What is the Education Executive?

The Education Executive is fundamentally there to represent and champion all matters academic as they engage students and advocate the change we are trying to achieve. Members of the committee would advise the Vice-President and guide him on certain decisions by utilizing their own experiences as a basis. They will act as part of a focus group and contribute invaluable insight into the lives of students. They must also share the capacity to contribute their own thoughts and ideas.

Committee members will assist the Vice-President in his duties co-ordinating the 1000 Academic Representatives, this will be particularly prevalent during our yearly ‘Speak Week’ campaign. Successful members will also help with any relevant campaigning/promotional activity when necessary, such as Revision Aid. They will also act as representatives of the Vice-President and stand in his stead if necessary.

Members will have opportunities to develop themselves in this role, they will have the chance to have their given time formally recognised and gain valuable insight into the workings of the wider University, Students’ Union and its elected officers. It will be a significant opportunity for students to make a meaningful change to the student experience and have a positive impact on the lives of thousands of students.

Cymraeg


Apply To An Executive

The application process for Education Exec is open now!

Please log in to fill in this application!

Take a look at the person specification to see what I'm looking for!

Personal Specification

Qualifications?

  Anyone can apply, you just have to be a current or recently graduated student!

Personal Qualities and Attributes

 • Willingness to learn and develop personal skills.
 • Being adaptable, approachable and reliable.
 • An interest in the Students’ Union.
 • Able to work both independently and efficiently as part of a team.
 • Confidence and Charismatic.

Skills, Ability and Knowledge

 • Highly organised
 • Excellent time management and punctuality
 • Active listener and Emotional intelligence
 • Professionalism
 • Open minded and keen to engaged in discussions

Commitment

  There would be weekly/Bi-weekly meetings which you would need to be available for as well as monthly social events which would be amazing for you to attend.

The following questions have been devised to ensure we encompass a variety of views into the Executives. By providing this information you consent to the students' union holding your information for the purposes of the executive committee application. You will not receive any other correspondence i.e advertisements unless you have already signed up to receive updates from the students' union.

Yes

Please log in to fill in this application!Beth yw'r Pwyllgor Gwaith Addysg ?

Mae’r Pwyllgor Gwaith Addysg yno i gynrychioli a hyrwyddo holl faterion academaidd wrth iddynt ymwneud â myfyrwyr a chefnogi’r newid rydyn ni’n ceisio ei wneud. Bydd aelodau'r pwyllgor yn cynghori’r Is-lywydd Ôl-raddedig a’i gyfeirio ar rai penderfyniadau ar sail eu profiadau personol. Fe fyddant yn ymddwyn fel rhan o grwp ffocws a chyfrannu mewnwelediad amhrisiadwy i fywydau myfyrwyr. Mae’n rhaid iddynt hefyd gael y gallu i gyfrannu eu syniadau a’u barn eu hunain.

Bydd aelodau pwyllgor yn cynorthwyo’r Is-lywydd yn ei ddyletswyddau wrth gydlynu’r 1000 Cydlynydd Academaidd, bydd hyn yn arbennig o berthnasol yn ystod ein hymgyrch ‘Wythnos Siarad’. Bydd aelodau llwyddiannus hefyd yn helpu gydag unrhyw ymgyrchu/gweithgareddau hyrwyddo pan fo angen, megis Cymorth Adolygu. Byddant hefyd yn gweithredu fel cynrychiolwyr yr Is-lywydd ac yn camu i’r adwy pan fo angen.

Bydd aelodau yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu hunain yn y rôl hon, fe fydd eu hamser yn cael ei gydnabod yn ffurfiol ac fe fyddant yn ennill mewnwelediad gwerthfawr i’r ffordd y mae’r Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a’r swyddogion etholedig yn gweithredu. Fe fydd yn gyfle sylweddol i fyfyrwyr wneud newid arwyddocaol i brofiad y myfyrwyr a chael effaith gadarnhaol ar fywydau miloedd o fyfyrwyr.

Gwneud cais Pwyllgor Gwaith

Mae’r broses o wneud cais ar gyfer y Pwyllgor Gwaith Addysg ar agor nawr!

Mewn-gofnodwch i lenwi’r cais hwn!

Cymrwch olwg ar fanyleb y person i weld yr hyn rydw i’n edrych amdano!

Manyleb y Person

Cymwysterau?

  Gall unrhyw un ymgeisio, dim ond bod angen i chi fod yn fyfyriwr presennol neu newydd raddio!

Rhinweddau a Nodweddion Personol

 • Parodrwydd i ddysgu ac i ddatblygu sgiliau personol.
 • Bod yn hyblyg, dibynadwy ac yn hawdd siarad â.
 • Diddordeb yn Undeb y Myfyrwyr
 • Yn gallu gweithio’n annibynnol ac yn effeithiol fel rhan o dîm.
 • Hyderus a Charismatig

Sgiliau, Gallu a Gwybodaeth

 • Hynod o drefnus
 • Rheoli amser yn wych a phrydlondeb
 • Gwrandäwr gweithredol a dealltwriaeth emosiynol
 • Proffesiynoldeb
 • Meddwl agored ac yn awyddus i gyfrannu mewn trafodaethau

Ymrwymiad

  Fe fydd cyfarfodydd y bydd rhaid i chi fynychu yn wythnosol/bob yn ail wythnos, yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol misol a fydd yn wych i chi i ymuno.

Mae’r cwestiynau canlynol wedi cael eu cynllunio i sicrhau ein bod ni’n cwmpasu amrywiaeth barn yn y Pwyllgorau Gwaith. Drwy ddarparu’r wybodaeth hon rydych yn rhoi caniatâd i Undeb y Myfyrwyr gadw eich gwybodaeth ar gyfer y cais Pwyllgor Gwaith. Ni fyddwch yn derbyn unrhyw ohebiaeth arall h.y. hysbysebion os nad ydych chi wedi cofrestru i dderbyn newyddion diweddaraf gan Undeb y Myfyrwyr yn barod.

Yes