Apply to be a Student Trustee

We are looking for new Student Trustees to provide more strength and depth to the Board and ensure that the Union continues to develop.

A strong and active Board of Trustees is essential for us as we go forward to make CSU even better, to renew our success and continue to move forward.

 

TO APPLY:

 

 • Send your CV, plus a supporting statement detailing why you are applying for the position and how you meet the requirements to Kate Owen at suexecoffice@cardiff.ac.uk.
 • Your supporting statement should be no more than two sides of A4 and should show how you meet the requirements described in the personal specification. 
 • Complete the Equal Opportunities Monitoring Form. 
 • The closing date for applications is 9am on Wednesday 5th April. 

 

Read the Student Trustee Personal Specification

Read the terms and conditions

 

About Cardiff Students' Union (CSU)

The Students’ Union is a not-for-profit membership organisation, independent of Cardiff University, which currently has a student population of over 30,000 full and part-time students. The Students’ Union provides a range of services for its members including academic representation, commercial operations and financial and welfare advice. It receives a grant from Cardiff University, and generates other income from its commercial outlets such as venues, bars, Jobshop and Cardiff Lettings.

 

Find out more about CSU

 

Read our strategy, vision and values

The CSU Board

Cardiff Students' Union governed by a Board of Trustees comprising elected Sabbatical officers, Student Trustees, and external non-student appointed Trustees. The Board is supported by a Senior Management Team, around 100 salaried staff and around 300 student staff.

 

The Board comprises 15 members and meets at least four times a year to carry out its business. Trustees are elected (or selected) via the criteria established within the Union’s Articles of Association to ensure both student leadership and the recruitment of professional expertise.

 

The Board currently comprises:

 • Seven Sabbatical Trustees
 • Three Student Trustees
 • Two University Nominated Trustees
 • Three External Trustees

 

Find out more about about the types of Trustees

 

Governance at CSU

What does the Board of Trustees do? 

The Trustee Board is responsible for the overall strategy, management and finances of the Students’ Union. The focus of the Board of Trustees is to ensure that the resources of the Students’ Union are applied effectively for the purposes of, and furtherance of, its aims and objectives

 

It's the Board's responsibility to:

 

 • Give strategic direction, determining and safeguarding the mission and vision of Students’ Union.
 • Take the decisions required for the proper control and management of the Students’ Union.
 • Ensure that there is a clear structure for governing the organisation, including defining the role of any focus groups or Committees.
 • Ensure that the Students’ Union has adequate financial resources for its activities.
 • Act prudently to protect the assets and property of the Students’ Union.
 • Ensure that the Union complies with its own governing documents, relevant laws and the requirements placed upon it by its funders and/or other bodies.
 • Review the risks to which the Union is subject, act to mitigate those risks, and ensure sound risk management.
 • Deal with the appointment, assignment, appraisal, grading, suspension, dismissal and determination of the pay and conditions of service of the Chief Executive and after consultation with the Chief Executive, of the members of the Senior Management Team.
 • Act as a responsible employer.
 • Constitute Committees to carry out the required duties of the Board effectively.

 


Gwneud cais i fod yn Ymddiriedolwr Myfyrwyr

Rydym yn chwilio am Ymddiriedolwyr Myfyrwyr newydd i ddarparu mwy o gryfder a dyfnder i'r Bwrdd a sicrhau bod yr Undeb yn parhau i ddatblygu.

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr cryf a gweithgar yn hanfodol i ni wrth i ni fynd ymlaen i wneud UMC hyd yn oed yn well, i adnewyddu ein llwyddiant a pharhau i symud ymlaen.

 

I WNEUD CAIS:

 

 • Anfonwch eich CV, ynghyd â datganiad ategol sy'n manylu pam eich bod yn ymgeisio am y swydd a sut rydych yn cwrdd â’r gofynion at Kate Owen drwy suexecoffice@cardiff.ac.uk.
 • Ni ddylai eich datganiad ategol fod yn fwy na dwy ochr i A4 a dylai ddangos sut rydych chi'n bodloni'r gofynion a ddisgrifir ym manyleb yr unigolyn. 
 • Cwblhewch y Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal. 
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9yb ddydd Mercher 5ed Ebrill. 

 

Darllen Manyleb yr Ymddiriedolwr Myfyrwyr

Darllen y Telerau ac Amodau

 

Ynglŷn ag Undeb Myfyrwyr Caerdydd (UMC)

Sefydliad aelodaeth nid-er-elw yw Undeb y Myfyrwyr, sy'n annibynnol ar Brifysgol Caerdydd, sydd â phoblogaeth myfyrwyr o dros 30,000 o fyfyrwyr llawn a rhan amser ar hyn o bryd. Mae Undeb y Myfyrwyr yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i'w haelodau gan gynnwys cynrychiolaeth academaidd, gweithrediadau masnachol a chyngor ariannol a lles. Mae'n derbyn grant gan Brifysgol Caerdydd, ac mae'n cynhyrchu incwm arall o'i fannau masnachol megis lleoliadau, bariau, SiopSwyddi a Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd.

 

Mwy o wybodaeth am UMC

 

Darllen ein strategaeth, gweledigaeth a gwerthoedd

Bwrdd UMC

Llywodraethir Undeb Myfyrwyr Caerdydd gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n cynnwys Swyddogion Sabothol etholedig, Ymddiriedolwyr Myfyrwyr, ac Ymddiriedolwyr penodedig allanol nad ydynt yn fyfyrwyr. Cefnogir y Bwrdd gan Uwch Dîm Rheoli, tua 100 o staff cyflogedig a thua 300 o staff sy’n fyfyrwyr.

 

Mae'r Bwrdd yn cynnwys 15 aelod ac yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn i gynnal ei fusnes. Caiff yr ymddiriedolwyr eu hethol (neu eu dewis) drwy'r meini prawf a sefydlwyd o fewn Erthyglau Cymdeithas yr Undeb i sicrhau arweinyddiaeth myfyrwyr a recriwtio arbenigedd proffesiynol.

 

Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd yn cynnwys:

 • Saith Ymddiriedolwr Sabothol
 • Tri Ymddiriedolwr Myfyrwyr
 • Dau Ymddiriedolwr a Enwebir o’r Brifysgol
 • Tri Ymddiriedolwr Allanol

 

Dysgu rhagor am y mathau o Ymddiriedolwyr

 

Llywodraethiant yn UMC

Beth mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ei wneud? 

Mae'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am strategaeth, rheolaeth a chyllid cyffredinol Undeb y Myfyrwyr. Ffocws Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw sicrhau bod adnoddau Undeb y Myfyrwyr yn cael eu cymhwyso'n effeithiol at ddibenion, ac ymhellach, ei nodau a'i hamcanion.

 

Cyfrifoldeb y Bwrdd yw:

 

 • Rhoi cyfeiriad strategol, penderfynu a diogelu cenhadaeth a gweledigaeth Undeb y Myfyrwyr.
 • Gwneud y penderfyniadau sydd eu hangen ar gyfer rheolaeth a rheolaeth briodol Undeb y Myfyrwyr.
 • Sicrhau bod strwythur clir i lywodraethu'r sefydliad, gan gynnwys diffinio rôl unrhyw Bwyllgorau neu grwpiau ffocws.
 • Sicrhau bod gan Undeb y Myfyrwyr adnoddau ariannol digonol ar gyfer ei weithgareddau.
 • Gweithredu'n ddoeth i ddiogelu asedau ac eiddo Undeb y Myfyrwyr.
 • Sicrhau bod yr Undeb yn cydymffurfio â'i dogfennau llywodraethol ei hun, deddfau perthnasol a'r gofynion a roddir arno gan ei gyllidwyr a/neu gyrff eraill.
 • Adolygu'r risgiau y mae'r Undeb yn ddarostyngedig iddynt, gweithredu i liniaru'r risgiau hynny, a sicrhau rheolaeth risg gadarn.
 • Delio gyda'r penodiad, aseiniad, gwerthusiad, graddio, atal, diswyddo a phenderfyniad cyflog ac amodau gwasanaeth y Prif Weithredwr ac ar ôl ymgynghori â'r Prif Weithredwr, aelodau'r Uwch Dîm Rheoli
 • Gweithredu fel cyflogwr cyfrifol.
 • Ffurfio Pwyllgorau i gyflawni dyletswyddau gofynnol y Bwrdd yn effeithiol.