Cymraeg

Changing Course

Choosing your field of study is a really big decision. It is not unusual for students to feel that their programme isn’t want they thought it would be, or to change their mind about what they want their career to look like. If you are not sure you are on the right programme of study, you may be able to transfer to a different course, or to another university.

 

This process of changing course will vary, depending on your experience, qualifications and where you want to move to.

 

Internal Transfer

 

If you intend to stay at Cardiff University but you intend to transfer to a different programme this is considered an “internal transfer”.

 

You can only transfer to a different course within Cardiff University within the first two weeks of the academic year.

 

You will need to contact the Admission Tutor for the course you want to transfer to, to see if they have space for you and if you meet the entry requirements.

 

If all Schools involved agree to the transfer, you apply online through your SIMS account. Your application for transfer then needs to be approved.

 

After the first two weeks of term, if you want to transfer to a different course within Cardiff University or at another university you will usually have to wait to start the new course until the following academic year.

 

If you are unable to transfer to the new programme immediately, and you are required to wait until the next academic year, you will have to decide whether to continue with your current course in the meantime.

 

If you do not want to continue with your studies prior to the course transfer taking effect, you may need to request an Interruption of Study until the start of the new academic year.

 

External Transfer

 

If you are unhappy on your programme at Cardiff University, you may wish to transfer to a different institution altogether. This is called an "External Transfer". 

 

If you are considering transferring to a different university you should contact them directly to ask about their in-year transfer policy. In most cases, it is likely that you will have to make a new UCAS application.

 

If you are transferring to a different University and want to leave your course at Cardiff University you will need to permanently withdraw from your programme of study through SIMS online. When asked for your reason for withdrawing, choose "Transfer to a different University".

 

Please note that withdrawing from study is a really significant decision and it can be difficult, if not impossible, to reverse. We would strongly advise you to ensure that you have a secure position on your new programme prior to withdrawing from Cardiff University, unless you are sure that you do not want to continue with your current programme.

 

Other Considerations

 

 • If you are transferring to a new programme you may be required to start your studies from the beginning. This is likely to extend the time that you are in higher education.
 • Changing your programme, and potentially prolonging your studies will have financial implications that you may want to be aware of. For advice on the financial implications, you can speak to the University’s Advice & Money Team.
 • If you are an international student on a Tier 4 visa you should seek advice from International Student Support before requesting a programme transfer.
 • If you are transferring to a new University you may be need to leave Cardiff altogether.
  • If you are in University Accommodation you may be released from your Residences Agreement upon your withdrawal from Cardiff University;
  • If you are living in privately rented accommodation, it may be more difficult to escape your contract before the end of the fixed term. In this case, please let us know and we can advise further.

If you are unsure whether you want to transfer to a new programme or not, you may wish to contact the University’s Student Futures team to discuss your options with a Careers Adviser. Your Personal Tutor may also be able to help you talk through your options and provide clarity on any course-specific concerns.
 

Contact Student Advice

Advice@cardiff.ac.uk
+44 (0)2920 781410

 


Newid Cwrs

Mae dewis eich maes astudio yn benderfyniad enfawr. O bryd I’w gilydd mae myfyrwyr yn dechrau meddwl nid yw eu cwrs yn gwbl addas iddyn nhw, neu efallai rydych chi’n dechrau ystyried gyrfa wahanol ac felly rydych chi angen astudio cwrs arall. Os nad ydych yn siwr eich bod ar y rhaglen gywir, efallai y gallwch drosglwyddo i gwrs gwahanol, neu i brifysgol arall.

 

Mae’r broses drosglwyddo’n gallu amrywio, yn dibynnu ar eich profiad, cymwysterau ac i ble rydych am symud.

 

Trosglwyddiad Mewnol

 

Os ydych yn bwriadu aros ym Mhrifysgol Caerdydd ond rydych yn bwriadu trosglwyddo i raglen wahanol ystyrir hyn yn “drosglwyddiad mewnol”.

 

Dim ond o fewn pythefnos cyntaf y flwyddyn academaidd y gallwch drosglwyddo i gwrs gwahanol ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Bydd angen i chi gysylltu â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y cwrs yr ydych am drosglwyddo iddo, i weld a oes ganddynt le i chi ac a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad.

 

Os bydd eich ysgol academaidd presennol, a'r ysgol hoffech drosglwyddo iddi yn cytuno, byddwch yn gallu gwneud cais ar-lein drwy eich cyfrif SIMS. Yna mae angen i'ch cais gael ei gymeradwyo.

 

Ar ôl pythefnos cyntaf y tymor, os ydych am drosglwyddo i gwrs gwahanol o fewn Prifysgol Caerdydd neu mewn prifysgol arall, fel arfer bydd yn rhaid i chi aros tan y flwyddyn academaidd ganlynol i gychwyn y cwrs.

 

Os na allwch drosglwyddo i’r rhaglen newydd ar unwaith, bydd yn rhaid ichi benderfynu a ydych am barhau â’ch cwrs presennol yn y cyfamser.

 

Os nad ydych am barhau â'ch astudiaethau cyn i'r trosglwyddiad ddigwydd, efallai y bydd angen i chi ofyn am Doriad Astudiaethau tan ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd.

 

Trosglwyddiad Allanol

 

Os ydych yn anhapus ar eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd, efallai y byddwch am drosglwyddo i sefydliad gwahanol. Gelwir hyn yn "Trosglwyddiad Allanol"". 

 

Os ydych yn ystyried trosglwyddo i brifysgol arall dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol i ofyn am eu polisi trosglwyddo yn ystod y flwyddyn. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi wneud cais UCAS newydd.

 

Os ydych yn trosglwyddo i Brifysgol wahanol ac eisiau gadael eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd bydd angen i chi adael eich rhaglen trwy  ar-lein. Pan ofynnir i chi am eich rheswm dros dynnu'n ôl, dewiswch "Trosglwyddo i Brifysgol arall". ".

 

Sylwch fod tynnu'n ôl o astudio yn benderfyniad mawr iawn a gall fod yn anodd, os nad yn amhosibl, ei ddadwneud. Byddem yn eich cynghori’n gryf i sicrhau bod gennych le ar eich rhaglen newydd cyn tynnu’n ôl o Brifysgol Caerdydd, oni bai eich bod yn siwr nad ydych am barhau â’ch rhaglen bresennol.

 

Ystyriaethau Eraill

 

 • Os ydych yn trosglwyddo i raglen newydd efallai y bydd gofyn i chi ddechrau eich astudiaethau o'r dechrau. Mae hyn yn debygol o ymestyn yr amser yr ydych mewn addysg uwch.
 • Bydd newid eich rhaglen, ac o bosibl ymestyn eich astudiaethau, yn dod â goblygiadau ariannol. I gael cyngor ar y goblygiadau ariannol, gallwch siarad â Thîm Cyngor ac Arian y Brifysgol..
 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol ar fisa Haen 4 dylech ofyn am gyngor gan dîm  Cyngor Myfyrwyr Rhyngwladol cyn gofyn i drosglwyddo.
 • Os ydych yn trosglwyddo i Brifysgol newydd efallai y bydd angen i chi adael Caerdydd yn gyfan gwbl.
  • Os ydych yn aros mewn Llety'r Brifysgol efallai y cewch eich rhyddhau o'ch Cytundeb Preswylfeydd ar ôl i chi dynnu'n ôl o Brifysgol Caerdydd;
  • Os ydych yn byw mewn llety sy’n cael ei rentu’n breifat, efallai y bydd yn anoddach dianc o’ch contract cyn diwedd y cyfnod penodol. Yn yr achos hwn, rhowch wybod i ni a gallwn roi cyngor pellach.

Os ydych yn ansicr a ydych am drosglwyddo i raglen newydd ai peidio, efallai yr hoffech gysylltu â thîm Dyfodol Myfyrwyr y Brifysgol i drafod eich opsiynau gyda Chynghorydd Gyrfaoedd. Efallai y bydd eich Tiwtor Personol hefyd yn gallu eich helpu i drafod eich opsiynau a rhoi eglurder ar unrhyw bryderon sy’n ymwneud â chwrs penodol.
 

Cysylltwch â Cyngor i Fyfyrwyr

Advice@cardiff.ac.uk
+44 (0)2920 781410