Adolygiad Swyddogion Sabothol: Diweddariad | Sabbatical Officer Review: Update

Diweddariad ar y cyfnod ymgynhori a gwybodaeth ar sut i gyflwyno adborth |An update about the consultation period and information on how you can submit feedback.

No ratings yet. Log in to rate.

Read in English

Tachwedd 2018

Ym mis Tachwedd 2018, pleidleisiodd CCB (Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) Undeb y Myfyrwyr, i greu 8fed Swyddog Sabothol, a nodi y byddai gorchwyl gwaith y swyddog ychwanegol yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg. Fe ymgysylltodd Undeb y Myfyrwyr gyda Seneddwyr Myfyrwyr (unigolion wedi eu hethol i gynrychioli myfyrwyr), rhanddeiliaid allanol, ac eraill i gael gwell dealltwriaeth o sut fyddai tîm y Swyddogion yn edrych.

Mawrth 2019

Ym mis Mawrth 2019, adolygodd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr amrywiaeth eang o awgrymiadau o faint tîm y Swyddogion Sabothol (yn amrywio o 5 i 8). Fel bwrdd llywodraethu, mae’r Bwrdd yn gyfrifol am sicrhau fod yr Undeb yn cael ei redeg mewn ffordd sydd ddim yn rhwystro golygiadau ariannol, cyfreithiol, na chyfansoddiadol yr Undeb. Yn dilyn ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol daethpwyd i’r casgliad na fyddai cyflwyno 8fed Swyddog Sabothol yn bosibl. Yn hytrach penderfynwyd adolygu gwneuthuriad y tîm presennol i ystyried sut y gallai Swyddog yr Iaith Gymraeg ymddangos fel nodwedd y gorchwyl o hyd.

Cafwyd sawl cynnig ar sut i gynnwys Is-lywydd Y Gymraeg a’r Gymuned ac ail-strwythuro tîm y 7 Swyddog Sabothol. Cyflwynwyd y rhain oll gerbron bwrdd yr ymddiriedolwyr.  Yr unig ffordd o greu Is-lywydd Iaith Gymraeg a’r Gymuned yw naill ai disodli Swyddog Sabothol neu gyfuno rolau presennol. Rhoddwyd amrywiaeth eang o ddewisiadau i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ar ba rolau y dylai gael eu diddymu a pha rolau y gellid eu cyfuno yn seiliedig ar adborth gan swyddogion, seneddwyr myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol.  Detholodd y Bwrdd 3 cynnig sydd nawr ar gael ar ein gwefan.

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

Mae’r cynigion hyn wedi eu rhyddhau ar gyfer ymgynghoriad a thrafodaeth ac ar gael ar ein gwefan, mae hyn yn golygu y gall fyfyrwyr fynegi beth y maen nhw’n ei hoffi a ddim yn ei hoffi. Rhowch ‘fawd i fyny’ neu ‘fawd i lawr’, gadewch sylwadau, neu gynnig diwygiadau i’r cynigion. Mae nifer fawr o fyfyrwyr wedi bod yn cysylltu â ni gyda newidiadau a syniadau, caiff hyn ei groesawu. Mae’n anhygoel i glywed beth mae myfyrwyr yn ei feddwl am y syniadau hyn.

Cyfnod Ymgynghori

Mae’r ymgynghori ar agor hyd nes Dydd Llun 11 Tachwedd 11am. Wedi’r ymgynghoriad hwn, bydd y tîm Swyddogion Sabothol yn penderfynu pa gynigion a gaiff eu cyflwyno yn y CCB lle ceir penderfyniad terfynol ynglyn â fformat tîm y Swyddogion 2020/2021. Gall y 3 cynnig gael eu cyflwyno yn y CCB; gall fod mai dim ond 2 gynnig a gaiff eu cyflwyno, ar hyn o bryd rydyn ni angen i chi barhau i gyfrannu eich adborth.

CCB

Bydd CCB yn cael ei gynnal Dydd Iau 21 Tachwedd gyda drysau yn agor am 5:30yh. Yn CCB 2019 (Dydd Iau 21 Tachwedd), bydd bob un sy’n bresennol yn cael papur pleidleisio lle byddant yn graddio’r holl gynigion ‘1’ ar gyfer y mwyaf dymunol, ‘2’ yr ail fwyaf dymunol, ac yn y blaen.

Diwrnod ar ôl y CCB (Dydd Gwener 22 Tachwedd) bydd y pleidleisiau yn cael eu cyfrif ac yna cyhoeddir pa gynnig oedd y mwyaf poblogaidd. Caiff ei gyhoeddi ar cardiffstudents.com gyda hysbysiad o’r enwebiadau ar gyfer yr etholiadau yn cael eu rhyddhau wedi hynny.

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad, cysylltwch â AGM@cardiff.ac.uk neu SUPresident@cardiff.ac.uk

Os oes gennych chi syniad am Undeb y Myfyrwyr neu’r Brifysgol - cyflwynwch yma er mwyn iddo gael ei drafod yn ystod Senedd y Myfyrwyr (corff creu polisïau Undeb y Myfyrwyr).
 

Mwy o wybodaeth


November 2018

In November 2018, the Students’ Union’s AGM (Annual General Meeting) voted to create an eighth Sabbatical Officer, and stated that the additional Officer should have the remit covering the Welsh Language. The Students’ Union engaged Student Senators (elected individuals who represent students), external stakeholders, and others to get an understanding of what the Officer team could look like.

March 2019

In March 2019, the Board of Trustees reviewed a wide variety of suggestions of the size of the Sabbatical Officer team (ranging from five to eight). As the Governing Body, Board are responsible for ensuring that the Union is run in a way that does not impede its financial, legal, or constitutional obligations. Following consultation with internal and external stakeholders, the implementation of an eighth Sabbatical Officer was not deemed feasible but instead sought to review the makeup of the current team to explore how a Welsh Language Officer could still feature within the remit.

A number of proposals for the make-up of the team of eight Sabbatical Officers including a Vice President Welsh Language and Community were presented to the Board of Trustees for review.  The only way of creating a Vice President Welsh Language and Community is to either remove a Sabbatical Officer or to merge existing posts. Board of Trustees were given a wide variety of options as to which posts could be removed and which posts could be merged based on feedback from Officers, Student Senators, and external stakeholders. The Board selected the three proposals that are now available on our website.

We want to hear from you!

These proposals are available through our website and are out for consultation and discussion. This means that students can say what they like and what they don’t like; provide a ‘thumbs up’ or a ‘thumbs down’, submit comments, or propose changes to the proposals. There have been a large number of students getting in touch with changes and ideas, this is incredibly welcomed. It is truly amazing to hear what students think about these ideas.

Consulation period

The consultation is open until Monday 11 November 11am. After this consultation, the Sabbatical Officer team will decide which proposals go forward to AGM where a final decision will be made about the format of the Officer team 2020/2021. It could be that all 3 proposals go forward, it could be that only 2 go ahead, right now we need you to keep giving your feedback.

AGM

AGM will be held Thursday 21 November with doors opening from 5:30pm. At AGM 2019 (Thursday 21 November), every attendee will be provided a ballot paper where they will rank all of the proposals '1' being the most preferable, '2' being the second most preferable, and so on.

The day after AGM (Friday 22 November) the votes will be counted and an announcement made as to which proposal was the most preferred and will be posted on cardiffstudents.com with the notice of nominations for the Elections released afterward.

Get in touch

If you have any questions about the consultation, please get in touch with AGM@cardiff.ac.uk or SUPresident@cardiff.ac.uk

If you have an idea about the Students’ Union or University – submit it here for it to be debated at Student Senate (the Students’ Union’s policy-making body).

Find out more

Comments

 
default