English 

Croeso i Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd!

Mae UMCC yn Undeb o fewn Undeb y Myfyrwyr, sydd yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ogystal â sicrhau fod y Gymraeg a’i siaradwyr yn cael chwarae teg o fewn Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol, mae UMCC yn cydweithio gyda myfyrwyr a chymdeithasau Cymraeg, er mwyn sicrhau fod ystod eang o ddigwyddiadau a gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig i fyfyrwyr Cymraeg y Brifysgol.

Caiff UMCC ei lywodraethu gan ei Bwyllgor sydd yn gyfrifol am redeg UMCC o ddydd i ddydd a chynrychioli anghenion a gofynion aelodau UMCC, wrth gadw at gyfansoddiad UMCC.

Boed yn siaradwr rhugl neu’n ddysgwr pur, yn fyfyriwr yng Nghampws Cathays neu yn y Mynydd Bychan, yn rhywun sydd eisiau byw drwy’r Gymraeg neu ei defnyddio yn achlysurol. Mae UMCC yma i dy gynrychioli di.

Os oes yna unrhyw fater sydd yn dy boeni di, boed yn fater academaidd, cymdeithasol, ieithyddol, neu’n fater lles, neu os hoffech gymorth gydag unrhyw agwedd o’ch bywyd prifysgol, cysylltwch â ni yn syth, ac mi wnawn ni eich cynorthwyo a’ch cefnogi.

Newyddion

Isod, cewch weld yr holl newyddion diweddaraf am UMCC ac am y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Cysylltwch â ni os hoffech fwy o wybodaeth.

 


Welcome to Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd!

UMCC is a Union within the Students’ Union which is responsible for representing Welsh speakers, learners, and anyone who is interested in the Welsh language and culture during their time in Cardiff University.

In addition to ensuring that the Welsh language and its speakers are fairly represented within the Students’ Union and the University, UMCC works with Welsh students and societies to ensure that a wide range of events and services are offered to Cardiff’s Welsh speaking students.

UMCC is governed by its Committee which is responsible for running UMCC from day to day, and representing the needs and desires of UMCC’s members, whilst adhering to UMCC’s constitution.

Whether you’re a fluent speaker or a learner, a student in Cathays Campus or Heath Park, you want to speak Welsh every day, or only occasionally. UMCC is here to represent you.

If there is any matter that worries you, whether it’s academic, social, linguistic, or a welfare matter, or if you’d like support with any aspect of your university lives, contact us and we will assist and support you.

News

Below, you’ll see the latest news regarding UMCC and the Welsh language within Cardiff University. Contact us if you’d like any more information.

-->