Statement: Support available for students | Datganiad: Cefnogaeth ar gael i fyfyrwyr

In light of this weekend's news, the Students’ Union and its Elected Officer team want to express solidarity with any student who has been impacted by the events which have been unfolding in the Middle East. | Yn dilyn newyddion y penwythnos, hoffai’r Undeb Myfyrwyr a’u tîm o Swyddogion Etholedig mynegi eu cefnogaeth i unrhyw fyfyriwr sydd wedi’u heffeithio gan yr hyn sy’n digwydd yn y Dwyrain Canol.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

In light of this weekend's news, the Students’ Union and its Elected Officer team want to express solidarity with any student who has been impacted by the events which have been unfolding in the Middle East.  

This is understandably a worrying and difficult time, our priority is to ensure that support is provided to those within our student community who need it and that the University environment remains a safe and welcoming place for all. 

We unequivocally reject all forms of racism, antisemitism and islamophobia and remain committed to rooting out any behaviours within the student and wider community that lead to hate or discrimination.  

The student community at Cardiff has a strong history of coming together to show support for each other and we do not doubt that that will continue. However, should you be concerned about yourself or others around you, please do not hesitate to reach out to the Students’ Union or University support services, all of which have been listed below.

  • You can contact Student Advice in the Students' Union for free, confidential, independent and impartial advice via email at advice@cardiff.ac.uk, by calling us on 029 2078 1410 or by visiting our office in person, Monday-Friday 9.30-16.30 on the Third Floor of the Students' Union; 
  • The University's Student Life Services, including the Counselling and Wellbeing Service, are available via studentconnect@cardiff.ac.uk or by calling 029 2251 8888, or using the online Student Connect portal. 
  • The University's Disclosure Response Team is also available for students who have experienced any form of violence, abuse, hate crime, or any other form of unacceptable behaviour. You can contact them via their online referral form here, or search 'Disclosure Response Team' on the intranet.  

 Yn dilyn newyddion y penwythnos, hoffai’r Undeb Myfyrwyr a’u tîm o Swyddogion Etholedig mynegi eu cefnogaeth i unrhyw fyfyriwr sydd wedi’u heffeithio gan yr hyn sy’n digwydd yn y Dwyrain Canol. 

Yn ddealladwy mae hyn yn adeg bryderus ac anodd, ein blaenoriaeth yw sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei ddarparu i rheiny o fewn ein cymuned o fyfyrwyr sydd ei angen a bod amgylchedd y Brifysgol yn parhau i fod yn lle diogel a chroesawgar i bawb. 

Rydym yn hollol gwrthod pob math o hiliaeth, gwrth-semitiaeth ac islamoffobia ac yn parhau wedi’n hymrwymo i gael gwared ar unrhyw ymddygiad o fewn y gymuned o fyfyrwyr a’r gymuned ehangach sy’n arwain at gasineb neu wahaniaethu. 

Mae gan y gymuned o fyfyrwyr yng Nghaerdydd hanes o ddod at ei gilydd i ddangos cefnogaeth i'w gilydd ac nid ydym yn amau y bydd hyn yn parhau. Ond, os ydych yn pryderu am eich hun neu eraill o’ch amgylch, peidiwch oedi i gysylltu â’r Undeb Myfyrwyr neu wasanaethau cymorth y Brifysgol, sydd oll wedi’u rhestri isod.  

  • Gallwch gysylltu â Chyngor Myfyrwyr yn yr Undeb Myfyrwyr am gyngor cyfrinachol, annibynnol am ddim trwy e-bostio advice@cardiff.ac.uk, ein galw ar 029 2078 1410 neu trwy ymweld â’n swyddfa, ddydd Llun – Gwener 9.30-16.30 ar drydydd llawr yr Undeb Myfyrwyr. 
  • Mae Gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr, gan gynnwys y Gwasanaeth Cymorth a Lles, ar gael trwy studentconnect@cardiff.ac.uk neu trwy alw 029 2251 8888, neu drwy ddefnyddio’r porth Cyswllt Myfyrwyr ar-lein. 
  • Mae Tîm Ymateb i Ddatgeliadau y Brifysgol hefyd ar gael i fyfyrwyr sydd wedi profi unrhyw fath o drais, cam-drin, trosedd casineb neu unrhyw fath arall o ymddygiad annerbyniol. Gallwch gysylltu â nhw trwy’r ffurflen atgyfeirio ar-lein yma neu chwiliwch ‘Tîm Ymateb i Ddatgeliadau’ ar y fewnrwyd.   

 

Comments

 
default