News Archive

Notice of Poll Autumn 2019 | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau'r Hydref 2019

Fri 18 Oct 2019

Notice of Poll for Autumn 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau'r Hydref 2019

 
Student Housing

Thu 17 Oct 2019

Letting Agent fees are gone, but our work is not done!

 
My Story

Mon 14 Oct 2019

An account by your VP Welfare on his mental health journey

 
Adolygiad Swyddogion Sabothol: Diweddariad | Sabbatical Officer Review: Update

Fri 11 Oct 2019

Diweddariad ar y cyfnod ymgynhori a gwybodaeth ar sut i gyflwyno adborth |An update about the consultation period and information on how you can submit feedback.

 
Self-Care Tips by Nightline’s Publicity Officer

Tue 08 Oct 2019

As part of Mental Health Awareness Week and World Mental Health Day we have rounded up some tips on self-care.

 
Global Climate Strike September 2019 | Streic Hinsawdd Byd-eang Medi 2019

Fri 27 Sep 2019

Our Ethical and Environmental Officer Flavie talks about the recent Climate Strike.|Ein Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol yn trafod am y Streic Hinsawdd diweddar

 
Your guide to settling into University

Sat 21 Sep 2019

Moving to a new place can feel a real mix of excitement and dread. So we have rounded up our top tips for settling in.

 
Notice of Autumn Elections 2019 | Hysbysiad Etholiadau'r Hydref 2019

Fri 20 Sep 2019

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Cardiff Student Letting - Charging no agency fees since 2006

Wed 18 Sep 2019

Cardiff Student Letting was one of the first Students’ Union owned letting agents in the UK and since they were established 13 years ago, they have never charged a single student tenant agency fees.

 
Your Official Cardiff University Freshers' Events | Digwyddiadau Swyddogol Y Glas Prifysgol Caerdydd

Sun 25 Aug 2019

Welcome to Cardiff University! Find out what we've got planned for your first two weeks here! | Croeso i Brifysgol Caerdydd! Darganfyddwch beth sydd gennyn ni ar y gweill ar gyfer eich pythefnos cyntaf yma!

 
Staying in Cardiff? | Aros yng Nghaerdydd?

Thu 11 Jul 2019

Enjoy a summer in the city with the help of these events and activities|Mwynhewch yr haf yn y ddinas gyda'r digwyddiadau hyn

 
Place to Pray Appeal | Apêl Ardal i Weddïo

Mon 20 May 2019

Help us fund a new multi-faith prayer room | Helpwch ni i gyllido ystafell aml ffydd newydd

 
Enriching Student Life Awards 2019 | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2019

Fri 10 May 2019

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
AU Awards Ball 2019 | Gwobrau Dawns yr UA 2019

Thu 09 May 2019

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Wed 08 May 2019

Coming to a library near you! | Yn dod i lyfrgell cyfagos!

 
Statement: Supporting #GoldOccupy | Datganiad: Cefnogi #GoldOccupy

Tue 07 May 2019

Statement from your SU President and VP Welfare|Datganiad gan Llywydd Undeb y Myfyrwyr a’r Is-lywydd Lles

 
Be involved in how the Students’ Union is run | Byddwch yn ran o redeg Undeb y Myfyrwyr

Fri 26 Apr 2019

Apply to be a Student Trustee! | Gwnewch gais i fod yn Ymddiriedolwr Myfyriwr!

 
Enriching Student Life Awards Shortlist 2019 | Rhestr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2019

Tue 16 Apr 2019

Nominees have been announced for this year's Awards | Cyhoeddi enwebedigion Gwobrau eleni

 
Whatuni Student Choice Awards 2019 |Gwobrau Whatuni Student Choice Awards 2019

Fri 08 Mar 2019

We've been shortlisted!|Rydyn ni ar y rhestr fer!

 
Record breaking election year | Eleni Torrwyd Record Etholiadau

Tue 05 Mar 2019

Thank you for voting! | Diolch am bleidleisio!

 
We've been named in Top 100 places to work! | Rydyn ni ymysg y 100 lle gorau i weithio!

Fri 22 Feb 2019

Best Companies ‘Ones to Watch’ accreditation status | Statws achrediad 'Ones to Watch' Best Companies

 
Student concerns over 'Transforming Cardiff' | Pryderon Myfyrwyr am “Trawsnewid Caerdydd"

Thu 14 Feb 2019

Open letter to the President and Vice Chancellor Professor Colin Riordan | Llythyr agored i’r Llywydd ac Is-ganghellor yr Athro Colin Riordan

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Wed 06 Feb 2019

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Welsh letting fees ban | Gwahardd ffioedd gosod tai yng Nghymru

Tue 05 Feb 2019

Commitment secured from the First Minister for September 2019 | Prif weinidog yn sicrhau ymrwymiad ar gyfer Medi 2019

 
Could you represent students' academic interests?

Thu 31 Jan 2019

We talked to Jackie, your VP Education, about her role

 
Elections frequently asked questions

Thu 31 Jan 2019

Your nominations questions answered

 
Staying in Cardiff?

Thu 13 Dec 2018

Here are some things to do and places to explore!

 
Full-time Welsh Language Officer | Swyddog y Gymraeg Llawn Amser

Fri 07 Dec 2018

Find out what action has been taken since the AGM | Darganfyddwch pa gamau sydd wedi cael eu cymryd ers y CCB

 
AGM 2018 Update

Fri 23 Nov 2018

Find out what happened at the meeting

 
Citizens Cymru Wales

Fri 26 Oct 2018

We're embarking on an exciting new partnership | Rydyn ni’n ymgymryd â phartneriaeth newydd cyffrous

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Mon 24 Sep 2018

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Rooftop conservation

Wed 08 Aug 2018

Meet the seagulls raising a family on the 4th floor

 
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i’w sefydlu yn swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Tue 07 Aug 2018

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd to be officially established in the National Eisteddfod.

 
AGM Results 2017 | Canlyniadau CCB 2017

Wed 29 Nov 2017

Find out which motions passed or fell | Gweld pa gynigion a gymeradwywyd neu gwympo

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Fri 03 Feb 2017

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Update: Impact of changes to Maintenance Grants

Thu 28 Jan 2016

What will happen with your maintenance grants.

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Thu 28 Jan 2016

Menter newydd gan Heddlu De Cymru

 
Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref

Tue 26 Jan 2016

Mae ein Llywydd UM yn esbonio sut y mae’r Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

 
A response to the Autumn Statement

Tue 26 Jan 2016

Our SU President explains how the Autumn Statement has affected students.

 
Mae myfyrwyr o Loegr wedi colli eu grantiau cynhaliaeth.

Thu 21 Jan 2016

Ein barn ar y bleidlais ar grantiau cynhaliaeth yn Nhy'r Cyffredin ar 19 Ionawr.

 
Students from England have lost their maintenance grants.

Tue 19 Jan 2016

Our view on the vote in Commons on 19th January on maintenance grants.

 
Mae gennym gyfle i achub grantiau cynhaliaeth

Mon 18 Jan 2016

Sut y gallwch chi achub eich grantiau cynhaliaeth.