Log in

What is the Postgraduate Executive?

Cymraeg

The Postgraduate Executive committee is led by me, the Vice President Postgraduate Students at Cardiff Students' Union and is made up of students across the three Colleges at the University; Arts, Humanities & Social Sciences, Biomedical Life Sciences, and Physical Sciences & Engineering.

I am recruiting six postgraduates, three PGTs and three PGRs, three from each college,) who will advise me on academic issues representing their cohorts and working closely with all student academic representatives from their colleges.

I will ask members to sit on some meetings with senior members of University staff to represent the student population (as I have far too many I wish to attend!) when making important decisions and shaping university policy. The Postgraduate Exec will also help with education campaigns and attend College Forums and the PGR Forum whilst also helping to promote student surveys like the National Student Satisfaction survey.

This may all seem foreign to you but don’t worry, I’ll make sure you get lots of training and we’ll meet up on a regular basis to touch ground and work out how we approach meetings, whilst also spending time with students to identify any issues we can work to improve and recognise good practice.

This is a great opportunity to get involved and I will spend lots of time with the Student Voice team identifying candidates who will be enthusiastic, determined and willing to engage with as many different students as possible.

When it comes to being on the PG Exec, I don’t want you to abandon some of the other things you love doing but it is important you show you are committed and engage with as many of the tasks you’re set to do.

This is a very trusting role and you will be working alongside some very senior members of staff so I need to know you’re responsible and constructive!

If you’re interested, please apply below and be as detailed as you possibly can. I look forward to meeting you.

If you are a Heath student or specifically interested in Education there is also the opportunity for you to sit on these specific Execs.

All the best,

Vice President Postgraduate Students

Apply To An Executive

Please complete this form in its entirety by no later than Friday 7th October 2016 at 5pm. We aim to respond to your application by Monday 19th October 2016.

Please log in to fill in this application!


Beth yw Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig

Mae’r Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig yn cael ei arwain gan finnau, Is Lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac mae’n cynnwys myfyrwyr ar draws tri Coleg yn y Brifysgol; Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Gwyddorau Bywyd Biofeddygol a Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. 

Rwyf yn recriwtio chwech myfyriwr ôl-raddedig, tri Ôl-raddedig a Addysgir a tri Ôl-raddedig Ymchwil, tri o bob coleg,) a fydd yn fy nghynghori ar faterion academaidd yn cynrychioli eu carfan blwyddyn a gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr academaidd myfyrwyr o’u colegau.

Byddaf yn gofyn i aelodau eistedd ar gyfarfodydd gydag uwch aelodau o staff i gynrychioli poblogaeth y myfyrwyr (gan fod gennyf gormod dwi eisiau mynychu) wrth wneud penderfyniadau pwysig a llunio polisi Prifysgol. Bydd Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig hefyd yn helpu gydag ymgyrchoedd addysg ac yn mynychu Fforymau Coleg a’r Fforwm Ôl-raddedig Ymchwil tra’n helpu hefyd i hyrwyddo arolygon myfyrwyr megis Arolwg Cenedlaethol Boddhad Myfyrwyr. 

Efallai fod hyn i gyd yn swnio’n estron i chi ond peidiwch â phoeni, byddaf yn gwneud yn siwr eich bod yn derbyn llawer o hyfforddiant ac fe fyddwn ni’n cwrdd yn rheolaidd i weithio allan sut i ymdrin â chyfarfodydd, tra’n hefyd yn treulio amser gyda myfyrwyr i adnabod unrhyw faterion y gallwn eu gwella a chydnabod arfer da.

Mae hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan, a byddaf yn gweithio gyda tîm Llais y Myfyrwyr i ddewis ymgeiswyr a fydd yn frwdfrydig, yn benderfynol ac yn barod i ymgysylltu â gymaint o fyfyrwyr gwahanol â phosib.

Os fyddwch ar Bwyllgor Gwaith Ôl-raddedig, nid ydwyf am i chi roi'r gorau i'r pethau eraill rydych yn hoff o wneud ac yn bwysicach oll, eich gradd, ond mae'n bwysig i chi ddangos eich bod yn ymroddedig ac yn ymwneud â'r tasgau.

Mae hon yn rôl ymddiriedus iawn a byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag uwch aelodau staff felly fe fyddwn yn chwilio am ymgeiswyr cyfrifol ac adeiladol!

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch gais isod a byddwch mor fanwl ag y gallwch. Edrychaf ymlaen at gyfarfod â chi.

Cofion Gorau

Eich IL Myfyrwyr Ôl-raddedig

Gwneud cais ar gyfer Pwyllgor Gwaith

Llenwch y ffurflen hon yn ei gyfanrwydd erbyn 5yh 7fed o Hydref 2016. Byddwn yn anelu i ymateb i'ch cais erbyn ddydd Llun 19eg Hydref 2016.

Mewngofnodwch i lewni'r cais!