Cymraeg

Enriching Student Life Awards

Welcome to the Enriching Student Life Award 2022!

 

What are the Enriching Student Life Awards? 

The Enriching Student Life Awards are an annual event, created to recognise the fantastic staff and students who contribute to your Cardiff student experience. Whether you have a great Personal Tutor, an inspiring lecturer, or a Student Academic Rep who goes the extra mile, we would love to hear from you. There are plenty of awards to choose from, the criteria of which can be found here: 

ESLA 2022 Criteria

 

Listen to the reaction of previous nominees and winners as they read their nominmation

 

Listen to our podcast

 

How do I nominate someone?

Any student or staff member at Cardiff University can nominate those individuals who have worked consistently to improve the student experience this year. Just fill in our nomination form, paying attention to the above criteria. 

 

Nominate Here!

 

Make sure to include as much detail as you can on the form, as the nominations will be judged for a number of reasons, including: 

·         The level to which the student experience has been enhanced. 

·         The amount of students that have been affected. 

·         The amount of work that has gone into enhancing the experience.  

We welcome nominations in Welsh and English. 

 

Who decides the winners?

When nominations have closed, judging panels led by the Sabbatical Officers will shortlist and select the winners for each award.  

Each individual shortlisted will be invited to the event, which will be presented by Gina Dunn, the VP Education, with the assistance of the Students’ Union and other Sabbatical Officers. This year’s Enriching Student Life Awards will be held on 12th May.

 

Listen to our Clonc podcast discussion of the ESLA's 2022.

 

Enriching Student Life Awards Results

The winners from 2019 can be found here.

The winners from 2020 can be found here.

The winners from 2021 can be found here.

 


 

Croeso i dudalen enwebu Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2022!

 

Beth yw Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr?

 

Mae Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr yn ddigwyddiad blynyddol, a grëwyd i gydnabod y staff a’r myfyrwyr gwych sy’n cyfrannu at eich profiad myfyriwr yma yng Nghaerdydd. P’un a oes gennych chi Diwtor Personol gwych, darlithydd ysbrydoledig, neu Gynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr sy’n cynnig mwy na'r disgwyl, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Mae digon o wobrau i ddewis ohonynt, a gellir dod o hyd i'r meini prawf yma:

 

Meini Prawf GCBM 2022

 

Sut ydw i'n enwebu rhywun?

 

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff ym Mhrifysgol Caerdydd enwebu'r unigolion hynny sydd wedi gweithio'n gyson i wella profiad myfyrwyr eleni. Llenwch ein ffurflen enwebu, gan dalu sylw i'r meini prawf uchod.

 

Enwebwch Yma

 

Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys cymaint o fanylion ag y gallwch ar y ffurflen, gan y bydd yr enwebiadau’n cael eu beirniadu am nifer o resymau, gan gynnwys:

 

·         Y lefel y mae profiad y myfyriwr wedi'i wella diolch i'r unigolyn dan sylw.

·         Nifer y myfyrwyr sydd wedi cael eu heffeithio.

·         Faint o waith sydd wedi'i wneud i gyfoethogi'r profiad.

 

Rydym yn croesawu enwebiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

 

Pwy sy'n penderfynu ar yr enillwyr?

 

Pan fydd yr enwebiadau wedi cau, bydd paneli beirniadu dan arweiniad y Swyddogion Sabothol yn llunio rhestr fer ac yn dewis yr enillwyr ar gyfer pob gwobr.

 

Bydd pob unigolyn ar y rhestr fer yn cael ei wahodd i’r digwyddiad, a gyflwynir gan Gina Dunn, yr IL Addysg, gyda chymorth Undeb y Myfyrwyr a Swyddogion Sabothol eraill. Cynhelir Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr eleni ar 12ed Mai.

 

Canlyniadau Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

Gellir dod o hyd i enillwyr 2019 here.

Gellir dod o hyd i enillwyr 2020 here.

Gellir dod o hyd i enillwyr 2021 here.

 

Search

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777