Log in

What is the Education Executive?

Cymraeg

The Education Executive committee is a team of nine undergraduate students who are led by me, the Vice President Education at Cardiff Students' Union and is made up of students across our three Colleges at the University; Arts, Humanities & Social Sciences, Biomedical & Life Sciences, and Physical Sciences & Engineering.

This is a fantastic opportunity for you to get involved on a more senior level, you’ll receive lots of training and we’ll meet up regularly to touch base and work out how to be the most proactive and how to work with the Students’ Union and University.

I am recruiting three undergraduates from each college who will advise me on academic issues, representing their cohorts. They will work closely with student academic representatives from their colleges.

Student Voice team and I are looking for candidates who will be enthusiastic, determined and willing to engage with as many different students as possible.

As members you will sit on meetings with senior members of University staff to represent the student population when making important decisions and shaping University policy. The Education Exec will also help with education campaigns such as Speak Week and attend College Forums.

This may all seem foreign to you but don’t worry, like I said earlier you will receive the right training to ensure you know you how to approach those meetings. We’ll also be spending time with students to recognise good practice any identify any issues we can work on to improve. When it comes to being on the Ed Exec, I don’t want you to abandon your hobbies and social life, and most importantly, your degree. But it is important that you show you are committed and engage.

This is a key role in student representation and you will be working alongside some very senior members of staff so you need to be responsible and constructive, and most of all, trustworthy!

If you’re interested, please apply below, I look forward to meeting you and inviting you along to our first social.

If you are a Heath student or a Postgraduate there is also the opportunity for you to sit on these specific Execs.

All the best,

Vice President Education


Apply To An Executive

Please complete this form in its entirety by no later than 7th October at 5pm. We aim to respond to your application by 18th October.

Please log in to fill in this application!


Beth yw'r Pwyllgor Gwaith Addysg?

Tîm o naw o fyfyrwyr is-raddedig yw'r Pwyllgor Gwaith Addysg sy'n cael eu harwain gan fi, Is Lywydd Addysg yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac mae'n cynnwys myfyrwyr ar draws ein tri Coleg yn y Brifysgol; Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd, a Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Mae hwn yn gyfle gwych i chi gymryd rhan ar lefel uwch, byddwch yn derbyn llawer o hyfforddiant ac fe fyddwn yn cyfarfod yn gyson i weithio allan sut i fod yn rhagweithiol a gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol. Dwi'n recriwtio tri o fyfyrwyr is-raddedig o bob coleg a fydd yn fy nghynghori ar faterion academaidd, yn cynrychioli eu carfan blwyddyn. Byddant yn gweithio'n agos gyda chynrychiolwyr academaidd myfyrwyr eu colegau.

Mae tîm Llais y Myfyrwyr a finnau yn edrych am ymgeiswyr a fydd yn frwdfrydig, yn benderfynol ac yn barod i ymgysylltu â gymaint o fyfyrwyr gwahanol â phosib.

Fel aelodau byddwch yn eistedd ar gyfarfodydd gydag uwch aelodau o staff i gynrychioli poblogaeth y myfyrwyr wrth wneud penderfyniadau pwysig a llunio polisi Prifysgol. Bydd y Pwyllgor Gwaith Addysg hefyd yn helpu gydag ymgyrchoedd megis Wythnos Siarad a mynychu Fforymau Coleg.

Efallai fod hyn i gyd yn estron i chi ond peidiwch â phoeni, fel ddywedais i'n gynharach byddwch yn derbyn yr hyfforddiant cywir i sicrhau eich bod yn gwybod sut i weithredu yn y cyfarfodydd. Byddwn hefyd yn treulio amser gyda myfyrwyr i gydnabod arfer da ac adnabod unrhyw faterion y gallwn weithio arnynt i'w gwella. Pan fyddwch ar y Pwyllgor Addysg, nid wyf am i chi roi'r gorau i'ch diddordebau a’ch bywyd cymdeithasol, ac yn bwysicach oll, eich gradd. Ond mae'n bwysig i chi ddangos eich bod wedi ymrwymo ac yn ymgysylltu.

Mae hon yn rôl allweddol o fewn cynrychiolaeth myfyrwyr a byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag uwch aelodau o staff felly mae angen ichi fod yn gyfrifol ac adeiladol, ac yn fwyaf oll, dibynadwy!

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch gais isod, dwi'n edrych ymlaen i'ch cyfarfod chi a'ch gwahodd i'n noson gymdeithasol gyntaf.

Os rydych yn fyfyriwr yn y Mynydd Bychan neu'n fyfyriwr Ôl-raddedig mae cyfle i chi hefyd eistedd ar y Pwyllgorau Gwaith penodol yma.

Cofion Gorau

Is-lywydd Addysg


Gwneud cais ar gyfer Pwyllgor Gwaith

Llenwch y ffurflen hon yn ei gyfanrwydd erbyn 5yh 7fed o Hydref 2016. Byddwn yn anelu i ymateb i'ch cais erbyn ddydd Llun 19eg Hydref 2016.

Mewngofnodwch i lewni'r cais!