Hysbysiad Etholiadau'r Hydref 2023 | Notice of Autumn Elections 2023

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Within this Notice of Elections you will find details of the positions available, key dates for this elections, as well as the nominations process and how to submit your application.

Nominate Yourself Here 

 

Positions Available

 • Estranged Students Officer
 • LGBTQ+ Officer 
 • Student Senate (x25)
 • NUS National Conference Delegate (x11)
 • NUS Wales Conference Delegate (x16)
 • NUS Liberation Conference (x6)
 • AU Executive Committee (x10)
 • Heath Park Executive Committee (x7)
 • Postgraduate Executive Committee (x10)
 • Societies Executive Committee (x18)
 • Student Media Executive Committee (x8)
 • Undergraduate Executive Committee (x8)
 • Volunteering Executive Committee (x6)
 • Welsh Executive Committee (x5)
 • SU President's Accountability Council (x8)

 

Nominations Process

Any students interested in standing in the Autumn Elections 2023 must complete the nominations form by the official close of nominations. The nominations form needs to be completed in full for each position any student wishes to stand for.

Nominate Yourself Here

Whilst completing the nomination form, candidates will be required to provide their name, student number, and Cardiff University email address. Candidates are responsible for ensuring these are accurate.

Candidates will also have the option to provide their manifesto (reasons why students should vote for them) and a clear photo of themselves during the nomination process. Manifestos must be no more than 1500 characters, and the photo must be clear photo of themselves. Candidates will be able to amend their manifesto or photo by a date and time provided to them in the instructions emails they will receive at the close of nominations.

 

Key Dates

 • Nominations Open: Monday 4th September, 10am
 • Nominations Close: Thursday 5th October, 4pm
 • Final Plain Text Manifesto Deadline: Tuesday 10th October, 4pm
 • Final Poster for Printing Deadline: Wednesday 11th October, 4pm
 • Voting Opens: Monday 16th October, 10am
 • Voting Closes: Thursday 19th October, 4pm
 • Results Expected: Friday 20th October, 4pm

 

For any queries, please email elections@cardiff.ac.uk

 


Yn yr Hysbysiad Etholiadau hwn fe welwch fanylion y rolau sydd ar gael, dyddiadau allweddol ar gyfer yr etholiadau hyn, yn ogystal â'r broses enwebu a sut i gyflwyno'ch cais.

Enwebwch eich hun yma

 

Rolau sydd ar gael

 • Swyddog Ymgyrchu Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio
 • Swyddog LHDTC + 
 • Senedd y Myfyrwyr (x25)
 • Cynrychiolydd i Gynhadledd Genedlaethol UCM (x11)
 • Cynrychiolydd i Gynhadledd UCM Cymru (x16)
 • Cynhadledd Rhyddhad UCM (x6)
 • Pwyllgor Gwaith yr UA (x10)
 • Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan (x7)
 • Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig (x10)
 • Pwyllgor Gwaith y Cymdeithasau (x18)
 • Pwyllgor Gwaith Cyfryngau’r Myfyrwyr (x8)
 • Pwyllgor Gwaith Israddedig (x8)
 • Pwyllgor Gwaith Gwirfoddoli (x6)
 • Pwyllgor Gwaith y Gymraeg (x5)
 • Cyngor Atebolrwydd Llywydd yr UM (x8)

 

Y Broses Enwebu

Rhaid i unrhyw fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn sefyll yn Etholiadau’r Hydref 2023 gwblhau’r ffurflen enwebu erbyn diwedd swyddogol y cyfnod enwebu. Mae angen llenwi'r ffurflen enwebu yn llawn ar gyfer pob rôl y mae unrhyw fyfyriwr yn dymuno sefyll amdani.

Enwebwch eich hun yma

Wrth lenwi'r ffurflen enwebu, bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu eu henw, rhif myfyriwr, a chyfeiriad e-bost Prifysgol Caerdydd. Mae ymgeiswyr yn gyfrifol am sicrhau bod y rhain yn gywir.

Bydd gan ymgeiswyr hefyd yr opsiwn i ddarparu eu maniffesto (rhesymau pam y dylai myfyrwyr bleidleisio drostynt) a llun clir ohonynt eu hunain yn ystod y broses enwebu. Ni ddylai maniffestos fod yn fwy na 1500 o nodau, a rhaid i'r llun fod yn ffotograff clir ohonyn nhw eu hunain. Bydd ymgeiswyr yn gallu newid eu maniffesto neu lun erbyn dyddiad ac amser a roddir iddynt yn y negeseuon e-bost cyfarwyddiadau y byddant yn eu derbyn ar ddiwedd yr enwebiadau.

 

Dyddiadau Allweddol

 • Dechrau'r Cyfnod Enwebu: Dydd Llun 4ydd Medi, 10am
 • Diwedd y Cyfnod Enwebu: Dydd Iau 5ed Hydref, 4pm
 • Dyddiad Cau Terfynol ar gyfer Maniffesto Testun Plaen: Dydd Mawrth 10fed Hydref, 4pm
 • Dyddiad Cau Terfynol ar gyfer Poster i’w Argraffu: Dydd Mercher 11eg Hydref, 4pm
 • Pleidleisio’n Agor: Dydd Llun 16eg Hydref, 10am
 • Pleidleisio’n Cau: Dydd Iau 19eg Hydref, 4pm
 • Disgwylir y Canlyniadau: Dydd Gwener 20fed Hydref, 4pm

 

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at etholiadau@caerdydd.ac.uk

 

 

Comments

 
default