Cymraeg

 

 

What are the Enriching Student Life Awards? 

The Enriching Student Life Awards are an annual event, created to recognise the fantastic staff and students who contribute to your Cardiff student experience. Whether you have a great Personal Tutor, an inspiring lecturer, or a Student Academic Rep who goes the extra mile, we would love to hear from you. There are plenty of awards to choose from. Take a look at the criteria for each award below. 

 

ESLA 2023 Criteria

 

Listen to our Clonc podcast discussion of the ESLAs 2022.

 

How do I nominate someone? 

 

Any student or staff member at Cardiff University can nominate those individuals who have worked consistently to improve the student experience this year. Just fill in our nomination form, paying attention to the above criteria. 

 

Make sure to include as much detail as you can on the form, as the nominations will be judged for a number of reasons, including: 

 

  • The level to which the student experience has been enhanced.
  • The amount of students that have been affected.
  • The amount of work that has gone into enhancing the experience.

We welcome nominations in Welsh and English. 

 

Nominate Here!

 

Who decides the winners? 

Nominations close on Friday 17th March at 4pm. When nominations have closed, judging panels led by the Sabbatical Officers will shortlist and select the winners for each award. Each individual shortlisted will be invited to the event, which will be held in May.

 

Enriching Student Life Awards Results 

 

The winners from 2019 can be found here.

The winners from 2020 can be found here.

The winners from 2021 can be found here

The winners from 2022 can be found here

 

Listen to the reaction of previous nominees and winners as they read their nominations:

 

 


 

Beth yw Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr? 

 

Mae Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr yn ddigwyddiad blynyddol, a grëwyd i gydnabod y staff a’r myfyrwyr gwych sy’n cyfrannu at eich profiad myfyriwr yma yng Nghaerdydd. P’un a oes gennych chi Diwtor Personol gwych, darlithydd ysbrydoledig, neu Gynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr sy’n cynnig mwy na'r disgwyl, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Mae digon o wobrau i ddewis ohonynt, a gellir dod o hyd i'r meini prawf yma:

 

Meini Prawf GCBM 2023

 

Sut ydw i'n enwebu rhywun? 

 

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff ym Mhrifysgol Caerdydd enwebu'r unigolion hynny sydd wedi gweithio'n gyson i wella profiad myfyrwyr eleni. Llenwch ein ffurflen enwebu, gan dalu sylw i'r meini prawf uchod.

 

Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys cymaint o fanylion ag y gallwch ar y ffurflen, gan y bydd yr enwebiadau’n cael eu beirniadu am nifer o resymau, gan gynnwys:

 

  • Y lefel y mae profiad y myfyriwr wedi'i wella diolch i'r unigolyn dan sylw.
  • Nifer y myfyrwyr sydd wedi cael eu heffeithio.
  • Faint o waith sydd wedi'i wneud i gyfoethogi'r profiad.

Rydym yn croesawu enwebiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

 

Enwebwch Yma!

 

Pwy sy'n penderfynu ar yr enillwyr? 

 

Pan fydd yr enwebiadau wedi cau, bydd paneli beirniadu dan arweiniad y Swyddogion Sabothol yn llunio rhestr fer ac yn dewis yr enillwyr ar gyfer pob gwobr. Bydd pawb sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu gwahodd i'r digwyddiad, a gynhelir ym mis Mai.

 

Canlyniadau Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 

 

Gellir dod o hyd i enillwyr 2019 yma.

Gellir dod o hyd i enillwyr 2020 yma.

Gellir dod o hyd i enillwyr 2021 yma

Gellir dod o hyd i enillwyr 2022 yma