Log in

Enriching Student Life Awards

Nominate Here 

Welcome to the Enriching Student Life Award 2018 nomination page.

The Enriching Student Life Awards are an annual awards created to recognise staff and students who contribute to the Cardiff University experience. It could be your Personal Tutor or lecturer, it could be your Student Academic Reps. There are plenty of awards you can choice from. The list of categories can be found here:

ESLA Award criteria 2018

The judging committee will select the winners of each category who will be invited, alongside the student who nominated them to the Enriching Student Life Awards in May in the Great Hall of the Students' Union. The ceremony will be presented by Fadhila Al Dhahouri Vice President with the assistance of Students' Union and University staff members.

Any student or staff member at Cardiff University can nominate an individual from the list of categories below. All nominations are read by the Student Voice and Elected Officer Team at Cardiff University Students' Union. The Students' Union shortlist the candidate and will send their nominations onto numerous senior University staff. The winners of the shortlisting will be announced on the awards ceremony on 3rd May. The nominator of a shortlisted candidate will be invited to the awards evening, if more than one person has nominated an individual, the Students' Union will select the person with strongest nomination. Due to capacity numbers we are unable to invite partners or mutiple nominators to the awards evening.

We welcome nominations in Welsh and English.

All staff members who are nominated for an award will be presented with a Enriching Student Life Awards mug as a memento for their nomination.

How do I nominate someone for an ESLA?

It is very simple just nominate:

Nominate Here 

How are they judged?

The nominations will be judged by a panel made up of students, Students' Union staff and University staff. Include as much information and detail as you can on the form, as the nominations will be judged on the following criteria:

  • The level to which the student(s) experience has been enhanced.
  • The amount of students that have been affected by the staff member.
  • When a staff member has helped in enhancing the student experience.

Enriching Student Life Awards Results

The winners from 2017 can be found here

 

________________________

 

Croeso i dudalen enwebu Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2018.

Bydd y pwyllgor beirniaid yn dewis enillwyr bob categori a fydd yn cael eu gwahodd, gyda’r myfyriwr â’u henwebwyd i’r Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr ar y Fai yn Neuadd Fawr Undeb y Myfyrwyr.  Fadhila Al Dhahouri, Is Lywydd Addysg fydd yn cyflwyno’r seremoni gyda chymorth aelodau staff Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol.

Meini Prawf GCBM 2018

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod staff Prifysgol Caerdydd enwebu unigolyn o’r rhestr categorïau isod. Caiff yr holl enwebiadau eu darllen gan Dîm Llais y Myfyrwyr a Thîm Swyddogion Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Bydd Undeb y Myfyrwyr yn rhestru ymgeisydd ac yn danfon eu henwebiadau i nifer o uwch staff y Brifysgol. Cyhoeddir enillwyr y rhestr fer yn y seremoni wobrwyo ar Mai 4ydd. Bydd enwebwr yr ymgeisydd yn cael eu gwahodd i’r noson wobrwyo, os oes mwy nag un person wedi enwebu unigolyn, bydd Undeb y Myfyrwyr yn dewis y person gyda’r enwebiad cryfaf. Oherwydd cyfyngiad capasiti nid ydym yn gallu gwahodd partneriaid na mwy nag un enwebwr i’r noson wobrwyo.

Rydym yn croesawu enwebiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd pob aelod o staff sy’n derbyn enwebiad ar gyfer gwobr yn derbyn cwpan Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr am eu henwebiad.

Sut dwi’n enwebu rhywun ar gyfer GCBM?

Mae’n syml iawn:

Enwebwch yma

 

Beth yw’r broses barnu?

Bydd yr enwebiadau yn cael ei beirniadu gan banel o fyfyrwyr, staff Undeb y Myfyrwyr a staff y Brifysgol. Ceisiwch gynnwys gymaint o wybodaeth a manylion â phosib ar y ffurflen, gan y bydd yr enwebiadau yn cael eu barnu ar y meini prawf canlynol:

  • Lefel y mae profiad y myfyrwyr wedi gwella.
  • Nifer o fyfyrwyr sydd wedi’u heffeithio gan yr aelod staff.
  • Pan fo aelod o staff wedi helpu i wella profiad y myfyrwyr.

 

Canlyniadau Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

Gellir dod o hyd i enillwyr 2017 yma