Cymraeg

Students Observing Ramadan

Ramadan Mubarak Everyone!

If you don’t know already, Ramadan is the ninth month in the Islamic Calendar. It is a holy month where Muslims all around the world observe fasting from dawn to dusk. Fasting is an obligatory action revealed to Prophet Mohammed Peace be upon him and it is one of the five pillars of Islam.

Fasting means to abstain from eating, drinking, smoking and having sexual relations in the day. It is also means to fast from any sinful behavior.

It is the time when Muslims are praying more, giving charity, doing good deeds in the community and visiting family and friends.

The word Ramadan comes from the Arabic root ar-rama?, which means scorching heat or dryness. It is a month of physical, mental and spiritual reflection to build a better self and a better society and getting closer to God by the good deeds and actions.

The time of Ramdan changes from one year to another as the Islamic Calendar is based on lunar calendar, observing the birth of the new moon. This year it falls during the examination period.

Here is our Guide to Muslim Students observing Ramdan:

University Exam Requirements

 • If you have any concerns or queries about observing Ramadan during the exam or examination re-sit period, please ensure that you discuss this with your Personal Tutor at the earliest possible opportunity.
 • Cardiff has a policy in place that enables students to make requests regarding their examinations upon religious grounds.
 • If you are unwell during the exam or the exam period please see the University’s extenuating circumstances policy for information.
 • Please be aware that unless you have agreed alternative arrangements in place, you are required to attend all exams at the scheduled times.

Extenuating Circumstances

 • The University does not deem the event of Ramadan to be an extenuating circumstance or reason for claiming mitigating circumstances for examinations unless fasting significantly affects your health and/or you have a medical condition which may impair your performance or prevent you from attending an examination. In such cases you will need to provide documentary evidence to support your claim for extenuating circumstances to be accepted.
 • Further information about the University’s Extenuating Circumstances Procedure, and a copy of the policy and related forms can be found here; Extenuating Circumstances Advice.

 

The University does not deem the event of Ramadan to be an extenuating circumstance or reason for claiming mitigating circumstances for examinations unless fasting significantly affects your health

 

Where can I find support?

 • Cardiff University Islamic Society - online or on Facebook. The Students’ Union’s Cardiff University Islamic Society is a religious society catering non-exclusively to Muslim students through a wide range of activities and events.
 • Cardiff University Muslim Chaplaincy based at Dar Ul-Isra Muslim Educational & Welfare Centre - online or on Facebook.
 • Local mosques, Dar Ul-Isra Muslim Educational & Welfare Centre, 21-23 Wyverne Road and Al-Manar Centre Trust, 4 Glynrhondda St. 
 • Al-Manar Centre

Daily, at both Al Manar and Dar Ul Isra, a free meal is provided to everyone at sunset. Anyone is welcome to attend including students who aren't Muslim and just want to visit. Please visit the ISOC facebook page for more details

Guidance Documents

A number of guidance documents have been developed in order to assist Muslim students who are fasting during Ramadan to stay healthy during this period. The weblinks below include tips on how to stay healthy during fasting:
 

Myfyrwyr sy’n dilyn Ramadan

 

Ramadan Mubarak Bawb!

Os nad ydych chi’n gwybod yn barod, Ramadan yw’r nawfed mis yn y Calendr Islamaidd. Mae’n fis sanctaidd pan fo Mwslimiaid ar draws y byd yn ymprydio rhwng gwawrio a chyfnos. Mae ymprydio yn weithred gorfodol a gyflwynir i’r Proffwyd Mohammed Heddwch bydd arno ac mae’n un o bum piler Islam.

Mae ymprydio yn golygu ymatal rhag bwyta, yfed, ysmygu a chael chysylltiadau rhywiol yn ystod y dydd. Mae hefyd yn golygu ymprydio rhag unrhyw ymddygiad pechadurus.

Mae’n gyfnod pan mae Mwslimiaid yn gweddïo mwy, yn rhoi i elusennau, gwneud gweithredoedd da yn y gymuned ac ymweld â theuluoedd a ffrindiau.

Mae’r gair Ramadan yn dod o’r gwreiddair Arabeg ar-rama?, sy’n golygu gwres llethol neu sychder. Mae’n fis o fyfyrio corfforol, meddyliol ac ysbrydol er mwyn adeiladu ar ac yn gwella yr hunan, cael gwell cymdeithas a chael yn agosach at Dduw drwy’r weithredoedd da.

Mae cyfnod Ramadan yn newid o flwyddyn i flwyddyn gan fod y Calendr Islamaidd wedi ei selio ar galendr lleuadol, yn dilyn genedigaeth y lleuad newydd. Eleni mae’n disgyn yn ystod y cyfnod arholiadau.

Dyma ein Canllaw i Fyfyrwyr Mwslimaidd sy’n cadw’r Ramadan:

Gofynion Arholiadau’r Brifysgol

 • Os oes gennych chi unrhyw bryder neu ymholiad ynghylch cadw’r Ramadan yn ystod y cyfnod arholiadau neu’r cyfnod ailsefyll arholiadau, sicrhewch eich bod chi’n trafod hyn gyda’ch Tiwtor Personol ar y cyfle cyntaf posibl.
 • Mae gan Gaerdydd bolisi mewn grym sy’n galluogi myfyrwyr i wneud ceisiadau ynghylch eu harholiadau ar sail grefyddol.
 • Os byddwch chi’n sâl yn ystod yr arholiad neu'r cyfnod arholiadau, gweler polisi amgylchiadau esgusodol y Brifysgol am ragor o wybodaeth.
 • Byddwch yn ymwybodol bod disgwyl i chi ddod i’r holl arholiadau ar yr amseroedd a drefnwyd oni bai eich bod chi wedi cytuno ar drefniadau gwahanol ymlaen llaw.

Amgylchiadau Esgusodol

 • Nid yw’r Brifysgol o’r farn fod Ramadan yn amgylchiad esgusodol nac yn rheswm dros hawlio amgylchiadau lliniarol ar gyfer arholiadau, oni bai bod ymprydio yn effeithio’n sylweddol ar eich iechyd a/neu fod gennych chi gyflwr meddygol a allai amharu ar eich perfformiad neu eich atal rhag mynd i arholiad. Mewn achosion o’r fath, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi eich cais am amgylchiadau esgusodol.
 • Ceir rhagor o wybodaeth am Drefn Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol, a chopi o’r polisi a’r ffurflenni cysylltiedig yma; Cyngor ar Amgylchiadau Esgusodol.
Nid yw’r Brifysgol yn ystyried digwyddiad Ramadan i fod yn amgylchiadau esgusodol neu yn reswm dros hawlio amgylchiadau lliniarol ar gyfer arholiadau oni bai fod ymprydio yn effeithio ar eich iechyd yn sylweddol

Lle gallaf ddod o hyd i gefnogaeth?

 • Cymdeithas Islamaidd Prifysgol Caerdydd - ar-lein neu ar Facebook. Mae Cymdeithas Islamaidd Prifysgol Caerdydd Undeb y Myfyrwyr yn gymdeithas grefyddol sy’n darparu nid dim ond ar gyfer myfyrwyr Mwslimaidd, drwy amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau.
 • Caplaniaeth Mwslimaidd Prifysgol Caerdydd yn Dar Ul-Isra Muslim Educational & Welfare Centre - ar-lein neu ar Facebook.
 • Mosgiau lleol, Dar Ul-Isra Muslim Educational & Welfare Centre, 21-23 Wyverne Road ac Al-Manar Centre Trust, 4 Glynrhondda St. 
 • Canolfan Al-Manar

Yn ddyddiol, yn Al Manar a Dar Ul Isra, darperir pryd am ddim i bawb pan fydd hi’n machlud. Mae croeso i unrhyw un ymuno gan gynnwys myfyrwyr sydd ddim yn Fwslimiaid sydd eisiau ymweld. Ewch i dudalen facebook ISOC am fwy o fanylion

Dogfennau Canllaw

Mae nifer o ddogfennau canllaw wedi cael eu datblygu er mwyn cynorthwyo myfyrwyr Mwslimaidd sy’n ymprydio yn ystod Ramadan i gadw’n iach yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r dolenni gwe isod yn cynnwys cyngor ar sut i aros yn iach wrth ymprydio: