Trosedd Gasineb – Cymorth a Chefnogaeth

Mewn argyfwng

 • Ffoniwch 999 ar gyfer y gwasanaethau tân, heddlu ac ambiwlans.

Os oes gennych amhariad ar y clyw neu amhariad lleferydd, defnyddiwch y gwasanaeth neges destun 18000 neu anfonwch neges at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth SMS brys.

Os na allwch siarad, pwyswch 55 pan ofynnir a bydd eich galwad yn cael ei throsglwyddo i'r Heddlu. Mae pwyso 55 ond yn gweithio ar ffonau symudol ac nid yw'n galluogi’r heddlu i olrhain eich lleoliad.

 

Cymorth i Ddioddefwyr: Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen annibynnol gyda dros 40 mlynedd o brofiad yn cefnogi dioddefwyr troseddau a digwyddiadau trawmatig yng Nghymru a Lloegr. Mae eu llinell gymorth ar gael 24/7 ar 08081 689111.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu Cymorth i Ddioddefwyr er mwyn iddynt redeg Canolfan Cymorth Casineb Cymru. Maent yn darparu gwasanaethau cymorth ar draws Cymru i ddioddefwyr a thystion troseddau casineb. Mae ganddynt staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig a chefnogwyr gwirfoddol ledled Cymru felly bydd cefnogaeth leol ar gael i chi. Ffoniwch 03003 031982 neu cysylltwch ar-lein yma.

 

Tîm Ymateb i Ddatgeliadau tîm o staff arbenigol yn y brifysgol sydd wedi'u hyfforddi i ymateb i ddatgeliadau o drais a chamdriniaeth. Maent yn cefnogi myfyrwyr sydd wedi'u heffeithio gan aflonyddu, troseddau casineb, trais rhywiol, cam-drin o fewn perthynas, bwlio a mathau eraill o ymddygiad annerbyniol. Maent ar agor 09:00-16:30, dydd Llun i ddydd Gwener gan eithrio gwyliau banc a’r cyfnod cau dros y Nadolig, a gellir hunangyfeirio atynt drwy'r ffurflen atgyfeirio hon.

 

Trosedd Gasineb

 

Trosedd gasineb yw unrhyw ddigwyddiad y mae'r dioddefwr, neu unrhyw un arall, yn meddwl sydd wedi’i ei ysgogi gan elyniaeth neu ragfarn tuag at rywun oherwydd eu:

 • hil
 • crefydd
 • cyfeiriadedd rhywiol
 • anabledd
 • hunaniaeth rhywedd

 

Gall trosedd casineb gynnwys galw enwau, bwlio, trais corfforol neu unrhyw fath arall o drais a chamdriniaeth.

 

Effaith Troseddau Casineb

 

Os ydych wedi dioddef trosedd casineb, efallai y byddwch yn teimlo llawer o emosiynau nad ydych yn siŵr sut i ddelio â nhw.

 

Gall hyn gynnwys:

 

 • Emosiynol – Crio afreolus, cynnwrf, aflonyddwch, cywilydd, ofn, hunllefau, fferdod, euogrwydd, rhwystredigaeth, ac anobaith
 • Ymddygiadol – dirywiad mewn perthnasoedd personol, ymddygiad paranoid, osgoi, ynysu, datgysylltu, a cholli hunaniaeth.

Efallai y byddwch hefyd yn dioddef anafiadau corfforol neu golledion ariannol o ganlyniad i'r drosedd. Er enghraifft, efallai y bu ymosodiad, neu efallai bod eich eiddo wedi'i ddifrodi.

 

Mae Cymorth Cwnsela a Lles  ar gael gan y Brifysgol os oes angen i chi siarad â rhywun i reoli eich iechyd emosiynol a'ch lles. Gallwch gysylltu â nhw ar studentconnect@caerdydd.ac.uk / 02922 518888.

 

Cyngor i Fyfyrwyr

Mae Cyngor i Fyfyrwyr yn wasanaeth cyfrinachol ac annibynnol am ddim, sydd ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Rydym yn annibynnol o’r Brifysgol a'n rôl yw rhoi cyngor ac arweiniad diduedd i chi a'ch helpu i ddeall yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Os yw eich amgylchiadau yn effeithio ar eich lles a/neu'ch gallu i astudio a pherfformio ar eich lefel arferol, gallwn:

 • eich cynghori ar sut i roi gwybod i’r Brifysgol am Amgylchiadau Esgusodol ;
 • eich cynghori ar sut i gyflwyno Apêl Academaidd os ydych wedi methu'r dyddiad cau ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol, neu os wrthodwyd eich cais;
 • eich cynghori ar sut i gymryd Toriad o Astudiaethau a’r hyn sydd angen i chi ystyried wrth benderfynu beth i wneud;
 • eich cyfeirio at wasanaethau cymorth eraill.

Hate Crime - Help and Support

In an emergency

 • Call 999 Emergency number for fire and rescue services, police and the ambulance service.

If you have a hearing or speech impairment, use the textphone service 18000 or text us on 999 if you’ve pre-registered with the emergency SMS service

If you cannot speak press 55 when prompted and your call will be transferred to the police. Pressing 55 only works on mobile phones and doesn't allow the police to track your location

 

Victim Support: Victim Support is an independent charity with over 40 years experience of supporting victims of crime and traumatic incidents in England and Wales. Their Supportline is available 24/7 on 0808 168 9111.

 

The Welsh Assembly Government have funded Victim Support to run the Wales Hate Support Centre. They deliver support and reporting services across Wales for victims and witnesses of Hate Crime. They have specially trained staff and volunteer supporters based all over Wales so that the support will always be local to you.  Call 0300 3031 982 or report on line here.

 

Disclosure Response Team The University’s Disclosure Response Team are a team of specialist university staff trained to respond to disclosures of violence and abuse. They support students affected by harassment, hate crime, sexual violence, relationship abuse, bullying and other forms of unacceptable behaviour. Their opening hours are 09:00-16:30, Monday to Friday excluding bank holidays and the Christmas closure period, and can be referred to via this referral form.

 

Hate Crime

 

A hate incident is any incident which the victim, or anyone else, thinks is motivated by hostility or prejudice towards someone because of their:

 • race
 • religion
 • sexual orientation
 • disability
 • gender identity.

 

Hate incidents can include name calling, bullying, physical violence or any other type of violence and abuse.

 

Impact of Hate Crime

 

If you have been a victim of hate crime you may feel many emotions that you are not sure how to deal with.

 

These could be:

 

 • Emotional –  Uncontrollable crying, agitation, restlessness, shame, fear, nightmares, numbness, guilt, frustration and hopelessness
 • Behavioural – deterioration in personal relationships, paranoid-like guardedness, avoidance, isolation, detachment and loss of identity.

You may also have physical injuries or financial losses as a result of the crime. For example, there may have been an assault, or your property may have been damaged.

 

Counselling and Wellbeing Support is available from the University if you need to talk to someone to manage your emotional health and wellbeing. You can contact them via studentconnect@cardiff.ac.uk / 029 22 518 888.

 

Student Advice

Student Advice is a free, confidential and independent service available for students of Cardiff University. We are independent of the University and our role is to give you impartial advice and guidance and help you understand the options available to you.

If your being spiked impacts your wellbeing and/or ability to study and perform at your usual level, we can, amongst other things:

 • advise you on how to report Extenuating Circumstances to the University;
 • advise you on how to submit and Academic Appeal if you have missed the Extenuating Circumstances deadline, or you circumstances have been refused;
 • advise you on how to take an Interruption of Study and what you need to think about when deciding what to do;
 • signpost you to other support services.