Cymraeg

 

At Cardiff Students' Union, we understand the significance of addressing the travel challenges faced by our medical students during clinical placements. It has been a significant concern over recent years, one that has resonated through election manifestos and the numerous individual conversations that have taken place.

 

This year, our dedicated Vice President Heath Park Campus, Alex, took the initiative to address and improve the travel model. In collaboration with the Medical Society (MedSoc), Alex conducted a comprehensive survey aimed at gathering invaluable feedback from our students. The insights gathered were instrumental in formulating a detailed report, which contains well-considered recommendations for enhancing the overall experience.

 

View the report here 

 

We met with a range of stakeholders, including School of Medicine staff and senior university managers, to make the institution aware of the issues and seek change. We're glad to announce this will be taken forward - while it will require changes from the Welsh Government, the school are supporting us in securing this and have agreed in principle to our recommendations pending that decision. We will keep you informed on this work through this page.

 

The Students' Union is dedicated to conducting further research on clinical placements as a whole, taking a cross-campus approach. Our ultimate goal is to compile and present key issues and recommendations to Cardiff University by the end of the academic year.

 

Should you have any inquiries or require additional information, please do not hesitate to reach out to us. Feel free to contact us at the following email addresses:

 

 

Your involvement and input are valued as we work together to enhance the placement experience for all Heath Park students.

 Yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd, rydym yn deall pwysigrwydd mynd i’r afael â’r sialensiau mae ein myfyrwyr meddygol yn eu hwynebu wrth deithio i leoliadau clinigol. Mae wedi bod yn bryder sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae wedi cael ei atseinio drwy faniffestos etholiadau a’r trafodaethau unigol niferus sydd wedi cael eu cynnal.

 

Eleni gwnaeth Is-lywydd ymroddedig Parc y Mynydd Bychan, Alex, gymryd camau i fynd i’r afael â, a gwella’r model teithio. Ynghyd â’r gymdeithas feddygol (MedSoc), gwnaeth Alex cynnal arolwg cynhwysfawr wedi’i anelu at gasglu adborth hollbwysig wrth ein myfyrwyr. Roedd y mewnwelediadau a gasglwyd yn ganolbwynt i greu adroddiad manwl, sy’n cynnwys argymhellion ystyriol er mwyn gwella’r profiad yn ei gyfanrwydd.

 

Gwelwch yr adroddiad yma 

 

Gwnaethom gwrdd ag amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys staff yr Ysgol Meddygaeth ac uwch reolwyr y brifysgol, er mwyn gwneud y sefydliad yn ymwybodol o'r materion a cheisio effeithio newid. Rydym yn falch cyhoeddi y bydd hyn yn cael ei gymryd ymlaen – tra bydd angen newidiadau gan Lywodraeth Cymru, mae’r ysgol yn ein cefnogi i sicrhau hyn ac maent wedi cytuno mewn egwyddor gyda’n hargymhellion wrth aros am y penderfyniad yna. Byddwn yn eich diweddaru ar y gwaith yma trwy’r dudalen yma.

 

Mae’r Undeb Myfyrwyr wedi’i ymroi i gynnal ymchwil pellach ar leoliadau clinigol yn eu cyfanrwydd, gan gymryd y campws cyfan i ystyriaeth. Ein nod yn y pen draw yw casglu a chyflwyno problemau allweddol ac argymhellion i Brifysgol Caerdydd erbyn diwedd y flwyddyn academaidd.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu fod angen gwybodaeth ychwanegol, peidiwch oedi i gysylltu â ni. Croeso i chi gysylltu ar yr e-byst canlynol. 

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad a’ch mewnbwn wrth i ni weithio gyda’n gilydd i wella profiad myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan tra ar leoliad.