Log in

What is the Postgraduate Executive?

Cymraeg

The Postgraduate Executive is led by me, the Vice President Postgraduate Students of Cardiff University Students’ Union and is made up of students across the three Colleges at the University; Arts, Humanities and Social Sciences, Biomedical Life Sciences, and Physical Sciences and Engineering.

I am recruiting six postgraduates, one postgraduate taught student and one postgraduate research student from each of the three Colleges.

As a member of the executive, you will advise me on the academic issues facing students in your College, support me as I run postgraduate campaigns around campus and work with me to organise social events for postgraduates. You may also be asked to attend some occasional meetings with university staff to represent the student voice.

When you join the Postgraduate Executive I’ll make sure you’re trained and brought up to speed with postgraduate issues across the university and we’ll all meet every few weeks to plan upcoming campaigns and events.

Being on the Postgraduate Executive requires commitment, flexibility and a desire to improve the postgraduate experience at Cardiff. While it shouldn’t be a significant time commitment, I’m confident it will be a personally rewarding experience and an opportunity for you to develop new skills.

There are also executives for the Heath Park and Education in general if you would like to join those.

If you’re interested in joining the Postgraduate Executive please apply using the form below and be as detailed as you can. This application form is stage one of a two stage application process. If you are successful at stage one you will be informed about stage two. Applications are open now and will close at 2pm on Friday 10th November.

All the best,

Jake (Vice President Postgraduate Students)

Apply To An Executive

Please complete this form in its entirety by no later than Tuesday 17 October 2017 at 12pm (midday).

Please log in to fill in this application!


Beth yw Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig?

Mae’r Pwyllgor Ôl-raddedig yn cael ei arwain gan minnau, Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac yn cynnwys myfyrwyr o dri CHoleg y Brifysgol, Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd, a Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Rwyf yn recriwtio chwech myfyriwr ôl-raddedig, un myfyriwr ôl-raddedig a addysgir ac un myfyriwr ymchwil ôl-raddedig o bob un o’r tri Choleg.

Fel aelod o’r pwyllgor, fe fyddwch yn fy nghynghori ar y materion academaidd sy’n wynebu myfyrwyr o fewn eich Coleg, cefnogi fi wrth i mi gynnal ymgyrchoedd ôl-raddedig o amgylch y campws a gweithio gyda mi i drefnu digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer ôl-raddedigion. Efallai y bydd angen i chi fynychu rhai cyfarfodydd achlysurol gyda staff y brifysgol i gynrychioli llais myfyrwyr.

Pan fyddwch yn ymuno â’r Pwyllgor Ôl-raddedig fe fyddaf yn gwneud yn siwr eich bod yn derbyn hyfforddiant ac yn deall materion ôl-raddedig ar draws y brifysgol ac fe fyddwn i gyd yn cyfarfod bob ychydig o wythnosau i gynllunio ymgyrchoedd a digwyddiadau ar y gweill.

Mae bod ar y Pwyllgor Ôl-raddedig yn gofyn am ymrwymiad, hyblygrwydd a’r awydd i wella profiad ôl-raddedigion yng Nghaerdydd. Er na ddylai fod yn ymrwymiad amser sylweddol, rwyf yn hyderus y bydd yn brofiad personol gwerth chweil i chi ddatblygu sgiliau newydd.

Mae yna hefyd bwyllgorau ar gyfer Parc y Mynydd Bychan ac Addysg yn gyffredinol os hoffech ymuno â rheini.

Os oes gennych ddiddordeb yn ymuno â’r Pwyllgor Ôl-raddedig yna gwnewch gais drwy ddefnyddio’r ffurflen isod a byddwch mor fanwl â phosib. Mae’r ffurflen gais hon yn gam cyntaf i’r broses gais dau gam. Os rydych yn llwyddiannus yng ngham 1 yna cewch wybod am gam dau. Mae ceisiadau nawr ar agor ac fe fyddant yn cau am 2yh ddydd Gwener 10eg Tachwedd.

Cofion Gorau

Jake (Eich IL Myfyrwyr Ôl-raddedig)


Gwneud cais ar gyfer Pwyllgor Gwaith

Cwblhewch eich ffurflen yn ei gyfanrwydd erbyn ddydd Mawrth 17eg Hydref 2017 am 12yh.

Mewngofnodwch i lewni'r cais!