Cardiff University Law Society

Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd

President's Welcome

Hello. Thanks for visiting the Cardiff University Law Society website!

As a student-led society, we strive to enrich your university experience by organising a variety of social, educational and extracurricular activities.

Despite the implications of COVID-19, 2020/21 promises to be another busy year for the Law Society. We will be closely monitoring the Welsh Government’s advice, continuing to run events virtually in the meantime.

We remain thoroughly committed to upholding our core principles of diversity and inclusion, and warmly welcome members irrespective of academic discipline, age, disability, gender, race, religion or sexual orientation.

By working closely with law firms and chambers, we hope to increase your employability prospects with frequent opportunities to interact with graduate recruitment.

Our social events include, but are not limited to, our Christmas Party, Spring Law Ball and Annual Trip Abroad.

Please browse our website for further details, and check our social media to keep up-to-date with our latest news!

For general enquiries, please email: lawsociety@cardiff.ac.uk

We look forward to seeing you soon!

Tom Eastment

_________________________________________________________________

Helo. Diolch am ymweld â gwefan Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd!

Fel cymdeithas â arweinir gan fyfyrwyr, rydym yn ymdrechu i gyfoethogi eich profiad prifysgol trwy drefnu amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol, addysgol ac allgyrsiol.

Er gwaethaf goblygiadau COVID-19, mae 2020/21 yn addo i fod yn flwyddyn brysur arall i Gymdeithas y Gyfraith. Byddwn yn monitro cyngor Llywodraeth Cymru yn agos, gan barhau i gynnal digwyddiadau ar-lein yn y cyfamser.

Rydym yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gynnal ein hegwyddorion craidd, sef amrywiaeth a chynhwysiant, ac rydym yn croesawu’n gynnes aelodau waeth beth yw eu disgyblaeth academaidd, oedran, anabledd, rhywedd, hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Trwy weithio'n agos gyda chwmnïau cyfreithiol a siambrau, rydym yn gobeithio cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd gyda chyfleoedd aml i ryngweithio â recriwtio graddedigion.

Mae ein digwyddiadau cymdeithasol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ein parti Nadolig, Dawns Wanwyn Cymdeithas y Gyfraith a Thaith Dramor Flynyddol.

Porwch ein gwefan am fanylion pellach, a gwiriwch ein cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf!

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch: lawsociety@cardiff.ac.uk

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Tom Eastment

Join now!
  • Law Society Standard Membership£7.50