Cymraeg

Staying Safe in the City

Cardiff is a great place to live, but as with any city, it’s important to take sensible precautions. We encourage you all to look after yourselves when you go out at night. There are simple things you can do to help get home safely, including: 

  • Planning how you will get home before you go out
  • Staying in pairs and groups while walking around at night 
  • Sticking to well-lit, populated areas
  • Looking after friends
  • Keeping your taxi money separate to avoid spending it throughout the night

The Students’ Union has been working with local partners for many years to deliver initiatives that will help safeguard your personal safety at night. Our existing initiatives are available to any Cardiff University student to use. We’re always keen to hear ideas that could expand our current safety projects, so if you’ve got an idea, get in contact with Georgie, your VP Welfare at VPWelfare@Cardiff.ac.uk or tweet @WelfareCSU

Find out more about our safety initiatives: 

Drinkaware Crew

Safe Taxi Scheme

Student Safety Walk
 

SafeZone app: Cardiff University has a free SafeZone app for staff and students. This is a quick and easy way to alert Cardiff University Security Services if you need help or assistance while on campus.

Support and Advice

Furthermore, if you need support or advice, there are plenty of people on campus who can help. Find out more: 

Student Support

Student Advice

Nightline


Cadw’n Ddiogel yn y Ddinas

Mae Caerdydd yn le gwych i fyw, ond fel gydag unrhyw ddinas, mae’n bwysig cymryd rhagofalon synhwyrol. Rydym yn eich annog i gyd i edrych ar ôl eich hunain ar noson allan. Mae pethau syml gallwch wneud i helpu gyrraedd adref yn saff, gan gynnwys: 

  • Cynllunio sut byddwch yn cyrraedd adref cyn i chi fynd allan
  • Aros mewn parau a grwpiau wrth gerdded o amgylch yn y nos 
  • Cadwch at leoedd sydd wedi'u goleuo'n dda a lle mae digon o bobl o gwmpas
  • Edrych ar ôl ffrindiau
  • Cadw eich arian tacsi ar wahân er mwyn osgoi ei wario drwy gydol y nos

Mae Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid lleol am llawer o flynyddoedd i ddarparu mentrau a fydd yn helpu diogelu eich diogelwch personol yn y nos. Mae ein mentrau presennol ar gael i unrhyw fyfyriwr Prifysgol Caerdydd i ddefnyddio. Rydym o hyd yn awyddus i glywed syniadau gall ehangu ein prosiectau diogelwch presennol, felly os oes gennych syniad, cysylltwch â Georgie, eich Is Lywydd Lles ar VPWelfare@Caerdydd.ac.uk neu danfonwch tweet at @WelfareCSU

Darganfyddwch mwy am ein mentrau diogelwch: 

Criw Drinkaware

Cynllun Tacsi Diogel

Cerdded Diogel Myfyrwyr

Os oes angen cymorth neu cyngor arnoch, mae digon o bobl ar y campws a fydd yn gallu helpu. Rhagor o wybodaeth: 

Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Cyngor i Fyfyrwyr

Llinell Nos