What is the Postgraduate Executive?

Cymraeg

The Postgraduate Executive is a committee of postgraduates from across Cardiff University who will work with me, the Vice President Postgraduate Students of the Students’ Union, to improve the experience of all postgraduates.

I am recruiting eight postgraduates to form the Executive, four postgraduate taught students and four postgraduate researchers.

Joining the Executive will give you a real say in how the Students’ Union approaches postgraduate issues and will give you many opportunities to develop yourself and have new experiences.

As a member of the Postgraduate Executive you will

 • Have a real say in how the Students’ Union approaches postgraduate issues on campus
 • Feedback on the experiences of postgraduates in your school
 • Suggest campaigns and events that you would like to see the Executive organise
 • Volunteer with Students’ Union campaigns such as Speak Week
 • Help organise occasional social events for postgraduates
 • If you wish, you will be offered opportunities to stand in for the VP Postgrad in meetings
 • As a member of the Postgraduate Executive you should be

 • Committed, attending a one hour committee meeting every two weeks to discuss and organise
 • Enthusiastic about improving the postgraduate student experience at Cardiff University
 • Eager to develop new skills and have new experiences
 • As a member of the Executive you will have numerous opportunities to develop new skills. Your hours on the executive will be formally recognised, you will have opportunities to participate in SU skills development classes, you will gain first-hand experience of teamwork, communication and organising events and campaigns and of serving in a university-wide position of responsibility.

  From PhD Teaching support to wellbeing services that meet postgraduate needs, postgraduate financial pressures to giving postgraduates opportunities to socialise together, there are many issues facing our postgraduate community. Our data shows postgraduates are less likely to be engaged or satisfied with the Students’ Union compared to undergraduates. We need to change this. I hope you’ll consider working with me to help improve the postgraduate experience this year.

  All the best,

  Jane (Vice President Postgraduate Students)


  Apply To An Executive

  Please complete this form in its entirety by no later than Tuesday 10th November 2020 at 5pm.

  You will need to log in to the website to see the application form below.

  Please log in to fill in this application!


  Mae’r Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig yn bwyllgor o ôl-raddedigion o ledled Prifysgol Caerdydd ac sy’n cyd-weithio gyda fi, Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig Undeb y Myfyrwyr, er mwyn gwella profiad pob myfyriwr ôl-raddedig. Rydw i yn recriwtio wyth myfyriwr ôl-raddedig i ffurfio’r Pwyllgor Gwaith, pedwar myfyriwr ôl-raddedig a addysgir a phedwar myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil.

  Bydd ymuno â’r Pwyllgor Gwaith yn rhoi gwir lais i chi ar sut y mae Undeb y Myfyrwyr yn delio a materion ôl-raddedig ac yn rhoi sawl cyfle i chi ddatblygu eich hunain a chael profiadau newydd.

  Fel aelod o’r Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig byddwch yn;

 • Cael lleisio’ch barn ar sut mae Undeb y Myfyrwyr yn deilio gyda materion ôl-raddedig ar y campws.
 • Adrodd yn ôl ar brofiadau ôl-raddedigion yn eich ysgol.
 • Awgrymu ymgyrchoedd a digwyddiadau y byddwch yr hoffech weld y Pwyllgor Gwaith yn eu trefnu.
 • Gwirfoddoli mewn ymgyrchoedd Undeb y Myfyrwyr megis ‘Wythnos Siarad’
 • Helpu i drefnu digwyddiadau cymdeithasol achlysurol i ôl-raddedigion.
 • Os dymunwch, cynigir cyfleoedd i chi gynrychioli'r Is Lywydd mewn cyfarfodydd
 • Fel aelod o’r Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig dylech fod yn;

 • Ymrwymedig, a mynychu cyfarfodydd pwyllgor awr o hyd, bob yn ail wythnos, i drafod a threfnu.
 • Brwdfrydig ynglyn â gwella profiad myfyrwyr ôl-raddedig sy’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.
 • Awyddus i ddatblygu sgiliau newydd a chael profiadau newydd.
 • Fel aelod o’r Pwyllgor Gwaith cewch nifer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd. Bydd yr oriau y byddwch yn treulio ar y Pwyllgor Gwaith yn cael eu cydnabod yn swyddogol, cewch gyfleoedd i ymgymryd â dosbarthiadau datblygu sgiliau Undeb y Myfyrwyr, byddwch yn ennill profiad o weithio mewn tîm, cyfathrebu, trefnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd ac yn gwasanaethu mewn swydd sydd â chyfrifoldeb ar draws y brifysgol.

  O gefnogaeth dysgu PhD i wasanaethau lles sy’n ateb gofynion ôl-raddedigion, pwysau ariannol ar ôl-raddedigion a rhoi cyfleoedd i ôl-raddedigion gymdeithasu gyda’i gilydd. Mae sawl mater yn wynebu ein cymuned ôl-raddedig. Mae ein data yn dangos fod ôl-raddedigion yn llai tebygol i ymwneud neu fod yn fodlon gydag Undeb y Myfyrwyr o’i gymharu gydag israddedigion. Mae angen i ni newid hyn. Rydw i’n gobeithio y byddwch yn ystyried gweithio gyda mi i wella profiad ôl-raddedigion eleni.

  Cofion gorau,

  Jane (Is Lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig)


  Gwneud cais ar gyfer y Pwyllgor Gwaith Addysg

  Mewngofnodwch i lewni'r cais!

  Search