Enriching Student Life Awards


Welcome to the Enriching Student Life Award 2020 nomination page

The Enriching Student Life Awards are an annual awards created to recognise staff and students who contribute to the Cardiff University experience. It could be your Personal Tutor or lecturer, it could be your Student Academic Reps. There are plenty of awards you can choice from. The list of categories can be found here:

ESLAs 2020 Critera

The judging committee will select the winners of each category who will be invited, alongside the student who nominated them to the Enriching Student Life Awards in April in the Great Hall of the Students' Union. The ceremony will be presented by Tomos Evans,  Vice President Education with the assistance of the Students' Union and University staff members.

Any student or staff member at Cardiff University can nominate an individual from the list of categories below. All nominations are read by the Student Voice and Elected Officer Team at Cardiff University Students' Union. The Students' Union shortlist the candidates and will send their nominations onto numerous senior University staff. The winners of the shortlisting will be announced on the awards ceremony on the 23rd April 2020. The nominator of a shortlisted candidate will be invited to the awards evening, if more than one person has nominated an individual, the Students' Union will select the person with strongest nomination. Due to capacity numbers we are unable to invite partners or multiple nominators to the awards evening.

We welcome nominations in Welsh and English.

All staff members who are nominated for an award will be presented with a Enriching Student Life Awards mug as a memento for their nomination.

How do I nominate someone for an ESLA?

It is very simple just nominate:

Nominate Here 

How are they judged?

The nominations will be judged by a panel made up of students, Students' Union staff and University staff. Include as much information and detail as you can on the form, as the nominations will be judged on the following criteria:

  • The level to which the student(s) experience has been enhanced.
  • The amount of students that have been affected by the staff member.
  • When a staff member has helped in enhancing the student experience.

Enriching Student Life Awards Results

The winners from 2019 can be found here

Data submitted will kept until Friday 24 April 2020 and removed after that point. You will only be contacted if your nomination is shortlisted

 

________________________

 

Croeso i dudalen enwebu Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2020.

Bydd y pwyllgor beirniaid yn dewis enillwyr bob categori a fydd yn cael eu gwahodd, gyda’r myfyriwr â’u henwebwyd i’r Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr ar y Fai yn Neuadd Fawr Undeb y Myfyrwyr.  Tomos Evans, Is Lywydd Addysg fydd yn cyflwyno’r seremoni gyda chymorth aelodau staff Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol.

Meini Prawf GCBM 2020

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod staff Prifysgol Caerdydd enwebu unigolyn o’r rhestr categorïau isod. Caiff yr holl enwebiadau eu darllen gan Dîm Llais y Myfyrwyr a Thîm Swyddogion Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Bydd Undeb y Myfyrwyr yn rhestru ymgeisydd ac yn danfon eu henwebiadau i nifer o uwch staff y Brifysgol. Cyhoeddir enillwyr y rhestr fer yn y seremoni wobrwyo ar Mai 2il. Bydd enwebwr yr ymgeisydd yn cael eu gwahodd i’r noson wobrwyo, os oes mwy nag un person wedi enwebu unigolyn, bydd Undeb y Myfyrwyr yn dewis y person gyda’r enwebiad cryfaf. Oherwydd cyfyngiad capasiti nid ydym yn gallu gwahodd partneriaid na mwy nag un enwebwr i’r noson wobrwyo.

Rydym yn croesawu enwebiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd pob aelod o staff sy’n derbyn enwebiad ar gyfer gwobr yn derbyn cwpan Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr am eu henwebiad.

Sut dwi’n enwebu rhywun ar gyfer GCBM?

Mae’n syml iawn:

Enwebwch yma

 

Beth yw’r broses barnu?

Bydd yr enwebiadau yn cael ei beirniadu gan banel o fyfyrwyr, staff Undeb y Myfyrwyr a staff y Brifysgol. Ceisiwch gynnwys gymaint o wybodaeth a manylion â phosib ar y ffurflen, gan y bydd yr enwebiadau yn cael eu barnu ar y meini prawf canlynol:

  • Lefel y mae profiad y myfyrwyr wedi gwella.
  • Nifer o fyfyrwyr sydd wedi’u heffeithio gan yr aelod staff.
  • Pan fo aelod o staff wedi helpu i wella profiad y myfyrwyr.

 

Canlyniadau Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

Gellir dod o hyd i enillwyr 2019 here

Bydd data a gyflwynir yn cael ei gadw hyd at Ddydd Iau 3 Mai 2019 ac yn cael ei ddileu wedi’r dyddiad hwn. Ni fyddwn yn cysylltu â chi oni bai fod eich enwebiad yn cyrraedd y rhestr fêr