Cymraeg

Endsleigh, helping customers feel prepared for the future and protected from both the expected and unexpected.

 

Your university is working in partnership with Endsleigh, the No. 1 student insurance provider, to supply you with great value student insurance and helping you cover your gadgets, contents, bike and musical instrument all under one policy.

If you protect your gadgets with Endsleigh you can choose from one of their great value student bundles starting from just £9.49 a month*, or you can choose to build your own flexible insurance policy – saving up to 15% when you insure multiple gadgets. When you build your own cover you can also add bikes, musical instruments, contents cover and more to your insurance policy. Get a quote today!

 

*Price is based on a student living on campus, insuring a phone and a laptop (or tablet) up to the value of £500 each.

Endsleigh is the UK's No. 1 insurance provider for students and the only insurance provider recommended by NUS. Over the last 50 years they have used their expertise to help shape their products, services, content and tools around their customers’ needs. 

They understood that protecting and replacing gadgets quickly was hugely important to students, that’s why they introduced their 24 hour gadget replacement promise - if your item is lost, stolen or unrepairable we’ll replace it within one working day of your claim being approved.

 

 

Preparing for the future

You can also find helpful hints and tips, whether you’re starting university or are preparing to graduate.

- With 50 years of expertise spanning education, travel and property, Endsleigh has useful tips on a range of topics, from planning your holiday to choosing your housemates.

- Helping you feel prepared for the future and protected from both the expected and unexpected.

- Written by students, graduates and industry experts, designed to be helpful, informative and fun.

- Competitions, blogs, articles, videos.
Endsleigh, yn helpu cwsmeriaid i baratoi am y dyfodol ac i warchod eu hunain rhag y disgwyl a'r annisgwyl.

Mae eich prifysgol yn gweithio mewn partneriaeth ag Endsleigh, y darparydd yswiriant gorau i fyfyrwyr, i roi cynnig gwych i chi ar yswiriant a'ch helpu chi i warchod eich dyfeisiau, eiddo, beiciau ac offerynnau a'r cyfan dan un polisi.

Os ydych chi'n gwarchod eich dyfeisiau gydag Endsleigh, cewch ddewis ymhlith un o'u bwndeli gwych i fyfyrwyr sy'n dechrau o £9.49 y mis*, neu cewch ddewis creu eich polisi yswiriant hyblyg – gan arbed hyd at 15% pan fyddwch chi'n yswirio sawl dyfais. Pan fyddwch chi'n creu eich yswiriant eich hun, cewch hefyd ychwanegu beiciau, offerynnau, eiddo a mwy i'ch polisi yswiriant. Mynnwch ddyfynbris heddiw!

 

*Pris ar gyfer myfyriwr sy'n byw ar y campws sydd am yswirio ffôn a gliniadur (neu dabled) werth hyd at £500 yr un.

Endsleigh yw'r darparydd yswiriant gorau yn y DU i fyfyrwyr a'r unig ddarparydd yswiriant a argymhellir gan UCM. Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, maen nhw wedi defnyddio eu harbenigedd i helpu ffurfio eu cynnyrch, eu gwasanaethau, eu cynnwys a'u hadnoddau i weddu i anghenion eu cwsmeriaid. 

Roedden nhw'n deall bod gwarchod dyfeisiau a chyflenwi rhai newydd yn gyflym yn hollbwysig i fyfyrwyr. Dyna pam cyflwynon nhw eu haddewid i newid dyfeisiau am rai newydd o fewn 24 awr – os digwydd i'ch eitem fynd ar goll, cael ei dwyn neu os nad oes modd ei thrwsio, byddwn ni'n cyflenwi un newydd yn ei lle o fewn un diwrnod gwaith wedi i'ch cais gael ei gymeradwyo.

 

Paratoi ar gyfer y dyfodol

Gweler cyngor defnyddiol hefyd, p'un ai'ch bod chi'n dechrau yn y brifysgol neu'n paratoi i raddio.

- Gyda 50 mlynedd o arbenigedd yn addysg, teithio ac eiddo, mae gan Endsleigh gyngor defnyddiol ar ystod o bynciau, o drefnu eich gwyliau i ddewis eich cydletywyr.

Yn eich helpu chi i baratoi am y dyfodol ac i warchod eich hunain rhag y disgwyl a'r annisgwyl.

- Ysgrifennwyd gan fyfyrwyr, graddedigion ac arbenigwyr yn y diwydiant, dyluniwyd i fod yn ddefnyddiol, yn llawn gwybodaeth ac yn ddifyr.

- Cystadlaethau, blogiau, erthyglau, fideos.