Revision Nightmares

Things don’t always go to plan around exams, but don’t worry we’re here to help. 

Exenuating circumstances

If you’re experiencing difficult personal circumstances and you believe that these are affecting your academic performance, you must notify your School in writing of these ‘extenuating circumstances’, with supporting evidence as soon as possible. If something is going on with your family or you’re feeling a bit under the weather, tell your school and get a note from the doctor as soon as you can.

The exam board will need to know, so make sure you report your extenuating circumstances soon. It is important that you include a clear statement on the form explaining how and why the circumstances have had an impact on your ability to study, performance in an examination or coursework, etc. You will need to provide evidence of the circumstances to verify your claim. If you are having problems getting evidence, seek advice from Student Advice ASAP. It’s not just exams which are stressful, we know that writing coursework is stressful too, so if you’re having any problems then make sure you speak to Student Advice

People To Talk To

Student Advice

Student Advice on the third floor of the Students' Union provides advice and information, advocacy, representation and support through a free, confidential, impartial and independent service for students at Cardiff University. They're really good with extenuating circumstances and appeals too. You can drop in, book an appointment, e-mail or phone. 

Cardiff University Student Support

The Student Support Centre has a range of services dedicated to helping students make the most of their time here. You can read all about them and how they can help by logging onto the intranet.

Cardiff Nightline

Cardiff Nightline is a confidential student-led service who are open throughout the night to help you with your woes and worries. Give them a call on 029 2087 0555 and they’ll be happy to listen. They are open 20:00-08:00 every night during term time.

Samaritans

Samaritans are a great service who will help you if something is troubling you. Get in touch with them by calling 029 2034 4022 or email jo@samaritans.org.

Chances are your friends or course mates are feeling a little worried or stressed too, so have a chat with them too. You might even be able to help each other out with revision. 


Hunllefau Adolygu

Nid yw pethau o hyd yn mynd yn dda o gwmpas yr arholiadau, ond rydym ni yma i helpu. 

Amgylchiadau Esgusodol

Os ydych chi'n profi amgylchiadau personol anodd a bod hyn yn effeithio ar eich perfformiad academaidd, rhaid i chi hysbysu eich ysgol o’r 'amgylchiadau esgusodol' yn ysgrifenedig, ynghyd â thystiolaeth ategol cyn gynted â phosibl. Os oes rhywbeth yn digwydd gyda'ch teulu neu os ydych yn teimlo’n sâl, dywedwch wrth eich ysgol a chael nodyn gan y doctor cyn gynted ag y gallwch.

Bydd angen rhoi gwybod i’r bwrdd arholi, felly gwnewch yn siwr eich bod yn adrodd eich amgylchiadau esgusodol yn ddigon cynnar. Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys datganiad clir ar y ffurflen yn esbonio sut a pham y mae’r amgylchiadau wedi effeithio ar eich gallu i astudio, perfformiad mewn arholiad neu waith cwrs, ac ati. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’r amgylchiadau i wirio eich hawliad. Nid arholiadau’n unig sy'n achosi straen, gwyddom fod ysgrifennu gwaith cwrs yn straen hefyd, felly os ydych chi'n cael unrhyw broblemau yna gwnewch yn siwr ydych yn siarad â Chyngor i Fyfyrwyr

Pobl i siarad â:

Cyngor i Fyfyrwyr 

Mae Cyngor i Fyfyrwyr ar drydydd llawr Undeb y Myfyrwyr yn darparu cyngor a gwybodaeth, eiriolaeth, cynrychiolaeth a chymorth drwy wasanaeth cyfrinachol, diduedd ac annibynnol am ddim i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Maent yn dda iawn gydag amgylchiadau esgusodol ac apeliadau hefyd. Gallwch alw heibio, archebu apwyntiad, e-bostio neu ffonio. 

Cymorth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Mae gan Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau sy’n helpu myfyrwyr i wneud y mwyaf o’u hamser yma. Gallwch ddarllen amdanynt a sut y gallant helpu trwy fewngofnodi ar y fewnrwyd.

Samariaid

Mae Samariaid yn wasanaeth gwych fydd yn eich helpu os oes rhywbeth yn eich poeni. Cysylltwch drwy ffonio 0300 123 3011 neu e-bostio jo@samaritans.org.

Mae’n ddigon posib fod eich ffrindiau neu ffrindiau cwrs yn poeni ac o dan straen hefyd, felly siaradwch â nhw hefyd. Efallai y byddwch hyd yn oed yn gallu i helpu’ch gilydd gyda'r adolygu.