Log in

News Archive

AGM Full Agenda Pack | Pecyn Agenda Llawn CCB

Thu 16 Nov 2017

Annual General Meeting 23rd November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 23 Tachwedd 17:30

 
Welsh Blood Service | Gwasanaeth Gwaed Cymru

Wed 15 Nov 2017

Book a donation appointment | Archebwch apwyntiad rhoi gwaed

 
#ThisCardiffGirlCan

Wed 15 Nov 2017

Celebrating Women in Sports | Dathlu Merched mewn Chwaraeon

 
Democracy from Day One: Campaigning | Democratiaeth o Ddydd Un: Ymgyrchu

Tue 07 Nov 2017

What issues would you like to see us campaign on? | Pa faterion hoffech chi ein gweld yn ymgyrchu arnynt?

 
Autumn Elections Results | Canlyniadau Etholiadau'r Hydref

Thu 02 Nov 2017

See who won your votes | Dyma'r ymgeiswyr llwyddiannus

 
Notice of AGM | Hysbysiad CCB

Wed 01 Nov 2017

You're invited to our Annual General Meeting (AGM) | Eich gwahoddiad i'n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

 
Alcohol - we want your views | Alcohol - rydym eisiau eich barn

Tue 31 Oct 2017

Win £100 by completing our short survey! | Cyfle i ennill £100 drwy lenwi ein arolwg byr!

 
Rate your Student Housing | Eich barn ar eich Ty Myfyrwyr

Fri 27 Oct 2017

Your VP Welfare wants to hear your views! | Eich barn ar eich Ty Myfyrwyr!

 
Bursaries and grants for Welsh postgraduates | Bwrsariaethau a grantiau i fyfyrwyr ôl-raddedig Cymru

Fri 20 Oct 2017

An update from Jake Smith, your VP Postgraduate Students | Diweddariad gan Jake Smith, eich IL Myfyrwyr Ol-raddedig

 
Democracy from Day One: VP Heath Park

Thu 19 Oct 2017

If you were VP Heath Park Officer, what would you do?

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Mon 09 Oct 2017

See the candidates running in the Autumn Elections | Edrychwch ar yr ymgeiswyr ar gyfer Etholiadau'r Hydref

 
Student Senate | Senedd Myfyrwyr

Thu 05 Oct 2017

Got a great idea to improve the Students' Union? | Oes gennych syniad gwych i wella eich Undeb?

 
Hoax Bursary Emails | E-byst Bwrsariaeth Ffug

Fri 29 Sep 2017

Safeguarding your personal details | Diogelu eich manylion personol

 
Out in Sport 2017

Tue 26 Sep 2017

Sport for all at Cardiff University | Chwaraeon i Bawb ym Mhrifysgol Caerdydd

 
Postgraduate Welcome Events

Fri 22 Sep 2017

What's On for September 2017

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Fri 22 Sep 2017

Nominations open: Monday 25 September 09:00 | Enwebiadau'n agor: Dydd Llun Medi 25

 
Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

Wed 05 Jul 2017

In memory of his contribution | Er cof am ei gyfraniad

 
Live music | Cerddoriaeth fyw

Wed 05 Jul 2017

Responding to queries about our upcoming gigs | Ymateb i ymholiadau am ein gigs sydd ar y gweill

 
Bubble Boba

Tue 06 Jun 2017

Now open on the ground floor! | Nawr ar agor ar y llawr gwaelod!

 
Datganiad: undeb o fewn Undeb | Statement: a union within the Union

Wed 29 Mar 2017

A statement by Osian Morgan, Welsh Language Officer | Datganiad gan Osian Morgan, Swyddog y Gymraeg

 
Global Week 2017 | Wythnos Fyd-Eang 2017

Wed 22 Mar 2017

Friday 24th to Thursday 30th March | Dydd Gwener 24ain i ddydd Iau 30ain Mawrth

 
CUSU wins NUS Wales Diversity Award 2017 | UMPC yn ennill Gwobr Amrywiaeth UCM Cymru

Wed 15 Mar 2017

Exciting news from the NUS Awards 2017 | Newyddion cyffrous gan UCM Cymru 2017

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Happy St David’s Day | Dydd Gwyl Dewi Hapus

Mon 27 Feb 2017

Celebrate St David’s Day on the 1st of March | Dathlwch Ddydd Gwyl Dewi ar y 1af o Fawrth

 
Elections Results 2017 | Canlyniadau Etholiadau 2017

Sat 25 Feb 2017

Meet your 2017/18 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2017/18.

 
Student Volunteering Week |Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Wed 15 Feb 2017

Monday 20th February – Friday 24th February| Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror

 
Welsh Varsity returns to Cardiff | Mae Farsiti Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd

Tue 24 Jan 2017

The biggest student sporting event of the year | Digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn

 
Think before you bin it | Meddyliwch cyn ei roi yn y bin

Wed 11 Jan 2017

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
AGM Full Agenda Pack | Pecyn Agenda Llawn CCB

Fri 18 Nov 2016

Annual General Meeting 24th November 17:30 | Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Tachwedd 17:30

 
Bye-Elections Results 2016 | Canlyniadau Is Etholiadau 2016

Fri 11 Nov 2016

Find out who was elected | Darganfyddwch pwy gafodd eu hethol

 
Notice of AGM | Rhybudd o CCB

Mon 07 Nov 2016

Thursday 24 November 2016 | Dydd Iau 24 Tachwedd 2016

 
Are you renting smart? | Ydych chi'n rhentu'n smart?

Wed 02 Nov 2016

Students get smart with Rent Smart Wales | Myfyrwyr yn ddoethach gyda Rhentu Doeth Cymru

 
Black History Month 2016 | Mis Hanes Pobl Dduon 2016

Wed 05 Oct 2016

Join the celebration | Ymuna'r dathliadau

 
The Diamond Review: the result | Adroddiad Diamond: y canlyniad

Fri 30 Sep 2016

What you need to know | Beth sydd angen i chi wybod

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Library closures during August | Llyfrgelloedd ar gau yn ystod Awst

Mon 01 Aug 2016

Find out which locations will be closed over the next month | Darganfyddwch pa leoliadau a fydd ar gau yn ystod y mis nesaf

 
It’s official: We’re an excellent students’ union! | Mae'n swyddogol: Rydym yn undeb myfyrwyr gwych!

Wed 13 Jul 2016

Living up to our goal of being excellent at what we do | Bod yn ardderchog yn yr hyn yr ydym yn ei wneud

 
Higher Education White Paper | Papur Gwyn Addysg Uwch

Fri 03 Jun 2016

Response to the White Paper and the Higher Education Bill | Ymateb i'r Papur Gwyn a Bil Addysg Uwch

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Response to the Spring Budget | Ymateb i Gyllideb y Gwanwyn

Wed 04 May 2016

An update from your Students' Union President | Diweddariad gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr

 
Keeping yourself safe in Cardiff | Cadw’ch hun yn ddiogel yng Nghaerdydd

Wed 27 Apr 2016

Find out what safety initiatives we offer | Darganfyddwch pa fentrau diogelwch rydym yn ei gynnig

 
Elected Officer Team Update | Diweddarad Tîm Swyddogion Etholedig

Sat 16 Apr 2016

VP Heath Park and VP Welfare | IL Parc y Mynydd Bychan a IL Lles

 
Update from Cardiff Council | Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Mon 04 Apr 2016

Strict enforcement on waste management in Cathays | Gorfodaeth llym ar reolaeth gwastraff yn Cathays

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Update: Impact of changes to Maintenance Grants

Thu 28 Jan 2016

What will happen with your maintenance grants.

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Thu 28 Jan 2016

Menter newydd gan Heddlu De Cymru