Pwyllgor Gwaith y Gymraeg

 

Rydym am i bob aelod o Undeb y Myfyrwyr allu cymryd rhan a siapio'r gwaith a wnawn. Un o'r ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yw trwy bwyllgorau gwaith neu gymdeithasau’r swyddogion etholedig. 

 

Mae gan bob Swyddog Sabothol o leiaf un pwyllgor gwaith sydd wedi'i gynllunio i ffurfio a chynorthwyo â gwaith y swyddogion etholedig. Gallai hyn gynnwys rhoi cymorth iddynt i ddatblygu polisi, cynnal gweithgaredd allgymorth, neu drefnu digwyddiadau a gweithgareddau y mae myfyrwyr am eu gweld yn cael eu cynnal.  

 

Mae Pwyllgor Gwaith y Gymraeg yn cynnwys 9 o fyfyrwyr, gyda phum myfyriwr yn cael eu hethol trwy bleidlais draws-gampws a phedwar myfyriwr wedi'u hethol a'u henwebu gan Bwyllgor UMCC. Rhaid i bob aelod o Bwyllgor Gwaith y Gymraeg fod yn Gymry neu'n medru siarad Cymraeg. 

 

Er mwyn sefyll i ymuno â Phwyllgor Gwaith y Gymraeg, enwebwch eich hun trwy'r ddolen isod: 

 

Enwebwch Yma

 

 

Welsh Executive Committee

 

We want all members of the Students’ Union to be able to get involved and shape the work that we do. One of the ways you can get involved is through the elected officers executive committees or associations. 

 

Each Sabbatical Officer has at least one executive committee which is designed to shape and support the work of the elected officers. This could include supporting them in the development of policy, running outreach activity, or simply putting on events and activities students want to see.  

 

The Welsh Executive Committee is made up of 9 students. with five students elected through cross-campus ballot and four students elected and nominated by the UMCC Committee. All members of the Welsh Executive Committee must be Welsh or Welsh-speaking. 

 

To run to join the Welsh Executive Committee please nominate yourself via the link below: 

 

Nominate Here