Notice of By-Elections 2023 | Hysbysiad o Is-Etholiadau 2023

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 

Within this Notice of Elections you will find details of the positions available, key dates for this elections, as well as the nominations process and how to submit your application. 

Nominate Yourself Here 

 

Positions Available 

 • Anti-Racism Officer 
 • Student Senate (x4) (Woman & Non-Binary Places Only)
 • NUS Wales Conference Delegate (x11) 
 • NUS Liberation Conference (x2) (Black* Student Places Only)
 • AU Executive Committee (x8) 
 • Societies Executive Committee (x5) 
 • Student Media Executive Committee (x7) 
 • Volunteering Executive Committee (x1) 
 • Welsh Executive Committee (x1) 
 • SU President's Accountability Council (x5) 

 

Nominations Process 

Any students interested in standing in the by-elections must complete the nominations form by the official close of nominations. The nominations form needs to be completed in full for each position any student wishes to stand for. 

Nominate Yourself Here

Whilst completing the nomination form, candidates will be required to provide their name, student number, and Cardiff University email address. Candidates are responsible for ensuring these are accurate. 

Candidates will also have the option to provide their manifesto (reasons why students should vote for them) and a clear photo of themselves during the nomination process. Manifestos must be no more than 1000 characters, and the photo must be clear photo of themselves. Candidates will not be able to amend their manifesto or photo once submitted.  

 

Key Dates 

Nominations Open: Friday 20th October, 10am

Nominations Close: Monday 30th October, 4pm

Voting Opens: Monday 13th November, 10am

Voting Closes: Thursday 16th November, 4pm

Results Expected: Friday 17th November, 4pm

For any queries, please email elections@cardiff.ac.uk 

 


 

Yn yr Hysbysiad Etholiadau hwn fe welwch fanylion y rolau sydd ar gael, dyddiadau allweddol ar gyfer yr etholiadau hyn, yn ogystal â'r broses enwebu a sut i gyflwyno'ch cais. 

Enwebwch eich hun yma

 

Rolau sydd ar gael 

 • Swyddog Gwrth-hiliaeth 
 • Senedd Myfyrwyr (x4) (Gwagleoedd i fenywod & phobl anneuaidd yn unig)
 • Cynrychiolydd i Gynhadledd UCM Cymru (x11) 
 • Cynhadledd Rhyddhad UCM (x2) (Gwagleoedd i fyfyrwyr du yn unig)
 • Pwyllgor Gwaith UA (x8) 
 • Pwyllgor Gwaith Cymdeithasau (x5) 
 • Pwyllgor Gwaith Cyfryngau Myfyrwyr (x7) 
 • Pwyllgor Gwaith Gwirfoddoli (x1) 
 • Pwyllgor Gwaith y Gymraeg (x1) 
 • Cyngor Atebolrwydd Llywydd yr UM (x5) 

 

Proses Enwebiadau 

Rhaid i unrhyw fyfyriwr â diddordeb mewn sefyll yn yr is-etholiad gwblhau’r ffurflen enwebiadau erbyn y dyddiad cau. Rhaid i’r ffurflen enwebiadau gael ei lenwi’n llawn ar gyfer bob rôl mae’r myfyrwyr am sefyll ar ei gyfer.  

Enwebwch eich hun yma

Wrth lenwi'r ffurflen enwebu, bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu eu henw, rhif myfyriwr, a chyfeiriad e-bost Prifysgol Caerdydd. Mae ymgeiswyr yn gyfrifol am sicrhau bod y rhain yn gywir. 

Bydd hefyd gan ymgeiswyr opsiwn i gyflwyno eu maniffesto (rhesymau pam ddylai myfyrwyr pleidleisio drostynt) a llun clir o’u hun yn ystod y broses enwebiadau. Rhaid i faniffestos fod llai na 1000 o lythrennau mewn hyd, a rhaid i’r llun fod yn llun clir ohonyn nhw. Ni all ymgeiswyr newid eu maniffesto neu eu llun ar ôl eu cyflwyno.  

 

Dyddiadau Allweddol 

Enwebiadau’n Agor: Ddydd Gwener 20fed Hydref, 10yb 

Enwebiadau’n Cau: Ddydd Llun 30ain Hydref, 4yh 

Pleidleisio’n Agor: Ddydd Llun 13eg Tachwedd, 10yb 

Pleidleisio’n Agor: Ddydd Iau 16eg Tachwedd, 4yh 

Disgwyl Canlyniadau: Ddydd Gwener 17eg Tachwedd, 4yh 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch elections@cardiff.ac.uk 

Comments

 
default