Log in

Cymraeg

Students Observing Ramadan

University Exam Requirements

 • If you have any concerns or queries about observing Ramadan during the exam or examination re-sit period, please ensure that you discuss this with your Personal Tutor at the earliest possible opportunity.
 • Cardiff has a policy in place that enables students to make requests regarding their examinations upon religious grounds.
 • If you are unwell during the exam or the exam period please see the University’s extenuating circumstances policy for information.
 • Please be aware that unless you have agreed alternative arrangements in place, you are required to turn up to all exams at the scheduled times.

Extenuating Circumstances

 • The University does not deem the event of Ramadan to be an extenuating circumstance or reason for claiming mitigating circumstances for examinations unless fasting significantly affects your health and/or you have a medical condition which may impair your performance or prevent you from attending an examination. In such cases you will need to provide documentary evidence to support your claim for extenuating circumstances to be accepted.
 • Further information about the University’s Extenuating Circumstances Procedure, and a copy of the policy and related forms can be found on the University’s web site.

The University does not deem the event of Ramadan to be an extenuating circumstance or reason for claiming mitigating circumstances for examinations unless fasting significantly affects your health

Where can I find support?

 • Cardiff University Islamic Society - online or on Facebook. The Students’ Union’s Cardiff University Islamic Society is a religious society catering non-exclusively to Muslim students through a wide range of activities and events.
 • Cardiff University Muslim Chaplaincy based at Dar Ul-Isra Muslim Educational & Welfare Centre - online or on Facebook.
 • Local mosques, Dar Ul-Isra Muslim Educational & Welfare Centre, 21-23 Wyverne Road and Al-Manar Centre Trust, 4 Glynrhondda St. 

Daily, at both Al Manar and Dar Ul Isra, a free meal is provided to everyone at sunset. Anyone is welcome to attend including students who aren't Muslim and just want to visit. Please visit the ISOC facebook page for more details

Guidance Documents

A number of guidance documents have been developed in order to assist Muslim students who are fasting during Ramadan to stay healthy during this period. The weblinks below include tips on how to stay healthy during fasting:


Myfyrwyr sy’n profi Ramadan

Gofynion Arholiadau Prifysgol

 • Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau am fynd drwy Ramadan yn ystod cyfnod yr arholiadau neu gyfnod ail-sefyll arholiadau, gwnewch yn siwr eich bod yn trafod hyn gyda'ch tiwtor personol ar y cyfle cynharaf posibl.
 • Mae gan Gaerdydd bolisi ar waith sy’n galluogi myfyrwyr i wneud ceisiadau ynghylch eu harholiadau ar sail grefyddol.
 • Os rydych yn sâl yn ystod yr arholiad neu gyfnod yr arholiadau edrychwch ar polisi amgylchiadau esgusodol i gael mwy o wybodaeth.
 • Dylech fod yn ymwybodol fod yn rhaid i chi fynychu’r holl arholiadau oni bai eich bod wedi gwneud trefniadau arall o flaen llaw.

Amgylchiadau Esgusodol

 • Nid yw'r Brifysgol yn ystyried digwyddiad Ramadan fel amgylchiadau esgusodol neu reswm dros hawlio amgylchiadau lliniarol ar gyfer arholiadau oni bai fod ymprydio wedi effeithio ar eich iechyd yn sylweddol neu os oes gennych gyflwr meddygol a all amharu ar eich perfformiad neu eich atal i fynychu arholiad.  Mewn achosion o'r fath, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi eich cais er mwyn i’r amgylchiadau esgusodol gael eu derbyn.
 • Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Weithdrefn Amgylchiadau Esgusodol y Brifysgol, a chopi o’r polisi a ffurflenni ar wefan y Brifysgol.
Nid yw'r Brifysgol yn ystyried digwyddiad Ramadan fel amgylchiadau esgusodol neu reswm dros hawlio amgylchiadau lliniarol ar gyfer arholiadau oni bai fod ymprydio wedi effeithio ar eich iechyd

Ble gallaf ddod o hyd i gymorth?

 • Cymdeithas Islamaidd Prifysgol Caerdydd - ar-lein neu ar Facebook. Mae Cymdeithas Islamaidd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gymdeithas grefyddol yn darparu  i fyfyrwyr Mwslimaidd drwy amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau.
 • Caplaniaeth Mwslimaidd Prifysgol Caerdydd yn seiliedig yng Nghanolfan Addysgiadol a Lles Mwslimaidd - ar-lein neu ar Facebook.
 • Mosgiau lleol, Canolfan Addysgol a Lles Dar Ul-Isra 21-23 Wyverne Road a Chanolfan Ymddiriedolaeth Al-Manar, 4 Stryd Glynrhondda.

Yn ddyddiol, yn Al Manar a Dal Ul Istra, mae pryd am ddim yn cael ei ddarparu i bawb yn ystod machlud haul. Mae croeso i bawb, yn cynnwys myfyrwyr nad ydynt yn Fwslemiaid. Ewch i dudalen facebook ISOC am fwy o fanyliong

Dogfennau Canllaw

Datblygwyd nifer o ddogfennau canllaw er mwyn helpu myfyrwyr Mwslimaidd sy'n ymprydio yn ystod Ramadan i gadw'n iach yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r dolenni isod yn cynnwys cyngor ar sut i gadw'n iach yn ystod ymprydio: