Fforwm Myfyrwyr Cymraeg

Eleni mae ein IL y Gymraeg, Cymuned, a Diwylliant Cymru wedi sefydlu Fforwm Cynrychiolwyr Myfyrwyr Cymraeg (Fforwm Myfyrwyr Cymraeg). Mae’r Fforwm yn cynnwys myfyrwyr o bob rhan o’n tri choleg a’i nod yw sefydlu dealltwriaeth o ddarpariaethau Cymraeg y Brifysgol drwy gasglu adborth myfyrwyr.

Mae’r fforwm yn cael ei gadeirio gan Is-Lywydd y Gymraeg, Cymuned, a Diwylliant Cymru ac yn cael ei fynychu gan Gynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr sydd â diddordeb mewn darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg mewn addysg. Os ydych yn gynrychiolydd academaidd myfyrwyr neu'n fyfyriwr sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Fforwm, cysylltwch â ni yn studentreps@cardiff.ac.uk. Cynhelir y Fforwm yn y Gymraeg hefyd.

Mae’r dyddiadau ar gyfer Fforwm Cynrychiolwyr Myfyrwyr Cymraeg 2023/24 isod, nodwch y gallai’r rhain newid. Ar gyfer cofnodion y cyfarfodydd, cliciwch ar ddyddiad y fforwm perthnasol a bydd y cofnodion yn cael eu lawrlwytho/agor yn awtomatig.

 

Fforwm Myfyrwyr Cymraeg

 

 Tymor 1

 Tymor 2

 

 7fed Rhagfyr 2023               

 13eg Mawrth 2024               

 
 
 
 

Welsh Student Reps Forum

 

This year our VP Welsh Language, Community, and Culture has set up a Welsh Student Reps Forum (Fforwm Myfyrwyr Cymraeg).

The Fforwm includes students from across our three colleges and aims to establish an understanding of the University's Cymraeg provisions by gathering student feedback.

The forum is Chaired by the VP Wesh Language, Community, and Culture and is attended by Student Academic Reps with an interest in Welsh language provisions in education. If you are a student academic rep or are a student interested in joining the Fforwm please contact us at studentreps@cardiff.ac.uk. The Fforwm is also held in Cymraeg.

The dates for the 2023/24 Welsh Student Reps Forum are below, please note these may be subject to change. For the meeting minutes, please click the relevant forum date and the minutes will be automatically downloaded/opened.

 

Welsh Student Reps Forum (Fforwm Myfyrwyr Cymraeg)

 

Semester 1

Semester 2

7th December 2023

13th March 2024