Log in

News Archive

Give it a Go Autumn Programme | Rhaglen Hydref Rho Gynnig Arni

Wed 20 Sep 2017

Check out the exciting events we've got planned | Edrychwch ar yr holl ddigwyddiadau cyffrous sydd gennym ar y gweill

 
Travelling to Cardiff by train | Teithio i Gaerdydd ar y trên

Mon 07 Aug 2017

Changes to the South Wales mainline / Newidiadau i prif rheilffordd De Cymru

 
Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

Wed 05 Jul 2017

In memory of his contribution | Er cof am ei gyfraniad

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Wed 05 Jul 2017

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
University Sport facilities redevelopments | Ailddatblygiadau cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol

Thu 15 Jun 2017

A message from your VP Sports | Neges gan eich IL Chwaraeon

 
Bubble Boba

Tue 06 Jun 2017

Now open on the ground floor! | Nawr ar agor ar y llawr gwaelod!

 
Staying in Cardiff over the summer? | Aros yng Nghaerdydd dros yr haf?

Mon 05 Jun 2017

There's plenty going on across the city | Mae digon o fwrlwm yn y ddinas

 
Etholiad UMCC | UMCC Election

Wed 31 May 2017

Cyfnod enwebu ar gyfer etholiadau UMCC ar agor! | Nomination period for UMCC’s elections are open!

 
Statement | Datganiad

Tue 23 May 2017

Events in Manchester | Digwyddiadau ym Manceinion

 
Going home for the summer? | Mynd adref am yr haf?

Fri 19 May 2017

Important things to think about before you leave Cardiff | Pethau pwysig i chi gofio cyn i chi adael Caerdydd.

 
Enriching Student Life Awards Winners | Enillwyr Fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Tue 09 May 2017

Thank you to everyone involved in the ESLAs | Diolch i bawb a oedd ynghlwm â'r Gwobrau

 
Datganiad: undeb o fewn Undeb | Statement: a union within the Union

Wed 29 Mar 2017

A statement by Osian Morgan, Welsh Language Officer | Datganiad gan Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg

 
Global Week 2017 | Wythnos Fyd-Eang 2017

Wed 22 Mar 2017

Friday 24th to Thursday 30th March | Dydd Gwener 24ain i ddydd Iau 30ain Mawrth

 
CUSU wins NUS Wales Diversity Award 2017 | UMPC yn ennill Gwobr Amrywiaeth UCM Cymru

Wed 15 Mar 2017

Exciting news from the NUS Awards 2017 | Newyddion cyffrous gan UCM Cymru 2017

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Happy St David’s Day | Dydd Gwyl Dewi Hapus

Mon 27 Feb 2017

Celebrate St David’s Day on the 1st of March | Dathlwch Ddydd Gwyl Dewi ar y 1af o Fawrth

 
Elections Results 2017 | Canlyniadau Etholiadau 2017

Sat 25 Feb 2017

Meet your 2017/18 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2017/18.

 
Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Wed 15 Feb 2017

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

Tue 24 Jan 2017

The biggest student sporting event of the year | Digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn

 
Think before you bin it | Meddyliwch cyn ei roi yn y bin

Wed 11 Jan 2017

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
AGM Full Agenda Pack | Pecyn Agenda Llawn CCB

Fri 18 Nov 2016

Annual General Meeting 24th November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Tachwedd 17:30

 
Bye-Elections Results 2016 | Canlyniadau Is Etholiadau 2016

Fri 11 Nov 2016

Find out who was elected | Darganfyddwch pwy gafodd eu hethol

 
Notice of AGM | Rhybudd o CCB

Mon 07 Nov 2016

Thursday 24 November 2016 | Dydd Iau 24 Tachwedd 2016

 
Are you renting smart? | Ydych chi'n rhentu'n smart?

Wed 02 Nov 2016

Students get smart with Rent Smart Wales | Myfyrwyr yn ddoethach gyda Rhentu Doeth Cymru

 
Black History Month 2016 | Mis Hanes Pobl Dduon 2016

Wed 05 Oct 2016

Join the celebration | Ymuna'r dathliadau

 
The Diamond Review: the result | Adroddiad Diamond: y canlyniad

Fri 30 Sep 2016

What you need to know | Beth sydd angen i chi wybod

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Drinkaware Crew | Criw Drinkaware

Tue 13 Sep 2016

New for September 2016 | Newydd ar gyfer Medi 2016

 
Library closures during August | Llyfrgelloedd ar gau yn ystod Awst

Mon 01 Aug 2016

Find out which locations will be closed over the next month | Darganfyddwch pa leoliadau a fydd ar gau yn ystod y mis nesaf

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Wed 13 Jul 2016

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
Higher Education White Paper | Papur Gwyn Addysg Uwch

Fri 03 Jun 2016

Response to the White Paper and the Higher Education Bill | Ymateb i'r Papur Gwyn a Bil Addysg Uwch

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Response to the Spring Budget | Ymateb i Gyllideb y Gwanwyn

Wed 04 May 2016

An update from your Students' Union President | Diweddariad gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr

 
Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Wed 27 Apr 2016

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Elected Officer Team Update | Diweddarad Tîm Swyddogion Etholedig

Sat 16 Apr 2016

VP Heath Park and VP Welfare | IL Parc y Mynydd Bychan a IL Lles

 
It’s No Joke Launch | Lansiad Nid yw'n Jôc

Sat 16 Apr 2016

Tackling lad culture on Cardiff campuses | Yn laco diwylliant 'lad' ar gampysau Caerdydd

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Mon 04 Apr 2016

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Update: Impact of changes to Maintenance Grants

Thu 28 Jan 2016

What will happen with your maintenance grants.

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Thu 28 Jan 2016

Menter newydd gan Heddlu De Cymru

 
Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref

Tue 26 Jan 2016

Mae ein Llywydd UM yn esbonio sut y mae’r Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

 
A response to the Autumn Statement

Tue 26 Jan 2016

Our SU President explains how the Autumn Statement has affected students.

 
Mae myfyrwyr o Loegr wedi colli eu grantiau cynhaliaeth.

Thu 21 Jan 2016

Ein barn ar y bleidlais ar grantiau cynhaliaeth yn Nhy'r Cyffredin ar 19 Ionawr.

 
Students from England have lost their maintenance grants.

Tue 19 Jan 2016

Our view on the vote in Commons on 19th January on maintenance grants.

 
Mae gennym gyfle i achub grantiau cynhaliaeth

Mon 18 Jan 2016

Sut y gallwch chi achub eich grantiau cynhaliaeth.

 
Myfyrwyr wedi cael eu twyllo.

Fri 15 Jan 2016

Ein barn ar benderfyniad ddoe i ddileu'r grantiau cynhaliaeth.