Cymraeg

Annual Student Academic Rep Survey

This survey has been designed to ensure you have the opportunity to feedback about your experience as a Student Academic Representative.

You will be asked a range of questions relating to your training experience, your motivations for becoming rep, whether you heard about and were involved in Speak Week and your thoughts on the communication you have received. Hearing your point of view and understanding your experiences is invaluable to us to continue to develop and improve for future Academic Representatives.

We use the data in this survey to shape future Rep training and opportunities. In the past we have used the information to update the Student Academic Rep handbook, introduce catch-up meetings with Student Rep Coordinators, update training and improve the reach of Speak Week.

If you fill out our survey you could win vouchers for Love Cardiff, the Taf, Starbucks, Destination tickets & more!

Complete the survey

How we'll use your data

When you complete the survey, you will be asked to provide your Student ID number, year of study, academic School and type of course (e.g. undergraduate, postgraduate, full-time). Once we have complied the data we will remove any personal data that identifies you (name, date of birth). We will then use this information to build a picture of the students who have completed the survey, this anonymous data will be stored for the period of time needed for analysis and to create a report.


Arolwg Blynyddol o Gynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr

Mae'r arolwg hwn wedi'i gynllunio i sicrhau eich bod yn cael cyfle i roi adborth am eich profiad fel Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr.

Gofynnir i chi ateb amrediad o gwestiynau yn ymwneud â'ch profiad o hyfforddiant, eich cymhelliant i fod yn gynrychiolydd, oeddech chi wedi clywed am yr Wythnos Siarad ac wedi cymryd rhan ynddi? Hefyd eich barn am y cyfathrebiadau a dderbynioch chi. Mae clywed eich safbwynt a deall eich profiadau yn amhrisiadwy i ni, fel y gallwn barhau i ddatblygu a gwella ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd yn y dyfodol.

Defnyddiwn y data yn yr arolwg hwn i lunio hyfforddiant a chyfleoedd ar gyfer Cynrychiolwyr yn y dyfodol. Yn y gorffennol rydym wedi defnyddio'r wybodaeth i ddiweddaru llawlyfr Cynrychiolwyr Academaidd y Myfyrwyr, cyflwyno cyfarfodydd dal i fyny gyda Chydlynwyr Cynrychiolwyr Myfyrwyr, diweddaru hyfforddiant ac ehangu cyrhaeddiad yr Wythnos Siarad.

Os ydych chi'n cwblhau ein harolwg, gallech ennill talebau ar gyfer Caru Caerdydd, y Taf, Starbucks, tocynnau 'Destination' a mwy! Llenwch yr arolwg nawr i fynd i gael eich cynnwys yn y raffl!

Cwblhewch yr arolwg

Sut byddwn ni'n defnyddio'ch data

Pan fyddwch chi'n cwblhau'r arolwg, gofynnir i chi ddarparu eich rhif Adnabyddiaeth Myfyriwr, blwyddyn astudio, Ysgol academaidd a'r math o gwrs (e.e. israddedig, ôl-raddedig, llawn-amser). Unwaith y byddwn ni wedi casglu'r wybodaeth ynghyd, byddwn yn dileu unrhyw ddata personol sy'n eich adnabod (enw, dyddiad geni). Yna byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i greu darlun o'r myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r arolwg; bydd y data anhysbys hwn yn cael ei storio am y hynny o amser sydd ei angen i'w dadansoddi ac i greu adroddiad.