Cymraeg

Safe Taxi Scheme

How to use our Safe Taxi Scheme

No matter where you are in Cardiff, we'll pick you up and make sure you get home safely.

1.    Phone Dragon Taxis on 029 2033 3333 quoting ‘Cardiff University Safe Taxi Scheme’, giving your name and student number

2.    When the taxi arrives, give your student card to the driver to check your booking details

3.    When you get home, you’ll be given a receipt card detailing the fare incurred

4.    Within the next few days, visit the Finance Office at the Students’ Union and pay the price of your taxi fare

5. Access to University services will be blocked if the taxi fare is not paid. 

About the Scheme

The Safe Taxi Scheme was launched as a partnership between Cardiff University Students' Union and Dragon Taxis in 2012. The scheme was initiated by our Welfare and Community Officer (2012 - 2013), Megan David, to help students get home safely on nights out. The scheme has continued to grow, with increased promotion during September and October every year when new students arrive in Cardiff.

Terms and Conditions 

  • The scheme is available 24 hours per day
  • There is a maximum allowance of £20 on the account and max 4 students are to travel at any given time.
  • The drop off point must be a student residential address, Halls of Residence, Police Station or Hospital.

Want to find out more? Contact James, your VP Welfare & Campaigns, at VPWelfare@Cardiff.ac.uk.


Cynllun Tacsi Diogel

Sut i ddefnyddio ein Cynllun Tacsi Diogel

Dim ots ble rydych yng Nghaerdydd fe wnewn ni eich casglu a gwneud yn siwr eich bod yn cyrraedd adre’n saff.

1.    Ffoniwch Dragon Taxis ar 029 2033 3333 gan ddyfynnu ‘Cardiff University Safe Taxi Scheme’, gan roi eich enw a’ch rhif myfyriwr.

2.    Pan fydd y tacsi y cyrraedd, rhowch eich cerdyn myfyriwr i’r gyrrwr er mwyn gwirio eich manylion archebu

3.    Pan fyddwch yn cyrraedd adref, fe fyddwch yn derbyn anfoneb yn manylu cost y daith

4.    O fewn yr ychydig o ddyddiau nesaf, ewch i’r Swyddfa Gyllid yn Undeb y Myfyrwyr a thalu am y tacsi.

5. Bydd mynediad i wasanaethau’r Brifysgol yn cael eu hatal os nad ydych yn talu 

Am y Cynllun

Lansiwyd y Cynllun Tacsi Diogel fel partneriaeth rhwng Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Tacsis Dragon yn 2012. Dechreuwyd y cynllun gan ein Swyddog Lles a Chymuned (2012-2013), Megan David, i helpu myfyrwyr i gyrraedd adref yn saff ar ôl noson allan. Mae’r cynllun wedi parhau i dyfu, gyda mwy o hyrwyddo yn ystod mis Medi a Hydref bob blwyddyn pan fo myfyrwyr newydd yn cyrraedd Caerdydd.

Telerau ac Amodau

  • Mae’r cynllun ar gael 24 awr y dydd
  • Mae yna gyfanswm lwfans o £20 ar y cyfrif a 4 myfyriwr ar y mwyaf i deithio
  • Mae’n rhaid i’r myfyrwyr gael eu gollwng mewn Cyfeiriad Ty Myfyriwr, Neuaddau Preswyl, Gorsaf Heddlu neu Ysbyty.

Eisiau darganfod mwy? Cysylltwch â James, eich Il Lywydd lles ac Ymgyrchoedd, ar VPWelfare@Caerdydd.ac.uk.