Cymraeg

Annual General Meeting

 

Agenda

 

Submit a Question to Trustees 

 

The Students’ Union hereby gives notice that the Student Members’ Annual General Meeting (AGM) will take place at 18:00 on Thursday 23 November 2023.

 

The meeting will be held in the Great Hall on the first floor of the Students’ Union at 18:00. Doors will open at 17.30. Every student at Cardiff University is invited and encouraged to attend. Just remember to bring your Student ID card as it will be required on entry.

 

Just remember to bring your Student ID card

 

What is the AGM?

It is a large forum where a wide variety of students come to debate and determine the direction of Cardiff Students’ Union, which usually takes place at the end of November. As the Students’ Union is directed by you, our student members, we use the AGM to adopt a collective stance on an issue and decide what action we will take.

 

Any student can attend the AGM and have their say on the items discussed. The Union is a transparent organisation which is run by the student population. This is a great opportunity to have a hands on impact on the democracy and running of the Students’ Union. 

 

In unusual circumstances when an urgent desicion needs to be made, an Extraordinary General Meeting may also be called at another point in the year. 

 

Previous AGM (including relevant documents)

 

Proposing a Motion

Motions for change can be submitted by any student. A motion consists of an idea that you think the Union should follow. To find out more about how to write a motion check out our guide:

 

Proposing a Motion to AGM | Gwneud Cynnig i CCB

 

If you disagree with elements of a motion or wish to change it a little, you can. To submit an amendment, you must complete the form Amendments to Motions and submit it to AGM@cardiff.ac.uk. 

 

Other business to be transacted at the AGM includes:

 

 • ratification of minutes of the previous meeting;
 • receiving the accounts of the Union for the previous financial year;
 • approving the list of affiliations of the Union;
 • open questions to the Trustees by the Student Members;
 • and any motions submitted by members.

 

Our AGM follows standard formal meeting procedures. You can find a motion flow-chart diagram to expain the procedure for debate regarding motions here: Motion Flow Diagram

 

What if I can't attend?

 

If you are unable to attend the meeting but still want your voice to be heard and your vote to be counted, you can have another student attend as your proxy. That means that another individual attends in your place, speaks and votes on your behalf.

 

To appoint a proxy you simply fill in this 'Appointment of Proxy' form Cymraeg | English and return it to the Student Voice team. It must be received before Noon on Thursday 23rd November by the Student Voice team via email to AGM@cardiff.ac.uk, or in-person on the third floor of the Students' Union building. However, the proxy voter may only vote on behalf of one other person and no more.

 

Those unable to attend can also request to watch and listen to the AGM event online. Requests to watch and listen to the event must be received before Noon on Thursday 23rd November.

 

AGM Agenda

Read the November 2021 English Agenda Pack Here

Read the April 2021 English Agenda Pack Here | Read the April 2021 Cymraeg Agenda Pack here

Read the 2019 English Agenda Pack here | Read the 2019 Cymraeg Agenda Pack here

Read the 2018 English  Agenda Pack here | Read the 2018 Cymraeg Agenda Pack here

Read the 2017 English Agenda Pack here | Read the 2017 Cymraeg Agenda Pack here

Read the 2016 Agenda Pack here.

 

What has AGM done for you?

 

In previous Annual General Meetings, students have voted on many different issues. These are just some of the motions passed by students in past meetings:

 

 • Voted to introduce a full time Heath Park Officer and Postgraduate Students Officer
 • Voted to introduce a mental Health Campaign Officer
 • Started the 'Periods in Poverty Campaign'
 • Voted to boycott Nestle products
 • Stopped minimum memberships for sports clubs and societies being raised to 30
 • Voted to ensure the Great Hall didn't become a full time lecture theatre

 

Future AGMs

 • Thursday 21 November 2024 
 • Thursday 20 November 2025 

 


 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

 

Agenda

 

Cyflwyno Cwestiwn i'r Ymddiriedolwyr

 

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn eich hysbysu y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Aelodau Myfyrwyr yn digwydd am 18:00 ar ddydd Iau 23 Tachwedd 2023.

 

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn y Neuadd Fawr ar lawr cyntaf yr Undeb Myfyrwyr am 18:00. Bydd y drysau’n agor am 17:30. Mae gwahoddiad i bob myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ac rydym yn eich annog i fynychu. Cofiwch ddod â’ch cerdyn adnabod gan fod ei angen er mwyn cael mynediad.

 

Cofiwch ddod â'ch Cerdyn Adnabod Myfyriwr

 

Beth yw'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol?

Mae'n fforwm mawr lle mae amrywiaeth eang o fyfyrwyr yn dod i ddadlau a phenderfynu ar gyfeiriad Undeb Myfyrwyr Caerdydd, sydd fel arfer yn cael ei gynnal ddiwedd mis Tachwedd. Gan mai chi, ein haelodau myfyrwyr, sy'n cyfarwyddo Undeb y Myfyrwyr, rydym yn defnyddio'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i fabwysiadu safbwynt ar y cyd ar fater, a phenderfynu pa gamau y byddwn yn eu cymryd.

 

Gall unrhyw fyfyriwr fynychu'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a dweud eu dweud ar yr eitemau a drafodwyd. Mae'r Undeb yn sefydliad tryloyw sy'n cael ei redeg gan boblogaeth y myfyrwyr. Mae hwn yn gyfle gwych i gael effaith ymarferol ar ddemocratiaeth a rhedeg Undeb y Myfyrwyr.  

 

Mewn amgylchiadau anarferol pan fydd angen gwneud penderfyniad brys, gellir galw Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar adeg arall yn y flwyddyn hefyd. 

 

CCB Blaenorol (gan gynnwys dogfennau perthnasol) 

 

Gwneud Cynnig

Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno cynigion dros newid. Mae cynnig yn cynnwys syniad y credwch chi ddylai'r Undeb ei ddilyn. I gael gwybod mwy am sut i ysgrifennu cynnig edrychwch ar ein canllaw:

 

Gwneud Cynig i CCB

 

Os ydych chi'n anghytuno ag elfennau o gynnig neu'n dymuno ei newid ychydig, gallwch chi wneud hynny. I gyflwyno diwygiad, rhaid i chi lenwi'r ffurflen Gwneud diwygiadau i gynigion

 

Mae busnes arall i'w drafod yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cynnwys:

 

 • cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol;
 • derbyn cyfrifon yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol;
 • cymeradwyo'r rhestr o ymlyniadau'r Undeb;
 • agor cwestiynau i'r Ymddiriedolwyr gan yr Aelodau sy’n Fyfyrwyr;
 • ac unrhyw gynigion a gyflwynir gan aelodau.

 

Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn dilyn gweithdrefnau safonol cyfarfod ffurfiol. Gallwch ddod o hyd i ddiagram siart llif i esbonio’r weithdrefn ar gyfer trafodaeth ynghylch cynigion yma: Diagram Llif y Cynnig

 

Beth os na allaf fod yn bresennol?

 

Os nad ydych yn gallu dod i'r cyfarfod ond yn dal i fod eisiau i'ch llais gael ei glywed a'ch pleidlais gael ei chyfrif, gallwch gael myfyriwr arall yn bresennol fel dirprwy i chi. Mae hynny'n golygu bod unigolyn arall yn mynychu yn eich lle, yn siarad ac yn pleidleisio ar eich rhan.

 

I benodi dirprwy rhaid llenwi'r ffurflen 'Penodi Dirprwy' yma Cymraeg | Saesneg a’i ddychwelyd i dîm Llais y Myfyriwr. Rhaid ei gyflwyno i dîm Llais y Myfyriwr drwy e-bostio AGM@cardiff.ac.uk, neu ei gyflwyno mewn person ar drydydd llawr adeilad yr Undeb Myfyrwyr erbyn canol dydd ar ddydd Iau 23ain Tachwedd. Cofiwch, gall dirprwy dim ond bleidleisio ar ran un person arall a dim mwy. 

 

Gall y rheiny sy’n methu mynychu gofyn i wrando ar a gwylio’r digwyddiad CCB ar-lein. Rhaid i geisiadau i wrando ar a gwylio’r digwyddiad cael eu derbyn erbyn canol dydd ar ddydd Iau 23ain Tachwedd.

 

Agenda'r CCB

Darllenwch y Pecyn Agenda Saesneg Tachwedd 2021 yma

Darllenwch y Pecyn Agenda Cymraeg Ebrill 2021 yma

Darllenwch y Pecyn Agenda Cymraeg 2019 yma

Darllenwch y Pecyn Agenda Cymraeg 2018

Darllenwch y Pecyn Agenda Cymraeg 2017

Darllenwch y Pecyn Agenda 2016 yma.

 

Beth mae'r CCB wedi'i wneud i chi?

 

Mewn Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol blaenorol, mae myfyrwyr wedi pleidleisio ar lawer o wahanol faterion. Dyma rai o'r cynigion a basiwyd gan fyfyrwyr mewn cyfarfodydd blaenorol:

 

 • Pleidleisiwyd i gyflwyno Swyddog Parc y Mynydd Bychan llawn amser a Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig
 • Pleidleisiodd i gyflwyno Swyddog Ymgyrchu Iechyd Meddwl
 • Dechreuodd yr ‘Ymgyrch Tlodi Mislif'
 • Pleidleisiwyd i foicotio cynhyrchion Nestle
 • Sicrhawyd nad oedd isafswm aelodaeth i glybiau chwaraeon a chymdeithasau wedi codi i 30
 • Pleidleisiwyd i sicrhau nad oedd y Neuadd Fawr yn ddarlithfa lawn amser

 

CCBau y Dyfodol

 • Ddydd Iau 21 Tachwedd 2024
 • Ddydd Iau 20 Tachwedd 2025