Enriching Student Life Awards

Nominate here


Welcome to the Enriching Student Life Award 2021 nomination page

The Enriching Student Life Awards are an annual awards created to recognise staff and students who contribute to the Cardiff University experience. It could be your Personal Tutor or lecturer, it could be your Student Academic Reps. There are plenty of awards you can choice from. The list of categories can be found here:

ESLA 2021 Criteria

The judging committee will select the winners of each category who will be invited, alongside the student who nominated them to the virtual Enriching Student Life Awards in May. The ceremony will be presented by Hannah Doe, Vice President Education with the assistance of the Students' Union and University staff members.

Any student or staff member at Cardiff University can nominate an individual from the list of categories. All nominations are read by a shortlisting panel made up of members of the Student Voice and Elected Officer Team at Cardiff University Students' Union. The shortlist will then be sent onto a judging committee made up of senior University staff, Students’ Union Sabbatical Officers and Students’ Union staff.

We welcome nominations in Welsh and English.

All staff members who are nominated for an award will be presented with an Enriching Student Life Awards mug as a memento for their nomination. These can be collected following a full return to campus.

How do I nominate someone for an ESLA?

It is very simple just nominate:

Nominate Here 

How are they judged?

The nominations will be judged by a panel made up of students, Students' Union staff and University staff. Include as much information and detail as you can on the form, as the nominations will be judged on the following criteria:

  • The level to which the student(s) experience has been enhanced.
  • The amount of students that have been affected by the staff member.
  • When a staff member has helped in enhancing the student experience.

Enriching Student Life Awards Results

The winners from 2019 can be found here

The winners from 2020 can be found here

 

________________________

 

Croeso i dudalen enwebu Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2021.

Mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr yn wobrau blynyddol i gydnabod staff a myfyrwyr sy’n cyfrannu at brofiad Prifysgol Caerdydd. Gall fod yn Diwtor Personol neu’n ddarlithydd, neu gall fod yn Gynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr! Mae digonedd o wobrwyau y gallwch ddewis ohonynt. Gellir dod o hyd i restr y categorïau yma:

Meini Prawf GCBM 2021

Bydd y pwyllgor beirniaid yn dewis enillwyr bob categori a fydd yn cael eu gwahodd, gyda’r myfyriwr â’u henwebwyd i’r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr rhithwir ym mis Mai. Bydd y seremoni yn cael ei gyflwyno gan Hannah Doe yr Is-lywydd Addysg gyda chymorth aelodau staff Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol.

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod staff Prifysgol Caerdydd enwebu unigolyn o’r rhestr categorïau. Caiff yr holl enwebiadau eu darllen gan banel dethol rhestr fer sy’n cynnwys aelodau o Dîm Llais y Myfyrwyr a Thîm Swyddogion Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Yna bydd y rhestr fer yn cael ei hanfon at bwyllgor beirniadu sy’n cynnwys uwch staff y Brifysgol, Swyddogion Sabothol Undeb y Myfyrwyr a staff Undeb y Myfyrwyr.

Rydym yn croesawu enwebiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd pob aelod o staff sy’n derbyn enwebiad ar gyfer gwobr yn derbyn cwpan Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr am eu henwebiad. Gellir casglu'r rhain ar ôl dychwelyd yn llawn i'r campws.

Sut dwi’n enwebu rhywun ar gyfer GCBM?

Mae’n syml iawn:

Enwebwch yma

 

Beth yw’r broses barnu?

Bydd yr enwebiadau yn cael ei beirniadu gan banel o fyfyrwyr, staff Undeb y Myfyrwyr a staff y Brifysgol. Ceisiwch gynnwys gymaint o wybodaeth a manylion â phosib ar y ffurflen, gan y bydd yr enwebiadau yn cael eu barnu ar y meini prawf canlynol:

  • Lefel y mae profiad y myfyrwyr wedi gwella.
  • Nifer o fyfyrwyr sydd wedi’u heffeithio gan yr aelod staff.
  • Pan fo aelod o staff wedi helpu i wella profiad y myfyrwyr.

 

Canlyniadau Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

Gellir dod o hyd i enillwyr 2019 here

Gellir dod o hyd i enillwyr 2020 here

Search