Cymraeg

We're super proud of what we do, but we want to know what would make us even better!

Our current strategic plan comes to an end in December, so we’re taking a moment to pause and reflect on what we should be working on next. We’re asking all of our student members to help us set our aims and objectives to make sure that we’re putting our hard work and effort into the right things for you.

The survey should only take about 15 mins to complete but will have a big impact on the challenges we set ourselves in the short and long term.

Help us get to where we need to be and make your student experience the best it can be.

As a thank you, we’ve got 100s of COVID-19 friendly prizes up for grabs:

Win £75 towards your food shop and essentials each term* 15 x £20 vouchers (choose between ASOS / Amazon / Uber Eats) 50 x Cardiff University T-shirts from Love Cardiff 50 x free pints in The Taf

The survey is being conducted by Social Engine, an independent research organisation. All responses will be treated confidentially.

The survey closes at 11:55pm on 20th November 2020

Complete the survey now

*Total value £225. £75 per term for 3 terms.

Rydyn ni’n hynod fach o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, ond rydyn ni eisiau gwybod beth all ein gwneud ni yn hyd yn oed gwell!

Bydd ein cynllun strategaeth bresennol yn dod i ben ym mis Rhagfur, felly rydyn ni’n manteisio ar y cyfle i oedi a myfyrio ar beth y dylem fod yn gweithio nesaf. Rydyn ni’n gofyn i bob un o’n haelodau myfyrwyr i’n helpu ni osod ein nodau ac amcanion er mwyn gwneud yn siwr ein bod ni yn rhoi ein gwaith caled ac ymdrech i mewn i’r pethau cywir.

Dylai’r arolwg gymryd 15 munud yn unig i’w gwblhau ond bydd yn cael effaith mawr ar yr heriau y byddwn ni’n gosod ar gyfer ein hunain yn y tymor byr a’r tymor hir.

Helpwch ni i gael lle rydyn ni angen bod a gwneud eich profiad fel myfyriwr y gorau y gall fod

Yn ddiolch, mae gennym ni gannoedd o wobrwyau COVID-19 gyfeillgar i’w hennill:

Enillwch £75 tuag at eich siopa bwyd a hanfodion bob tymor* 15 x Taleb £20 (dewiswch rhwng ASOS / Amazon / Uber Eats) 50 x Crys T Prifysgol Caerdydd o Caru Caerdydd 50 x Peint am ddim yn Y Taf

Mae’r arolwg yn cael ei gynnal gan Social Engine, sefydliad ymchwilio annibynnol. Bydd bob un o’r ymatebion yn cael eu trin yn gyfrinachol.

Mae’r arolwg yn cau am 11:55pm ar 20fed Tachwedd 2020

Cwblhewch yr arolwg nawr

*Cyfanswm o £225. £75 y tymor am 3 tymor.