Log in

News Archive

Be the next Chair of Student Senate!

Thu 18 Apr 2019

Nominate yourself today

 
Enriching Student Life Awards Shortlist 2019

Tue 16 Apr 2019

Nominees have been announced for this year's Awards

 
How are you? | Sut wyt ti?

Tue 02 Apr 2019

Help the University improve student mental health and wellbeing | Helpu'r Brifysgol i wella iechyd meddwl a lles myfyrwyr

 
Whatuni Student Choice Awards 2019 |Gwobrau Whatuni Student Choice Awards 2019

Fri 08 Mar 2019

We've been shortlisted!|Rydyn ni ar y rhestr fer!

 
Record breaking election year | Eleni Torrwyd Record Etholiadau

Tue 05 Mar 2019

Thank you for voting! | Diolch am bleidleisio!

 
We've been named in Top 100 places to work! | Rydyn ni ymysg y 100 lle gorau i weithio!

Fri 22 Feb 2019

Best Companies ‘Ones to Watch’ accreditation status | Statws achrediad 'Ones to Watch' Best Companies

 
Student concerns over 'Transforming Cardiff' | Pryderon Myfyrwyr am “Trawsnewid Caerdydd"

Thu 14 Feb 2019

Open letter to the President and Vice Chancellor Professor Colin Riordan | Llythyr agored i’r Llywydd ac Is-ganghellor yr Athro Colin Riordan

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Wed 06 Feb 2019

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Welsh letting fees ban | Gwahardd ffioedd gosod tai yng Nghymru

Tue 05 Feb 2019

Commitment secured from the First Minister for September 2019 | Prif weinidog yn sicrhau ymrwymiad ar gyfer Medi 2019

 
Could you represent students' academic interests?

Thu 31 Jan 2019

We talked to Jackie, your VP Education, about her role

 
Elections frequently asked questions

Thu 31 Jan 2019

Your nominations questions answered

 
Welsh Varsity 2019

Wed 30 Jan 2019

Are you ready Team Cardiff?

 
Policy Update | Diweddariad Polisi

Mon 17 Dec 2018

Cardiff University Students’ Union Supports People’s Vote Campaign Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Ymgyrch Pleidlais y Bobl

 
Staying in Cardiff?

Thu 13 Dec 2018

Here are some things to do and places to explore!

 
Full-time Welsh Language Officer | Swyddog y Gymraeg Llawn Amser

Fri 07 Dec 2018

Find out what action has been taken since the AGM | Darganfyddwch pa gamau sydd wedi cael eu cymryd ers y CCB

 
Reducing our environmental impact

Fri 23 Nov 2018

We've stopped using balloons at events and campaigns

 
AGM 2018 Update

Fri 23 Nov 2018

Find out what happened at the meeting

 
Autumn Elections Results 2018 | Canlyniadau Etholiadau'r Hydref 2018

Mon 05 Nov 2018

See the candidates who have been elected | Gweler yr ymgeisywr a etholwyd

 
Citizens Cymru Wales

Fri 26 Oct 2018

We're embarking on an exciting new partnership | Rydyn ni’n ymgymryd â phartneriaeth newydd cyffrous

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Mon 24 Sep 2018

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Rooftop conservation

Wed 08 Aug 2018

Meet the seagulls raising a family on the 4th floor

 
Help make a more inclusive Students’ Union | Helpwch i wneud Undeb y Myfyrwyr yn fwy cynhwysol

Tue 07 Aug 2018

Ablution Facilities Funding | Ariannu Cyfleusterau Wudu

 
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i’w sefydlu yn swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Tue 07 Aug 2018

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd to be officially established in the National Eisteddfod.

 
Announcing our new kit sponsor | Dyma gyhoeddi noddwr newydd ein cit

Fri 13 Jul 2018

Rhino signs three-year deal | Rhino yn arwyddo cytundeb tair blynedd

 
Democracy from Day One: Food Court Feedback

Wed 30 May 2018

What would you most like to see in the Food Court?

 
Your next step | Eich cam nesaf

Fri 25 May 2018

How to afford a Master's Degree | Sut mae fforddio Gradd Meistr

 
Democracy from Day One: Students’ Union Policy

Fri 25 May 2018

How should Students’ Union Policy be decided?

 
Democracy from Day One: Academic Issues

Fri 25 May 2018

Campaigning on academic issues: what does it mean for you?

 
Enriching Student Life Awards | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Tue 08 May 2018

We are thrilled to announce the deserving winners | Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillwyr haeddiannol

 
Upcoming Referendum | Y Refferendwm sydd i ddod

Tue 10 Apr 2018

A statement from your Sabbatical Officer team | Datganiad gan dîm y swyddogion sabothol

 
Thank you!

Thu 22 Mar 2018

You've rated us the number 1 Students' Union in Wales again

 
Strike Action | Gweithredu diwydiannol

Thu 15 Mar 2018

Advice to Students | Cyngor i fyfyrwyr

 
We won!

Wed 14 Mar 2018

NUS Wales Awards 2018

 
Being a Cardiff Volunteering Student Trustee | Bod yn Ymddiriedolwr Myfyrwyr Gwirfoddoli Caerdydd

Sun 18 Feb 2018

Caroline Alldridge discusses what it's like to sit on a Board of Trustees | Caroline Alldridge yn trafod eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

 
Statement: Strike Action | Datganiad: Streic

Tue 06 Feb 2018

A statement from your Sabbatical Officers | Datganiad gan eich Swyddogion Sabothol

 
AGM Results 2017 | Canlyniadau CCB 2017

Wed 29 Nov 2017

Find out which motions passed or fell | Gweld pa gynigion a gymeradwywyd neu gwympo

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Fri 03 Feb 2017

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Update: Impact of changes to Maintenance Grants

Thu 28 Jan 2016

What will happen with your maintenance grants.

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Thu 28 Jan 2016

Menter newydd gan Heddlu De Cymru

 
Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref

Tue 26 Jan 2016

Mae ein Llywydd UM yn esbonio sut y mae’r Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

 
A response to the Autumn Statement

Tue 26 Jan 2016

Our SU President explains how the Autumn Statement has affected students.

 
Mae myfyrwyr o Loegr wedi colli eu grantiau cynhaliaeth.

Thu 21 Jan 2016

Ein barn ar y bleidlais ar grantiau cynhaliaeth yn Nhy'r Cyffredin ar 19 Ionawr.