Policy statement: students call for a ceasefire | Datganiad polisi: Galwad myfyrwyr am gadoediad

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

On the 23rd November 2023, students at the Students’ Union Annual General Meeting (AGM) voted for a motion titled “Ceasefire now”. The contents of the motion and other motions from AGM can be viewed here.

The motion called for the Students’ Union to make a public statement in support of an immediate ceasefire to end fighting and devastation in the Middle East.

We have many students at our university who will be personally impacted by these events and can only express our deepest sympathies to those affected.

The violence seen in the past weeks has been deeply troubling. The targeting of civilians by both Hamas and the State of Israel and the clear war crimes committed are needlessly brutal, and we condemn them in the strongest possible terms. We also condemn any Islamophobia and Antisemitism, which has also spiked since the recent escalations.

As a Students’ Union, we commit ourselves to doing what is best for our students and supporting students to make democratic choices about topics that are important to them. In this, and after the decision made by students in AGM, we are calling for an immediate ceasefire in Gaza, and call for Cardiff University, the UK Government, and the international community to follow the path set out by the Senedd and heed the calls for peace.

Violence and oppression are never acceptable, and we send our solidarity to all those affected by these events, especially students across Wales, the UK, and the wider international student community. We know that many will be worrying about loved ones, and to those grieving we send our heartfelt condolences.

We will be proactively seeking to support any students impacted and will be continuing to work on the resolves of the motion. Any student requiring support please reach out to Student Advice team or Cardiff University support services.

In solidarity,

The Cardiff Students’ Union Sabbatical Officer Team of 2023/24


We have previously released this statement outlining support available to students:

Statement: Support available for students

In light of this weekend's news, the Students’ Union and its Elected Officer team want to express solidarity with any student who has been impacted by the events which have been unfolding in the Middle East.  

This is understandably a worrying and difficult time, our priority is to ensure that support is provided to those within our student community who need it and that the University environment remains a safe and welcoming place for all. 

We unequivocally reject all forms of racism, antisemitism and islamophobia and remain committed to rooting out any behaviours within the student and wider community that lead to hate or discrimination.  

The student community at Cardiff has a strong history of coming together to show support for each other and we do not doubt that that will continue. However, should you be concerned about yourself or others around you, please do not hesitate to reach out to the Students’ Union or University support services, all of which have been listed below.

  • You can contact Student Advice in the Students' Union for free, confidential, independent and impartial advice via email at advice@cardiff.ac.uk, by calling us on 029 2078 1410 or by visiting our office in person, Monday-Friday 9.30-16.30 on the Third Floor of the Students' Union; 
  • The University's Student Life Services, including the Counselling and Wellbeing Service, are available via studentconnect@cardiff.ac.uk or by calling 029 2251 8888, or using the online Student Connect portal. 
  • The University's Disclosure Response Team is also available for students who have experienced any form of violence, abuse, hate crime, or any other form of unacceptable behaviour. You can contact them via their online referral form here, or search 'Disclosure Response Team' on the intranet.  

 


Datganiad polisi: Myfyrwyr yn galw am gadoediad

Ar y 23ain o Dachwedd 2023 gwnaeth myfyrwyr yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr (CCB) pleidleisio o blaid cynnig o’r enw “Cadoediad Nawr”. Gwelwch gynnwys y cynnig a chynigion eraill yr CCB yma.

Roedd y cynnig yn galw ar Undeb y Myfyrwyr i wneud datganiad cyhoeddus o blaid cadoediad ar unwaith i ddod ag ymladd yn y Dwyrain Canol i ben.

Mae gennym lawer o fyfyrwyr yn ein prifysgol fydd yn cael eu heffeithio’n bersonol gan y digwyddiadau yma a gallwn ond mynegi ein cydymdeimladau dwysaf i rheiny a effeithiwyd. Mae’r trais a welwyd yn yr wythnosau diwethaf yn peri gofid dwys. Mae targedu sifiliaid gan Hamas a Gwladwriaeth Israel a’r troseddau rhyfel a gyflawnwyd yn ddiangen greulon, ac rydym yn eu condemnio yn y termau cryfaf posibl. Rydym hefyd yn condemnio unrhyw Islamoffobia a Gwrthsemitiaeth, sydd hefyd wedi cynyddu ers y cynnydd diweddar mewn trais.

Fel Undeb Myfyrwyr, rydym wedi’n hymrwymo i wneud yr hyn sydd orau er gyfer ein myfyrwyr a chefnogi myfyrwyr i wneud dewisiadau democrataidd ar bynciau sy’n bwysig iddynt. Yn unol â hyn, ac yn dilyn y penderfyniad cafodd ei wneud gan fyfyrwyr yn y CCB, rydym yn galw am gadoediad yn Gaza ar unwaith, ac yn galw ar Brifysgol Caerdydd, Llywodraeth y DU a’r gymuned ryngwladol i ddilyn y llwybr cafodd ei osod gan y Senedd a gwrando ar y galwadau am heddwch.

Nid yw trais a gormes erioed yn dderbyniol, ac rydym yn mynegi ein cydsafiad gyda phawb a effeithiwyd gan y digwyddiadau yma, yn enwedig myfyrwyr ar draws Cymru, y DU a’r gymuned myfyrwyr rhyngwladol ehangach. Rydym yn gwybod y bydd llawer yn pryderu am eu hanwyliaid, ac i rheiny sy’n galaru rydym yn anfon ein cydymdeimladau dwysaf.

Byddwn yn rhagweithiol wrth geisio cefnogi unrhyw fyfyrwyr a effeithiwyd a byddwn yn parhau i weithio ar benderfyniadau’r cynnig. Gall unrhyw fyfyriwr sydd angen cymorth cysylltu â’r tîm Cyngor i Fyfyrwyr neu wasanaethau cymorth Prifysgol Caerdydd.

Cydsafwn,

Tîm Swyddogion Sabothol Undeb Myfyrwyr Caerdydd 2023/24
 


Yn dilyn newyddion y penwythnos, hoffai’r Undeb Myfyrwyr a’u tîm o Swyddogion Etholedig mynegi eu cefnogaeth i unrhyw fyfyriwr sydd wedi’u heffeithio gan yr hyn sy’n digwydd yn y Dwyrain Canol. 

Datganiad: Cefnogaeth ar gael i fyfyrwyr

Yn ddealladwy mae hyn yn adeg bryderus ac anodd, ein blaenoriaeth yw sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei ddarparu i rheiny o fewn ein cymuned o fyfyrwyr sydd ei angen a bod amgylchedd y Brifysgol yn parhau i fod yn lle diogel a chroesawgar i bawb. 

Rydym yn hollol gwrthod pob math o hiliaeth, gwrth-semitiaeth ac islamoffobia ac yn parhau wedi’n hymrwymo i gael gwared ar unrhyw ymddygiad o fewn y gymuned o fyfyrwyr a’r gymuned ehangach sy’n arwain at gasineb neu wahaniaethu. 

Mae gan y gymuned o fyfyrwyr yng Nghaerdydd hanes o ddod at ei gilydd i ddangos cefnogaeth i'w gilydd ac nid ydym yn amau y bydd hyn yn parhau. Ond, os ydych yn pryderu am eich hun neu eraill o’ch amgylch, peidiwch oedi i gysylltu â’r Undeb Myfyrwyr neu wasanaethau cymorth y Brifysgol, sydd oll wedi’u rhestri isod.  

  • Gallwch gysylltu â Chyngor Myfyrwyr yn yr Undeb Myfyrwyr am gyngor cyfrinachol, annibynnol am ddim trwy e-bostio advice@cardiff.ac.uk, ein galw ar 029 2078 1410 neu trwy ymweld â’n swyddfa, ddydd Llun – Gwener 9.30-16.30 ar drydydd llawr yr Undeb Myfyrwyr. 
  • Mae Gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr, gan gynnwys y Gwasanaeth Cymorth a Lles, ar gael trwy studentconnect@cardiff.ac.uk neu trwy alw 029 2251 8888, neu drwy ddefnyddio’r porth Cyswllt Myfyrwyr ar-lein. 
  • Mae Tîm Ymateb i Ddatgeliadau y Brifysgol hefyd ar gael i fyfyrwyr sydd wedi profi unrhyw fath o drais, cam-drin, trosedd casineb neu unrhyw fath arall o ymddygiad annerbyniol. Gallwch gysylltu â nhw trwy’r ffurflen atgyfeirio ar-lein yma neu chwiliwch ‘Tîm Ymateb i Ddatgeliadau’ ar y fewnrwyd.   

 

Comments

 
crm