Place to Pray Appeal | Apêl Ardal i Weddïo

Help us fund a new multi-faith prayer room | Helpwch ni i gyllido ystafell aml ffydd newydd

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University Students’ Union is a central hub for our students to socialise, rest, study and more. There are around 2,400 Muslim students in total.

For over 5 years, Muslim students have campaigned for better facilities to practise their faith in the Students’ Union and University as a whole. On November 23rd, the Islamic Society proposed a Motion “Muslim Students to be better facilitated in the Students’ Union” in the Annual General Meeting. There were 650+ students in attendance and the motion was passed, but unfortunately, so far little progress has been made.

Current Facilities 

Currently, there is a very small multi-faith prayer room on 3rd floor with no ablution facilities. The students either have to keep their wudu that they have done at home or use the normal toilet basins. This leads Muslim students to be put in awkward and uncomfortable situations. Definitely, there is a huge need for bigger prayer room facilities and ablution facilities to be installed in the Students’ Union.

This is where you come in

In response to this, we are proposing to build a new multi-faith prayer room on the 4th floor of the Students’ Union and to incorporate two ablution facilities in the 43.8m2 space. The total cost of this development is up to £58,000. We have already fundraised £5,252 and Cardiff University Students’ Union is funding £5,000.

What will the impact be?

Having a bigger prayer room and ablution facilities installed in our Students’ Union will have a huge impact on the university experience of our Muslim students, as well as other faith and non-faith groups of students. This new development will be used as multi-faith prayer space as well as a quiet space for meditation and mindfulness. Having the funding to make this happen will definitely lower the financial burden and ease the process. 

Where your donation will be spent?

 • Building Work (as per drawing): £44,467 exc VAT
 • Electrical installation: To install an automatic lighting circuit for the prayer room and two cubicles. Install extract fan. Install 2 No. flashing beacon for fire alarm. Install wiring for hand dryer. £5,320 exc VAT
 • Plumbing: Install two Wudumates into new cubicles. Connect the hot and cold water and waste pipe to the pipework systems in the floor below. £ 2,100
 • Drilling: Drilling of 100mm circular hole to enable pipes to come through the floor. £285.00 exc VAT
 • Wudumate x 2 (Inc delivery) £1,400.00 exc VAT
 • Sundries: Signage, grab handles, mirrors etc. £350.00
 • Professional Fees: £3500 

Total Price: £57,422 exc VAT

Will you donate?

We would really appreciate any contributions towards this cause. May God reward you immensely here and hereafter. #LetsMakeItHappen

Please share widely with your friends and family and anyone else interested!

For further information or questions please email SUPresident@cardiff.ac.uk.

Yours Sincerely,
Fadhila A. Al Dhahouri
Students’ Union President

Donate now


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn hwb canolog ar gyfer ein myfyrwyr i gymdeithasu, ymlacio, astudio a mwy. Mae o amgylch 2,400 o fyfyrwyr Mwslimaidd i gyd.

Am dros 5 mlynedd, mae myfyrwyr Mwslimaidd wedi ymgyrchu dros gyfleusterau gwell i ddilyn eu ffydd yn Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol yn gyfan gwbl. Ar 23ain Tachwedd, cynigodd y Gymdeithas Islamaidd Gynnig ‘Myfyrwyr Mwslimaidd i gael cyfleusterau gwell yn Undeb y Myfyrwyr’ yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Roedd 650+ o fyfyrwyr yn bresennol ac fe basiwyd y cynnig, ond yn anffodus, hyd yn hyn does dim llawer o ddatblygiadau wedi digwydd.

Cyfleusterau Presennol 

Ar hyn o bryd mae ystafell aml-ffydd hynod o fach ar y 3ydd llawr heb ddim cyfleusterau puredigaeth. Mae’n rhaid i fyfyrwyr naill llai cadw eu wudu maen nhw wedi ei wneud gartref neu ddefnyddio basnau toiledau arferol. Mae hyn yn arwain at fyfyrwyr Mwslimaidd i gael eu rhoi mewn sefyllfaoedd chwithig ac anghyfforddus. Yn sicr, mae angen ar gyfer cyfleusterau ystafell weddi mwy a chyfleusterau puro i gael eu gosod yn Undeb y Myfyrwyr.

Dyma le gallwch chi helpu

Yn ymateb i hyn, rydym yn cynnig i adeiladu ystafell weddïo aml ffydd ar 4ydd llawr Undeb y Myfyrwyr ac yn Undeb y Myfyrwyr ac i gynnwys dau gyfleuster puro yn y gofod 43.8m2. Mae cyfanswm y datblygiad hwn yn hyd at £58,000. Rydym ni wedi codi £5,252 yn barod ac mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cyllido £5,000.

Beth fydd effaith hyn?

Bydd cael ystafell weddïo yn ein Hundeb y Myfyrwyr yn cael effaith anferthol ar brofiad prifysgol ein myfyrwyr Mwslimaidd, yn ogystal â grwpiau o fyfyrwyr ffydd a heb ffydd eraill. Bydd y datblygiad newydd hwn yn cael ei ddefnyddio fel gofod aml-ffydd yn ogystal â man tawel ar gyfer myfyrdod ac ymwybyddiaeth ofalgar. Bydd cael y cyllid i wireddu hyn yn bendant yn lleihau'r baich ariannol ac yn esmwytho’r broses.

Sut bydd eich cyfraniad yn cael ei wario?

 • Gwaith adeiladu (gweler y llun): £44,467 ac eithrio TAW
 • Mewnosod trydan: I fewnosod cylched golau awtomatig ar gyfer y stafell weddïo a dau giwbicl. Mewnosod gwyntyll echdynnu. Mewnosod 2 ffagl sy’n fflachio ar gyfer y larwm tân. Mewnosod gwifrau ar gyfer sychwr dwylo. £5,320 ac eithrio TAW
 • Plymio: Mewnosod dau Wudumates i mewn i ciwbiclau. Cysylltu’r dwr poeth ag oer a phiben gwastraff i’r system pibellau ar y llawr isod. £2,100
 • Drilio: Drilio twll 100mm i alluogi pibellau i ddod drwy;’r llawr. £285.00 ac eithrio TAW
 • Wudumate x 2 (gan gynnwys dosbarthu) £1,400.00 ac eithrio TAW
 • Manion bethau: Arwyddion, drychau, handlenni ayyb. £350.00
 • Ffioedd Proffesiynol: £3500 

Cyfanswm: £57,422 ac eithrio TAW

A wnewch chi gyfrannu?

Fe fyddwn yn wirioneddol gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad tuag at yr achos. Boed i Dduw eich gwobrwyo yn hael heddiw a hyd byth. #GadewchINiWeithredu

Os gwelwch yn dda, rhannwch y neges ymysg eich ffrindiau a theulu ac unrhyw un arall sydd â diddordeb!

I gael mwy o wybodaeth neu gwestiynau e-bostiwch SUPresident@caerdydd.ac.uk.

Yn gywir,
Fadhila A. Al Dhahouri
Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Cyfrannu nawr

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777