Statement: Cops off Campus | Datganiad: Cops oddi ar y Campws

At the Students’ Union Annual General Meeting on Tuesday 6th?December, over 500 students took part in a series of democratic debates about issues important to students at Cardiff University. This included the motion ‘Cops off Campus’ which sought to highlight the lack of action to tackle structural racism and brutality within policing.

Cymraegwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

At the Students’ Union Annual General Meeting on Tuesday 6th?December, over 500 students took part in a series of democratic debates about issues important to students at Cardiff University. This included the motion ‘Cops off Campus’ which sought to highlight the lack of action to tackle structural racism and brutality within policing. The motion was passed with the actions sent to the Students’ Union’s Board of Trustees to consider and act on.

The Trustees have resolved to establish a task and finish group to consider the proposed actions, including conducting a detailed audit of police interactions, and will report back to the Board and student body in due course. For the avoidance of doubt, the Students’ Union will continue to engage with the Police on all statutory matters.

The Students’ Union is disappointed that Cardiff University has failed to recognise the issues of police racism expressed by students. There remains a shared responsibility for both the Students’ Union and University to listen to student concerns and act on issues raised.

The Students’ Union would like to thank South Wales Police for engaging with the Students’ Union and offering to meet with students prior to the AGM. The conduct and behaviour of Police officers and staff that work with the Students’ Union remains exemplary and an example of successful community policing. We our proud of our role in establishing award winning initiatives such as the Student Safety Bus with SWP and we want such initiatives to continue. In the coming months we are committed to understanding the issues highlighted by our students and using our voice to create positive change in resolving them.

For full information about AGM 2022, click here.

 


Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr ddydd Mawrth 6ed Rhagfyr, wnaeth dros 500 o fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau democrataidd am faterion pwysig i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Cynhwysodd hyn y cynnig ‘Cops oddi ar y Campws’ a geisiodd amlygu’r diffyg gweithredu i daclo hiliaeth strwythurol a chreulondeb o fewn plismona. Pasiodd y cynnig gyda’r camau gweithredu wedi’u hanfon at Fwrdd Ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr i’w hystyried a’u gweithredu arnynt.

Mae’r Ymddiriedolwyr wedi penderfynu sefydlu grwp gorchwyl a gorffen er mwyn ystyried y camau gweithredu a gynigwyd, gan gynnwys cynnal archwiliad manwl o ryngweithiadau’r heddlu, a byddent yn adrodd yn ôl i’r Bwrdd a’r corff myfyrwyr maes o law. Er mwyn osgoi amheuaeth, bydd Undeb y Myfyrwyr yn parhau i ymgysylltu â’r heddlu ar bob mater statudol.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn siomedig bod Prifysgol Caerdydd wedi methu cydnabod y problemau o hiliaeth gan yr heddlu a fynegwyd gan fyfyrwyr. Mae o hyd cyfrifoldeb a rennir gan Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol i wrando ar bryderon myfyrwyr ac i weithredu ar faterion a godir.

Hoffai Undeb y Myfyrwyr ddiolch i Heddlu De Cymru am ymgysylltu ag Undeb y Myfyrwyr a chynnig cwrdd â myfyrwyr cyn y CCB. Mae ymddygiad swyddogion yr Heddlu a staff sy’n gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr yn parhau i fod yn rhagorol ac yn esiampl o blismona cymunedol llwyddiannus. Rydym yn falch o’n rôl mewn sefydlu mentrau a enillodd gwobrau fel y Bws Diogelwch Myfyrwyr gyda HDC ac rydyn ni eisiau i fentrau o’r fath barhau. Yn y misoedd i ddod rydym yn ymrwymedig i ddeall y problemau ag amlygwyd gan ein myfyrwyr a defnyddio ein llais i greu newid cadarnhaol wrth eu datrys.

Am wybodaeth lawn am CCB 2022, cliwciwch yma.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777