Log in

Siarad Cymraeg? 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn falch o fod wedi ei leoli ym mhrifddinas Cymru, wrth galon campws Prifysgol Caerdydd sy’n ferw o brysurdeb.

Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rôl bwysig yn ein cyfathrebu a’n diwylliant yn Undeb y Myfyrwyr. Mae gennym gymuned fywiog o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n trefnu digwyddiadau ac yn ymgyrchu dros faterion perthnasol.

Dewch o hyd i ni ar-lein:  

Dewch i gyfarfod â’ch Swyddog y Gymraeg

Osian Morgan

Beth mae Osian yn wneud?

Mae’r Swyddog y Gymraeg yn gyfrifol am gynrychioli buddiannau myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn y Brifysgol o fewn strwythurau’r Undeb a, lle y bo’n briodol, strwythurau’r Brifysgol.

Cymdeithasau

Y Gym Gym

Mae'r Gym Gym yn gymdeithas sy'n croesawu myfyrwyr Cymraeg o brifysgol Caerdydd, er mwyn ymglymu a mwynhau amryw o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. Cynhelir nifer fawr o ddigwyddiadau gwahanol trwy gydol y flwyddyn sy'n cynnwys lot o gymdeithasu, digon o hwyl, a digon o ddiota, ond hefyd yn ffordd arbennig i wneud ffrindiau newydd yn y Gymraeg! Ynghlwm a'r digwyddiadau wythnosol, rydym yn cynnig cyfleoedd arbennig i'r aelodau trwy gydol y flwyddyn, sy'n cynnwys trip i Ddulyn yn Iwerddon, ar gyfer gem Cymru v Iwerddon yn ystod pencampwriaeth y chwe gwlad, amryw o dripiau megis trip dirgel, penwythnosau ym mhrifysgolion Cymru trwy'r cysylltiadau Rhyng-golegol. Un digwyddiad blynyddol arall yw'r ddawns fawreddog yn Ionawr; efallai'r uchafbwynt o'r flwyddyn i ambell aelod, gan ei fod yn rhoi'r cyfle iddyn nhw fynychu ac ymweld ag un o leoliadau neu un o westai safon uchel Caerdydd. Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd chwaraeon i'r gymdeithas, yn cynnwys ein timoedd pêl-droed a phêl-rwyd sy'n cystadlu'n wythnosol yn y gynghrair 'IMG'. Er bod y gymdeithas yn cael ei rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg, mae yna groeso i bawb - yn enwedig ein darpar ddysgwyr Cymraeg.

Cymdeithas Myfyrwyr Cymru

Dyma Gymdeithas Myfyrwyr Cymraeg yr Undeb. Y Gymdeithas hon sy'n gyfrifol am ochr wleidyddol bod yn fyfyriwr neu'n fyfyrwraig o Gymru yma yng Nghaerdydd.

Ymunwch â'r gymdeithas heddiw

 

Prifysgol Caerdydd a'r Iaith Gymraeg

Gwyliwch fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd yn rhannu eu profiad o ddefnyddio'r iaith Gymraeg fel rhan o'u gwaith ac astudiaethau.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prif nodau’r Coleg yw:

  • Yn unol â’i gyfansoddiad, i hybu dysg a gwybodaeth drwy hyrwyddo, cynnal, datblygu a goruchwylio darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg uwch yng Nghymru, gan weithio gyda sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a thrwyddynt.
  • Fel corff sydd â gorolwg dros yr holl ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, darparu undod o ran pwrpas, cydlyniad ac arweinyddiaeth drwy strategaeth academaidd genedlaethol.
  • Helaethu’r ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr, gan ymateb i’r galw gan fyfyrwyr, a thrwy hynny gynyddu’r niferoedd y myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cangen Caerdydd: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Newyddion Diweddaraf

Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Going home for the holidays? | Mynd adref ar gyfer y gwyliau?

Don’t give the burglars a break! | Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd i ladron!

 
Elections Results 2016 | Canlyniadau Etholiadau 2016

Meet your 2016/17 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2016/17.

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Menter newydd gan Heddlu De Cymru