Cymraeg

The ‘Alright Mate?’ campaign - is a response to the alarmingly high rate of male suicide in the UK. Suicide is the biggest killer of UK men under 45, and in Great Britain alone, an average of 84 men take their own life per week.

The AlrightMate campaign aims to:

  • Raise awareness and start important discussion around this topic
  • Improve visibility and access to support services
  • Break down the stigma people may face for opening up about their emotional wellbeing
  • Encourage every Cardiff University student regardless of gender or identity that they are entitled to support, and that speaking up and speaking out about mental health is a STRENGTH, and NOT a weakness.

For help and support you can click here to see all the services available to you. You can also check out the intranet for more information.

Upcoming Events


Warning: the following video contains some sensitive content.


Mae’r ymgyrch ‘Iawn mêt?’ - yn lansio ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion - yn ymateb i’r gyfradd frawychus o uchel o hunanladdiadau ymysg dynion yn y DU. Hunanladdiad yw’r achos o farwolaeth mwyaf ymysg dynion o dan 45, ac ym Mhrydain Fawr yn unig, mae 84 o ddynion ar gyfartaledd yn cyflawni hunanladdiad bob wythnos.

Mae’r ymgyrch IawnMêt yn anelu i:

•             Codi ymwybyddiaeth a dechrau trafodaeth bwysig o amgylch y pwnc hwn.

•             Gwella gwelededd a mynediad i wasanaethau cymorth

•             Lleihau’r stigma y gall bobl wynebu am fod yn agored am eu lles emosiynol

•             Annog bob myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd waeth beth yw eu rhyw neu hunaniaeth fod ganddynt hawl i gael cefnogaeth, a bod siarad ynglyn ag iechyd meddwl yn dangos CRYFDER, ac NID gwendid.

Upcoming Events


Am gymorth a chefnogaeth clicia yma i weld yr holl wasanaethau sydd ar gael i ti.