and after use.
  • 4 people at any one time. Please wait in the queue system if there are already 4 people in the room.

For more information, contact our Customer Service team.


Ystafell Weddïo Aml-ffydd

Agorodd yr Ystafell Weddi Aml-Ffydd yn 2012 fel rhan o'n nod i ddiwallu anghenion ein holl fyfyrwyr, o bob ffydd ac o bob gwlad ledled y byd. Mae'r Ystafell Weddi Aml-ffydd wedi'i lleoli yn Y Lolfa ar y 3ydd llawr, ac mae ar agor 09:00 - 18:00 bob dydd.

Gobeithiwn y bydd yr Ystafell Weddi yn helpu ein myfyrwyr i deimlo'n gartrefol yma yng Nghaerdydd ac yn enwedig yn Undeb y Myfyrwyr, trwy ganiatáu iddynt ymarfer eu rhwymedigaethau crefyddol yn rhydd ac mewn ffordd sy'n gyfleus iddynt.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, gofynnwn ichi ddilyn y Rheolau Ty hyn wrth ddefnyddio'r Ystafell Weddi:

  • Rhaid i bob defnyddiwr gofrestru wrth y pod gwirio. Dim ond am gyfnod cyfyngedig o amser y bydd data'n cael ei storio yn unol â Llywodraeth Cymru at ddibenion olrhain.
  • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser.
  • Dylid defnyddio matiau gweddio tafladwy.
  • Glanhewch yr ardal gyda'r cynhyrchion a ddarperir cyn ac ar ôl eu defnyddio.
  • Caniateir uchafswm o 4 o bobl ar unrhyw un adeg. Arhoswch yn y system giw os oes 4 o bobl yn yr ystafell yn barod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm Gwasanaeth Cwsmner.