Log in

News Archive

Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

Wed 05 Jul 2017

In memory of his contribution | Er cof am ei gyfraniad

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Wed 05 Jul 2017

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
University Sport facilities redevelopments | Ailddatblygiadau cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Thu 15 Jun 2017

A message from your VP Sports | Neges gan eich IL Chwaraeon

 
Etholiad UMCC | UMCC Election

Mon 12 Jun 2017

Mae'r cyfnod pleidleisio ar agor | The voting period is open

 
Summer 2017 Opening Times | Amseroedd Agor Haf 2017

Tue 06 Jun 2017

Find out when our services are open from June - September | Amseroedd ein gwasanaethau Mehefin - Medi

 
Bubble Boba

Tue 06 Jun 2017

Now open on the ground floor! | Nawr ar agor ar y llawr gwaelod!

 
Staying in Cardiff over the summer? | Aros yng Nghaerdydd dros yr haf?

Mon 05 Jun 2017

There's plenty going on across the city | Mae digon o fwrlwm yn y ddinas

 
Etholiad UMCC | UMCC Election

Wed 31 May 2017

Cyfnod enwebu ar gyfer etholiadau UMCC ar agor! | Nomination period for UMCC’s elections are open!

 
Green Zone | Man Gwyrdd

Wed 31 May 2017

Donate your unwanted pots and pans | Dewch â’ch hen botiau a sosbenni

 
Statement | Datganiad

Tue 23 May 2017

Events in Manchester | Digwyddiadau ym Manceinion

 
Going home for the summer? | Mynd adref am yr haf?

Fri 19 May 2017

Important things to think about before you leave Cardiff | Pethau pwysig i chi gofio cyn i chi adael Caerdydd.

 
Enriching Student Life Awards Winners | Enillwyr Fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Tue 09 May 2017

Thank you to everyone involved in the ESLAs | Diolch i bawb a oedd ynghlwm â'r Gwobrau

 
Datganiad: undeb o fewn Undeb | Statement: a union within the Union

Wed 29 Mar 2017

A statement by Osian Morgan, Welsh Language Officer | Datganiad gan Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg

 
Global Week 2017 | Wythnos Fyd-Eang 2017

Wed 22 Mar 2017

Friday 24th to Thursday 30th March | Dydd Gwener 24ain i ddydd Iau 30ain Mawrth

 
CUSU wins NUS Wales Diversity Award 2017 | UMPC yn ennill Gwobr Amrywiaeth UCM Cymru

Wed 15 Mar 2017

Exciting news from the NUS Awards 2017 | Newyddion cyffrous gan UCM Cymru 2017

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Happy St David’s Day | Dydd Gwyl Dewi Hapus

Mon 27 Feb 2017

Celebrate St David’s Day on the 1st of March | Dathlwch Ddydd Gwyl Dewi ar y 1af o Fawrth

 
Elections Results 2017 | Canlyniadau Etholiadau 2017

Sat 25 Feb 2017

Meet your 2017/18 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2017/18.

 
Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Wed 15 Feb 2017

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
Notice of poll | Hysbysiad Pleidleisio

Fri 03 Feb 2017

Notice of Poll for 2017 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2017

 
Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

Tue 24 Jan 2017

The biggest student sporting event of the year | Digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn

 
Think before you bin it | Meddyliwch cyn ei roi yn y bin

Wed 11 Jan 2017

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Winter Break Opening Hours | Amseroedd Agor Gwyliau'r Gaeaf

Thu 08 Dec 2016

Find out when our services are open during the break | Amseroedd ein gwasanaethau yn ystod y gwyliau

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
AGM Full Agenda Pack | Pecyn Agenda Llawn CCB

Fri 18 Nov 2016

Annual General Meeting 24th November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Tachwedd 17:30

 
Changes and improvements | Newidiadau a gwelliannau

Sat 12 Nov 2016

Making our successful club nights even better | Gwella ein nosweithiau clwb llwyddiannus

 
Bye-Elections Results 2016 | Canlyniadau Is Etholiadau 2016

Fri 11 Nov 2016

Find out who was elected | Darganfyddwch pwy gafodd eu hethol

 
Notice of AGM | Rhybudd o CCB

Mon 07 Nov 2016

Thursday 24 November 2016 | Dydd Iau 24 Tachwedd 2016

 
Are you renting smart? | Ydych chi'n rhentu'n smart?

Wed 02 Nov 2016

Students get smart with Rent Smart Wales | Myfyrwyr yn ddoethach gyda Rhentu Doeth Cymru

 
Black History Month 2016 | Mis Hanes Pobl Dduon 2016

Wed 05 Oct 2016

Join the celebration | Ymuna'r dathliadau

 
The Diamond Review: the result | Adroddiad Diamond: y canlyniad

Fri 30 Sep 2016

What you need to know | Beth sydd angen i chi wybod

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Drinkaware Crew | Criw Drinkaware

Tue 13 Sep 2016

New for September 2016 | Newydd ar gyfer Medi 2016

 
Reaching great heights in the NSS | Cyrraedd yr uchelfannau yn yr NSS

Wed 10 Aug 2016

Final year students have given us our highest ever satisfaction score | Mae myfyrwyr blwyddyn olaf wedi rhoi sgôr boddhad mwyaf erioed i ni

 
Library closures during August | Llyfrgelloedd ar gau yn ystod Awst

Mon 01 Aug 2016

Find out which locations will be closed over the next month | Darganfyddwch pa leoliadau a fydd ar gau yn ystod y mis nesaf

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Wed 13 Jul 2016

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
Higher Education White Paper | Papur Gwyn Addysg Uwch

Fri 03 Jun 2016

Response to the White Paper and the Higher Education Bill | Ymateb i'r Papur Gwyn a Bil Addysg Uwch

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Response to the Spring Budget | Ymateb i Gyllideb y Gwanwyn

Wed 04 May 2016

An update from your Students' Union President | Diweddariad gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr

 
Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Wed 27 Apr 2016

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Elected Officer Team Update | Diweddarad Tîm Swyddogion Etholedig

Sat 16 Apr 2016

VP Heath Park and VP Welfare | IL Parc y Mynydd Bychan a IL Lles

 
It’s No Joke Launch | Lansiad Nid yw'n Jôc

Sat 16 Apr 2016

Tackling lad culture on Cardiff campuses | Yn laco diwylliant 'lad' ar gampysau Caerdydd

 
Proud to support #RainbowLaces | Yn falch i gefnogi #LasysEnfys

Fri 15 Apr 2016

Welsh Varsity athletes will be lacing up again | Bydd athletwyr Farsiti Cymru yn cefnogi'r ymgyrch

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Mon 04 Apr 2016

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Cardiff takes the top spot for social life | Caerdydd yn cyrraedd y brig ar gyfer bywyd cymdeithasol

Thu 17 Mar 2016

The Times Higher Education Survey places Cardiff at the top | Mae arolwg Addysg Uwch ‘Times’ yn rhoi Caerdydd ar y brig

 
Going home for the holidays? | Mynd adref ar gyfer y gwyliau?

Thu 10 Mar 2016

Don’t give the burglars a break! | Peidiwch â’i gwneud hi’n hawdd i ladron!

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth