Cymraeg


Police engagement audit


On 6th December 2022, the Students’ Union’s AGM passed a motion entitled “Cops off Campus” that calls for a review of and reduction in engagement with South Wales Police.


Read the motion here


Students’ Union’s Board of Trustees met on 8th December and agreed that a Task and Finish Group will be created to undertake an audit of engagement with the Police, as resolved within the motion, and report back to the Board of Trustees in due course.


Click on the button below to read the terms of reference for the Task and Finish Group.


Police Engagement Task and Finish Group 2023


Cardiff Students' Union statement: South Wales Police

Archwiliad ymgysylltiad â'r Heddlu


Ar 6ed Rhagfyr 2022, pasiodd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr gynnig o'r enw "Cops oddi ar y Campws" sy'n galw am adolygiad o ymgysylltiad â Heddlu De Cymru, a gostyngiad yn yr ymgysylltiad hwnnw.


Darllenwch y cynnig yma


Wnaeth Bwrdd Ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr gwrdd ar 8fed Rhagfyr a chytunwyd y bydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn cael ei greu i gynnal archwiliad o ymgysylltu â'r Heddlu, fel y penderfynwyd o fewn y cynnig, ac adrodd yn ôl i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr maes o law.


Cliciwch ar y botwm isod i ddarllen y cylch gorchwyl ar gyfer y Grŵp Gorchwyl a Gorffen.


Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ymgysylltiad â'r Heddlu 2023


Datganiad Undeb Myfyrwyr Caerdydd - Heddlu De Cymru

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777