Log in

News Archive

Housing Week 2018

Fri 19 Oct 2018

Your VP Welfare offers some advice on housing

 
Skills Hub Week 2018

Fri 19 Oct 2018

Meet the great services located in our Skills Hub | Dewch i gwrdd â'r gwasanaethau gwych wedi eu lleoli yn ein Canolfan Sgiliau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Thu 18 Oct 2018

See the candidate list | Gwelwch y rhestr ymgeiswyr

 
University Student Cards and VISA Collection

Wed 10 Oct 2018

Where to pick up you student ID card and get help with your VISA

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Mon 24 Sep 2018

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Postgraduate Welcome Events 2018

Thu 13 Sep 2018

A great programme of events for all postgraduate students

 
Rooftop conservation

Wed 08 Aug 2018

Meet the seagulls raising a family on the 4th floor

 
Help make a more inclusive Students’ Union | Helpwch i wneud Undeb y Myfyrwyr yn fwy cynhwysol

Tue 07 Aug 2018

Ablution Facilities Funding | Ariannu Cyfleusterau Wudu

 
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i’w sefydlu yn swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Tue 07 Aug 2018

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd to be officially established in the National Eisteddfod.

 
Announcing our new kit sponsor | Dyma gyhoeddi noddwr newydd ein cit

Fri 13 Jul 2018

Rhino signs three-year deal | Rhino yn arwyddo cytundeb tair blynedd

 
Democracy from Day One: Food Court Feedback

Wed 30 May 2018

What would you most like to see in the Food Court?

 
Your next step | Eich cam nesaf

Fri 25 May 2018

How to afford a Master's Degree | Sut mae fforddio Gradd Meistr

 
Democracy from Day One: Students’ Union Policy

Fri 25 May 2018

How should Students’ Union Policy be decided?

 
Democracy from Day One: Academic Issues

Fri 25 May 2018

Campaigning on academic issues: what does it mean for you?

 
Enriching Student Life Awards | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Tue 08 May 2018

We are thrilled to announce the deserving winners | Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillwyr haeddiannol

 
Referendum | Refferendwm

Tue 17 Apr 2018

Decision by Board of Trustees | Penderfyniad gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr

 
Upcoming Referendum | Y Refferendwm sydd i ddod

Tue 10 Apr 2018

A statement from your Sabbatical Officer team | Datganiad gan dîm y swyddogion sabothol

 
Thank you!

Thu 22 Mar 2018

You've rated us the number 1 Students' Union in Wales again

 
Measles in the South East Wales area | Y frech goch yn ne-ddwyrain Cymru

Thu 22 Mar 2018

Update from Public Health Wales

 
Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Wed 21 Mar 2018

Announcement: Tuesday 20th March 2018

 
Strike Action | Gweithredu diwydiannol

Thu 15 Mar 2018

Advice to Students | Cyngor i fyfyrwyr

 
We won!

Wed 14 Mar 2018

NUS Wales Awards 2018

 
Being a Cardiff Volunteering Student Trustee | Bod yn Ymddiriedolwr Myfyrwyr Gwirfoddoli Caerdydd

Sun 18 Feb 2018

Caroline Alldridge discusses what it's like to sit on a Board of Trustees | Caroline Alldridge yn trafod eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

 
Make a Smile | Gwneud Gwên

Tue 13 Feb 2018

Luke Morgan talks about volunteering for this great project | Luke Morgan yn siarad am wirfoddoli ar gyfer y prosiect gwych hyn

 
Strike Action | Gweithredu Diwydiannol

Fri 09 Feb 2018

An open letter to the Vice Chancellor of Cardiff University | Llythyr agored at Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd

 
Statement: Strike Action | Datganiad: Streic

Tue 06 Feb 2018

A statement from your Sabbatical Officers | Datganiad gan eich Swyddogion Sabothol

 
Welsh Varsity 2018 | Farsiti Cymru 2018

Wed 31 Jan 2018

Welsh Varsity returns to Swansea in 2018 | Varsity Cymru yn dychwelyd i Abertawe

 
Are you interested in student welfare issues?

Sun 28 Jan 2018

Nick, your current VP Welfare, talks about why you should run for his role

 
Do you want to be our next VP Societies & Volunteering? | IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Sun 28 Jan 2018

Find out why Lamorna, your VP Societies, loves her role | Darganfyddwch pam mae Lamorna, eich IL Cymdeithasau yn caru ei rôl

 
Would you like to influence how sport is run at Cardiff University? | Dylanwadu ar Chwaraeon

Sat 27 Jan 2018

Tom, VP Sports, explains what it's like to be a Sabbatical Officer | Tom, IL Chwaraeon, yn esbonio ei brofiad o fod yn Swyddog Sabothol

 
Could you represent postgraduate students? | Allech chi gynrychioli myfyrwyr ôl-raddedig?

Fri 26 Jan 2018

We talked to Jake, VP Postgraduates, about his role | Siaradom ni â Jake, IL yr Ôl-raddedigion, am ei rôl

 
National Societies Awards 2018 | Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau 2018

Fri 19 Jan 2018

We're exciting to host the event for the first time! | Rydym yn gyffrous i gynnal y digwyddiad am y tro cyntaf!

 
AGM Results 2017 | Canlyniadau CCB 2017

Wed 29 Nov 2017

Find out which motions passed or fell | Gweld pa gynigion a gymeradwywyd neu gwympo

 
Democracy from Day One: Campaigning | Democratiaeth o Ddydd Un: Ymgyrchu

Tue 07 Nov 2017

What issues would you like to see us campaign on? | Pa faterion hoffech chi ein gweld yn ymgyrchu arnynt?

 
Bursaries and grants for Welsh postgraduates | Bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ôl-raddedig Cymru

Fri 20 Oct 2017

An update from Jake Smith, your VP Postgraduate Students | Diweddariad gan Jake Smith, eich IL Myfyrwyr Ol-raddedig

 
Democracy from Day One: VP Heath Park

Thu 19 Oct 2017

If you were VP Heath Park Officer, what would you do?

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Wed 05 Jul 2017

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Mon 04 Apr 2016

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Update: Impact of changes to Maintenance Grants

Thu 28 Jan 2016

What will happen with your maintenance grants.

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Thu 28 Jan 2016

Menter newydd gan Heddlu De Cymru

 
Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref

Tue 26 Jan 2016

Mae ein Llywydd UM yn esbonio sut y mae’r Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

 
A response to the Autumn Statement

Tue 26 Jan 2016

Our SU President explains how the Autumn Statement has affected students.