News Archive

New social space on Heath Park Campus | Man cymdeithasol newydd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan

Fri 20 Jan 2023

A new student common room has open in the Heath Park Campus. The IV Common Room is a brand-new space as a result of partnership work between the Students’ Union and Cardiff University after years of lobbying for more and improved students’ spaces at the Heath. This is an amazing student win for Heat

 
Revision Aid 2023 | Cymorth Adolygu 2023

Tue 10 Jan 2023

Your Elected Officers are here to help you throughout revision season. Find out where they will be for some hot drinks and a chat! | Mae eich Swyddogion Etholedig yma i'ch helpu drwy gydol y tymor adolygu. Darganfyddwch ble fydden nhw er mwyn mwynhau diod boeth a sgwrs!

 
Statement: Cops off Campus | Datganiad: Cops oddi ar y Campws

Fri 09 Dec 2022

At the Students’ Union Annual General Meeting on Tuesday 6th?December, over 500 students took part in a series of democratic debates about issues important to students at Cardiff University. This included the motion ‘Cops off Campus’ which sought to highlight the lack of action to tackle structural

 
AGM 2022 Update | Diweddariad CCB 2022

Fri 09 Dec 2022

Find out what happened at the meeting

 
Results: Autumn Elections 2022 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2022

Thu 27 Oct 2022

See the students elected to roles for 2022-23 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2022-23

 
National mourning period update | Diweddariad ar y cyfnod galar cenedlaethol

Tue 13 Sep 2022

With the confirmation of the Her Majesty Queen Elizabeth II’s State Funeral being held on Monday 19th September and marked as a Bank Holiday, the following changes to Students’ Union operations have been put in place. Gyda chadarnhad fydd Angladd Gwladol Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn cael ei

 
Statement: Graduation | Datganiad: Graddio

Wed 27 Jul 2022

Graduation should be one of the proudest days of a student’s life. Celebrating your achievements at the end of your studies is a key part of the student experience. Dylai graddio fod yn un o ddiwrnodau mwyaf balch eich bywyd fel myfyriwr. Mae dathlu eich cyflawniadau ar ddiwedd eich astudiaethau yn

 
The National Societies & Volunteering Awards 2022 | Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli Cenedlaethol

Fri 17 Jun 2022

NERD Varsity have won the Collaboration Award! | Mae Farsiti Amgen wedi ennill y Wobr Cydweithio!

 
Enriching Student Life Awards 2022!

Fri 13 May 2022

Congratulations to the winners of the Enriching Student Life Awards 2022!

 
AU Awards Winners 2022 | Enillwyr Gwobrau yr UA 2022

Thu 12 May 2022

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
Cardiff retains the shield!

Thu 28 Apr 2022

 
Orla Tarn is elected by students as the next President of NUS Wales

Thu 21 Apr 2022

We are proud to announce that Cardiff Students’ Union current Vice President Postgraduate, Orla Tarn.

 
Society and Volunteering Awards Shortlist 2022

Tue 12 Apr 2022

The shortlist has been announced!

 
Spring Elections Results 2022 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2022

Sat 19 Mar 2022

Meet your 2022/23 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2022/23.

 
New NHS Mental Health Team to be piloted | Tîm Iechyd Meddwl newydd y GIG i’w dreialu

Thu 03 Mar 2022

New NHS Mental Health Team to be piloted to support Student Services from April. | Tîm Iechyd Meddwl newydd y GIG i’w dreialu i gefnogi Gwasanaethau Myfyrwyr o fis Ebrill ymlaen.

 
Statement on Ukraine and Russia | Datganiad ar Wcráin a Rwsia

Fri 25 Feb 2022

A statement from your Sabbatical Officer team

 
Notice of Poll for 2022 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2022

Mon 14 Feb 2022

See the candidates running for roles this year | Gweler yr ymgeiswyr y rolau eleni

 
You could be one of our next Student Trustees! | Gallet fod yn un o’n Ymddiriedolwyr Myfyrwyr nesaf!

Wed 14 Apr 2021

Want something impressive to put on your CV? | Chwilio am rhywbeth anhygoel i roi ar dy CV?

 
Spring Elections Results 2021 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2021

Sat 13 Mar 2021

Meet your 2021/22 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2021/22.

 
Post Firebreak Announcement

Thu 05 Nov 2020

Details of our services and activities after the 9th November

 
AGM 2019 | CCB 2019

Fri 22 Nov 2019

Results of AGM 2019 | Canlyniadau'r CCB 2019

 
Adolygiad Swyddogion Sabothol: Diweddariad | Sabbatical Officer Review: Update

Fri 11 Oct 2019

Diweddariad ar y cyfnod ymgynhori a gwybodaeth ar sut i gyflwyno adborth |An update about the consultation period and information on how you can submit feedback.

 
Notice of Autumn Elections 2019 | Hysbysiad Etholiadau'r Hydref 2019

Fri 20 Sep 2019

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Place to Pray Appeal | Apêl Ardal i Weddïo

Mon 20 May 2019

Help us fund a new multi-faith prayer room | Helpwch ni i gyllido ystafell aml ffydd newydd

 
Be involved in how the Students’ Union is run | Byddwch yn ran o redeg Undeb y Myfyrwyr

Fri 26 Apr 2019

Apply to be a Student Trustee! | Gwnewch gais i fod yn Ymddiriedolwr Myfyriwr!

 
Staying in Cardiff?

Thu 13 Dec 2018

Here are some things to do and places to explore!

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Mon 24 Sep 2018

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
AGM Results 2017 | Canlyniadau CCB 2017

Wed 29 Nov 2017

Find out which motions passed or fell | Gweld pa gynigion a gymeradwywyd neu gwympo

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Fri 03 Feb 2017

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777