What is the Heath Park Executive?

Cymraeg

The Heath Park Executive committee is led by me, the Vice President Heath Park at Cardiff Students' Union and is made up of students across the three schools at the Heath; Medicine, Healthcare Sciences and Dentistry.

I am recruiting 7 students, 2 from Medicine, 2 Dentistry, and 3 from Healthcare who will advise me on issues whilst representing their cohorts. In this role I’d want to hear from YOU about what you are passionate about and would like to get involved in – whether that means giving you free reign and support to run your own campaign, or developing new skills and experiences by contributing to university board meetings or running your own social event! So whatever course you are on or year of study you are in, if you want to get involved and make change for your fellow students then please apply!

l may ask members to sit on some meetings with senior members of University staff to represent the student population when making important decisions and shaping University policy. The Heath Park Exec will also help with campaigns and attend Forums whilst also helping to promote student surveys and big events throughout the year.

This may all seem foreign to you but don’t worry, I’ll make sure you get the relevant training and we’ll meet up regularly to touch base and work out how we approach meetings. We will also spend time with students to help identify issues and make sure they are at the heart of everything we do. This is a great opportunity to get involved and see how the university runs and affects your course and its students at the Heath and I will work with the Student Voice team identifying candidates who will be enthusiastic, determined and willing to engage with as many different students as possible. I am looking for people interested in everything to do with the Student Experience, whether that be education, welfare, activities or anything else that you want to see improved at the Heath.

When it comes to being on the Heath Exec, I don’t want you to abandon some of the other things you love doing and most importantly, your degree, but it is important you show you are committed and engaged with as many of the tasks.

This is a very trusting role and you will be working alongside some very senior members of staff so we will be looking for responsible and constructive candidates!

If you’re interested, please do not hesitate to apply below and be as detailed as you possibly can. I very much look forward to meeting you!

All the best,

Vice President Heath Park


Apply To An Executive

Please complete this form in its entirety by no later than Friday 6th October 2017 at 23:59.

Please log in to fill in this application!


Beth yw Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan?

Mae Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan yn cael ei arwain gan finnau, Is Lywydd Parc y Mynydd Bychan yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac yn cynnwys myfyrwyr ar draws tair ysgol yn y Mynydd Bychan; Meddygaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd a Deintyddiaeth.

Rwyf yn recriwtio 7 myfyriwr, 2 o Feddygaeth, 2 Deintyddiaeth, a 3 o Gofal Iechyd a fydd yn fy nghynghori ar faterion tra'n cynrychioli eu carfan blwyddyn.

Byddaf yn gofyn i aelodau eistedd ar gyfarfodydd gydag uwch aelodau o staff i gynrychioli poblogaeth y myfyrwyr wrth wneud penderfyniadau pwysig a llunio polisi Prifysgol. Bydd Pwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan hefyd yn helpu gydag ymgyrchoedd ac yn mynychu Fforymau tra'n helpu i hyrwyddo arolygon myfyrwyr a phrif ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Gall hyn i gyd fod yn estron i chi ond peidiwch â phoeni, fe wnaf i'n siwr eich bod yn derbyn yr hyfforddiant perthnasol ac fe fyddwn yn cyfarfod yn gyson i weithio allan sut i ymdrin â chyfarfodydd.  Byddwn hefyd yn treulio amser gyda myfyriwr i helpu cydnabod materion a gwneud yn siwr eu bod wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan, a byddaf yn gweithio gyda tîm Llais y Myfyrwyr i ddewis ymgeiswyr a fydd yn frwdfrydig, yn benderfynol ac yn barod i ymgysylltu â gymaint o fyfyrwyr gwahanol â phosib. Rwyf yn chwilio am bobl sydd â diddordeb ym mhopeth sydd ynghlwm â Phrofiad y Myfyriwr, boed yn addysg, lles, gweithgareddau neu unrhyw beth arall hoffech weld yn gwella yn y Mynydd Bychan. Felly pa bynnag gwrs rydych yn astudio a pha bynnag blwyddyn, os hoffech gymryd rhan a gwneud newidiadau i'ch cyd-fyfyrwyr yna gwnewch gais.

Os fyddwch ar Bwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan, nid ydwyf am i chi roi'r gorau i'r pethau eraill rydych yn hoff o wneud ac yn bwysicach oll, eich gradd, ond mae'n bwysig i chi ddangos eich bod yn ymroddedig ac yn ymwneud â'r tasgau.

Mae hon yn rôl ymddiriedus iawn a byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag uwch aelodau staff felly fe fyddwn yn chwilio am ymgeiswyr cyfrifol ac adeiladol!

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch gais isod a byddwch mor fanwl ag y gallwch. Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi.

Os oes gennych ddiddordeb yn benodol mewn drafodaeth Addysg neu Ôl-raddedig mae hefyd cyfle i chi eistedd ar y Pwyllgorau Gwaith penodol hyn: Dilynwch y dolenni:

Cofion Gorau

IL Parc y Mynydd Bychan


Gwneud cais ar gyfer Pwyllgor Gwaith

Llenwch y ffurflen hon yn ei gyfanrwydd erbyn 12yh 6fed o Hydref 2017 23:59.

Mewngofnodwch i lewni'r cais!