Log in

News Archive

National Societies Awards 2018 | Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau 2018

Fri 19 Jan 2018

We're exciting to host the event for the first time! | Rydym yn gyffrous i gynnal y digwyddiad am y tro cyntaf!

 
Do you want to change things at the Heath? Ydych chi eisiau newid pethau yn y Mynydd Bychan?

Fri 19 Jan 2018

Kirsty, VP Heath Park, explains why you should run for her role | Kirsty IL Mynydd Bychan yn sôn mwy am ei rôl

 
Do you fancy being our next SU President? | Hoffech chi fod yn Lywydd nesaf ar yr Undeb?

Mon 15 Jan 2018

We spoke to Hollie to find out more about her role | Siaradom â Hollie i ddarganfod mwy am ei rôl

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Thu 11 Jan 2018

Coming to a library near you | Yn dod i lyfrgell yn agos i chi

 
Periodic Review | Adolygiad Cyfnodol

Tue 19 Dec 2017

Student support needed | Angen cefnogaeth myfyrwyr

 
Saturday Exams | Arholiadau Ddydd Sadwrn

Mon 11 Dec 2017

We want your feedback | Rydym eisiau eich adborth

 
Student Support Survey | Arolwg Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Fri 08 Dec 2017

Counselling and Wellbeing Feedback | Adborth Cwnsela a Lles

 
Staying in Cardiff over the Winter Break? | Aros yng Nghaerdydd dros Wyliau'r Gaeaf?

Thu 07 Dec 2017

We've come up with a list of stuff to do over the holidays | Dyma restr o bethau gallwch wneud dros y gwyliau

 
AGM Results 2017 | Canlyniadau CCB 2017

Wed 29 Nov 2017

Find out which motions passed or fell | Gweld pa gynigion a gymeradwywyd neu gwympo

 
Notice of Nominations 2017-18 | Hysbysiad o Enwebiadau 2017-18

Thu 23 Nov 2017

Nominate yourself for an Elected Officer role | Enwebwch eich hun ar gyfer rôl Swyddog Etholedig

 
Welsh Blood Service | Gwasanaeth Gwaed Cymru

Wed 15 Nov 2017

Book a donation appointment | Archebwch apwyntiad rhoi gwaed

 
#ThisCardiffGirlCan

Wed 15 Nov 2017

Celebrating Women in Sports | Dathlu Merched mewn Chwaraeon

 
Democracy from Day One: Campaigning | Democratiaeth o Ddydd Un: Ymgyrchu

Tue 07 Nov 2017

What issues would you like to see us campaign on? | Pa faterion hoffech chi ein gweld yn ymgyrchu arnynt?

 
Notice of AGM | Hysbysiad CCB

Wed 01 Nov 2017

You're invited to our Annual General Meeting (AGM) | Eich gwahoddiad i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

 
Rate your Student Housing | Eich barn ar eich Ty Myfyrwyr

Fri 27 Oct 2017

Your VP Welfare wants to hear your views! | Eich barn ar eich Ty Myfyrwyr!

 
Bursaries and grants for Welsh postgraduates | Bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ôl-raddedig Cymru

Fri 20 Oct 2017

An update from Jake Smith, your VP Postgraduate Students | Diweddariad gan Jake Smith, eich IL Myfyrwyr Ol-raddedig

 
Democracy from Day One: VP Heath Park

Thu 19 Oct 2017

If you were VP Heath Park Officer, what would you do?

 
Student Senate | Senedd Myfyrwyr

Thu 05 Oct 2017

Got a great idea to improve the Students' Union? | Oes gennych syniad gwych i wella eich Undeb?

 
Postgraduate Welcome Events

Fri 22 Sep 2017

What's On for September 2017

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Fri 22 Sep 2017

Nominations open: Monday 25 September 09:00 | Enwebiadau'n agor: Dydd Llun Medi 25

 
Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

Wed 05 Jul 2017

In memory of his contribution | Er cof am ei gyfraniad

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Wed 05 Jul 2017

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
Bubble Boba

Tue 06 Jun 2017

Now open on the ground floor! | Nawr ar agor ar y llawr gwaelod!

 
Datganiad: undeb o fewn Undeb | Statement: a union within the Union

Wed 29 Mar 2017

A statement by Osian Morgan, Welsh Language Officer | Datganiad gan Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg

 
Global Week 2017 | Wythnos Fyd-Eang 2017

Wed 22 Mar 2017

Friday 24th to Thursday 30th March | Dydd Gwener 24ain i ddydd Iau 30ain Mawrth

 
CUSU wins NUS Wales Diversity Award 2017 | UMPC yn ennill Gwobr Amrywiaeth UCM Cymru

Wed 15 Mar 2017

Exciting news from the NUS Awards 2017 | Newyddion cyffrous gan UCM Cymru 2017

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Happy St David’s Day | Dydd Gwyl Dewi Hapus

Mon 27 Feb 2017

Celebrate St David’s Day on the 1st of March | Dathlwch Ddydd Gwyl Dewi ar y 1af o Fawrth

 
Elections Results 2017 | Canlyniadau Etholiadau 2017

Sat 25 Feb 2017

Meet your 2017/18 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2017/18.

 
Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Wed 15 Feb 2017

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

Tue 24 Jan 2017

The biggest student sporting event of the year | Digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn

 
Think before you bin it | Meddyliwch cyn ei roi yn y bin

Wed 11 Jan 2017

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Library closures during August | Llyfrgelloedd ar gau yn ystod Awst

Mon 01 Aug 2016

Find out which locations will be closed over the next month | Darganfyddwch pa leoliadau a fydd ar gau yn ystod y mis nesaf

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Wed 13 Jul 2016

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Wed 27 Apr 2016

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Mon 04 Apr 2016

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Update: Impact of changes to Maintenance Grants

Thu 28 Jan 2016

What will happen with your maintenance grants.

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Thu 28 Jan 2016

Menter newydd gan Heddlu De Cymru

 
Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref

Tue 26 Jan 2016

Mae ein Llywydd UM yn esbonio sut y mae’r Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

 
A response to the Autumn Statement

Tue 26 Jan 2016

Our SU President explains how the Autumn Statement has affected students.

 
Mae myfyrwyr o Loegr wedi colli eu grantiau cynhaliaeth.

Thu 21 Jan 2016

Ein barn ar y bleidlais ar grantiau cynhaliaeth yn Nhy'r Cyffredin ar 19 Ionawr.

 
Students from England have lost their maintenance grants.

Tue 19 Jan 2016

Our view on the vote in Commons on 19th January on maintenance grants.

 
Mae gennym gyfle i achub grantiau cynhaliaeth

Mon 18 Jan 2016

Sut y gallwch chi achub eich grantiau cynhaliaeth.