Our best Freshers' EVER! | Ein Hwythnos y Glas gorau ERIOED!

We're buzzing with excitement as we look back on one of the most incredible Freshers' weeks ever at Cardiff Students' Union, and it's all thanks to you, our fantastic student community.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We're buzzing with excitement as we look back on one of the most incredible Freshers' weeks ever at Cardiff Students' Union, and it's all thanks to you, our fantastic student community.

Whether you’re a brand-new student arriving in Cardiff for the first time, or a returning student arriving back after a summer away, we know settling into university life is a big deal. However, this year, you all showed incredible enthusiasm by participating in the events and activities we had in store for you.

At the heart of the Cardiff Students' Union, we're all about helping you forge new friendships and create memories that'll last a lifetime, and that's why we strive to make each year's program bigger and better than the last.

So, here's a quick rundown of the Freshers' 2023 highlights:

Fairs:

We had a whopping 21,000+ students attend one of our 5 Freshers' fairs, breaking all previous attendance records!

These fairs are all about introducing you to our incredible student groups, and we were thrilled to see over 2,200 of you signing up for the Guild of Societies and nearly 1,000 AU memberships. Don't worry if you haven't joined yet; it's never too late to become part of our fantastic clubs and societies. Check out these pages to get involved now!

Events:

With over 42,000 tickets purchased through cardiffstudents.com for all our Freshers' events, there's simply too much to recap in one go! But here's a taste:

  • We brought back fan-favourite events like Roller Disco.
  • We introduced a thrilling new Escape Room in the Great Hall.
  • We even launched our very own Interactive Darts in the Taf! If you've booked a game with your mate, get ready for some fun.
  • YOLO (complete with an epic silent disco) and Juice were huge hits throughout the week. Missed out? No worries! Our regular club nights, YOLO (Wednesday) and Juice (Saturday), are in full swing now.

Our postgraduate community turned up in style for brunches, quizzes, and meet-ups. Reach out to PG Micaela if you want to get involved in upcoming activities.

Last but not least, our incredible Give it a Go program saw over 1,700 of you trying out taster sessions in sports clubs, attending campus tours, and going on amazing trips. None of this would have been possible without our amazing welcome team, with over 100 of you volunteering over 500 hours to help make it all happen!

Student Advice:

We know that life isn't always smooth sailing, so our dedicated Student Advice team has been working tirelessly to assist you with any concerns, from housing to course-related matters. If you have any outstanding issues, please don't hesitate to get in touch with the team.

Tell Us How It Was:

We genuinely want to hear about your Freshers' experience, both the good and the not-so-good – it helps us improve for future years! Plus, here's your chance to win £100 to spend in the Taf and Love Cardiff, along with some other super cool prizes. Let us know how you got on and what we can do even better next time by heading here.

Thank you for making Freshers' 2023 one to remember! We can't wait to see what amazing adventures lie ahead. Make sure to sign up to our mailing list to get exclusive deals and find out about events before anyone else does!


Rydyn ni’n fwrlwm o gyffro wrth i ni edrych yn ôl ar un o wythnosau’r Glas mwyaf anhygoel erioed yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd, ac mae’r cyfan diolch i chi, ein cymuned wych o fyfyrwyr.

P’un a ydych chi’n fyfyriwr newydd sbon yn cyrraedd Caerdydd am y tro cyntaf, neu’n fyfyriwr sy’n dychwelyd ar ôl gwyliau’r haf, rydyn ni’n gwybod bod setlo i mewn i fywyd prifysgol yn beth mawr. Fodd bynnag, eleni, fe ddangosoch chi i gyd frwdfrydedd anhygoel drwy gymryd rhan yn y digwyddiadau a’r gweithgareddau roedden ni wedi’u trefnu ar eich cyfer chi

Wrth galon Undeb Myfyrwyr Caerdydd, rydyn ni i gyd am eich helpu chi i ddod o hyd i ffrindiau newydd a chreu atgofion a fydd yn para am oes, a dyna pam rydyn ni'n ymdrechu i wneud rhaglen bob blwyddyn yn fwy ac yn well na'r un ddiwethaf.

Felly, dyma grynodeb cyflym o uchafbwyntiau Wythnos y Glas 2023:

Ffeiriau:

Mynychodd dros 21,000 o fyfyrwyr un o'n 5 ffair y Glas, gan dorri pob record oedd yn bodoli eisoes!

Pwrpas y ffeiriau hyn yw eich cyflwyno i'n grwpiau myfyrwyr anhygoel, ac roeddem wrth ein bodd i weld dros 2,200 ohonoch yn ymuno ag Urdd y Cymdeithasau a bron i 1,000 yn ymaelodi â’r UA. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi ymuno eto; dyw hi byth yn rhy hwyr i ddod yn rhan o’n clybiau a chymdeithasau gwych. Edrychwch ar y tudalennau hyn i gymryd rhan nawr!

Digwyddiadau:

Gyda dros 42,000 o docynnau wedi'u prynu drwy cardiffstudents.com ar gyfer ein holl ddigwyddiadau ar gyfer y Glas, yn syml iawn mae gormod i'w gofnodi mewn un man! Ond dyma flas o'r digwyddiadau:

  • Daethom ag un o’r hen ffefrynnau’n ôl - Roller Disco.
  • Cynhaliwyd Ystafell Ddianc newydd wefreiddiol yn y Neuadd Fawr.
  • Fe wnaethon ni hyd yn oed lansio ein Dartiau Rhyngweithiol ein hunain yn y Taf! Os ydych chi wedi archebu gêm gyda'ch cyfaill paratowch am dipyn o hwyl.
  • Roedd YOLO (ynghyd â disgo distaw anhygoel) a Juice yn boblogaidd iawn drwy gydol yr wythnos. Wedi methu allan? Peidiwch â phoeni! Mae ein nosweithiau clwb rheolaidd, YOLO (nos Fercher) a Juice (nos Sadwrn), yn eu hanterth nawr.

Bu ein cymuned ôl-raddedig yn brysur gyda’u trefniadau ar gyfer brecinio, cwisiau, a chyfarfodydd. Cysylltwch â Micaela (Ôl-raddedigion) os ydych chi am gymryd rhan mewn gweithgareddau sydd i ddod.

Yn olaf ond nid lleiaf, llwyddodd ein rhaglen anhygoel Give it a Go i ddenu dros 1,700 ohonoch chi i roi cynnig ar sesiynau blasu gyda chlybiau chwaraeon, eraill i gael eich tywys o amgylch y campws, neu fynd ar deithiau anhygoel. Ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl heb ein tîm croeso anhygoel, gyda mwy na 100 ohonoch yn gwirfoddoli dros 500 awr i helpu i wneud i bopeth ddigwydd!

Cyngor i Fyfyrwyr:

Rydyn ni'n gwybod nad yw bywyd bob amser yn gwbl ddi-ffwdan, felly mae ein tîm Cynghori Myfyrwyr ymroddedig wedi bod yn gweithio'n ddiflino i'ch cynorthwyo gydag unrhyw bryderon, o broblemau llety i faterion yn ymwneud â chyrsiau. Os oes gennych chi unrhyw faterion heb eu datrys, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm [dolen].

Dywedwch Wrthym am eich Profiadau:

Rydyn ni wir eisiau clywed am eich profiadau yn ystod Wythnos y Glas, y rhai da a'r rhai nad oedd cystal - mae'n ein helpu ni i wella pethau ar gyfer y dyfodol! Hefyd, dyma’ch cyfle i ennill £100 i’w wario yn y Taf a Caru Caerdydd, ynghyd â gwobrau hynod o cŵl eraill. Rhowch wybod i ni sut hwyl gawsoch chi a beth allwn ni ei wneud hyd yn oed yn well y tro nesaf trwy glicio yma.

Diolch am wneud Wythnos y Glas 2023 yn un i'w chofio! Allwn ni ddim aros i weld pa anturiaethau rhyfeddol sydd o'n blaenau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â'n rhestr ohebiaeth i gael bargeinion unigryw a chael gwybod am ddigwyddiadau cyn i unrhyw un arall wneud hynny!

Comments

 
dominos