Our statement on our commitment to transgender students | Ein datganiad am ein hymrwymiad i fyfyrwyr

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Pride Cymru is a celebration for the LGBTQ+ community and it was fantastic to see so many of our students and alumni taking part over the weekend. We are disheartened about the disruptions to the march on Saturday and the effect that had on the attendees.

Yesterday we hung up The Transgender Pride Flags proudly inside our office and outside of the Students’ Union building. We can’t pretend that this erases the disruption, but we hope that it illustrates our solidarity with our trans students and the wider LGBTQ+ community.

On November 25th, 2021, students passed a motion at the Students’ Union’s AGM to protect transgender students. The Students’ Union is mandated by this policy to;

‘proactively and accurately represent the views of transgender students, and ensure the environment in which they learn, study, research and live is safe and free from discrimination and discomfort.’

We recognise that there is more to be done to ensure transgender students are fully supported. We are working to implement all elements of this policy and actively exploring all options to protect the welfare of our transgender students.

If you need support at this time, please contact our advice service or feel free to contact any of your sabbatical officers.


Ein datganiad am ein hymrwymiad i fyfyrwyr trawsryweddol

Mae Pride Cymru yn ddathliad ar gyfer y gymuned LGBTQ+ ac roedd yn wych gweld cymaint o’n myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yn cymryd rhan dros y penwythnos. Rydym yn ddigalon am y ffaith y cafodd yr orymdaith ei amharu arni ddydd Sadwrn a'r effaith a gafodd ar y mynychwyr.

Ddoe fe wnaethom osod y Baneri Pride Trawsryweddol yn falch y tu mewn i'n swyddfa a thu allan i adeilad Undeb y Myfyrwyr. Ni allwn esgus bod hyn yn dileu'r aflonyddwch, ond rydym yn gobeithio ei fod yn dangos ein solidariaeth â'n myfyrwyr traws a'r gymuned LGBTQ+ ehangach.

Ar 25ain o Dachwedd 2021, gwnaethoch basio cynnig yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr i amddiffyn myfyrwyr trawsryweddol. Mae'r polisi hwn yn gorchymyn Undeb y Myfyrwyr i; 'cynrychioli barn myfyrwyr trawsrywiol yn rhagweithiol ac yn gywir, a sicrhau bod yr amgylchedd y maent yn dysgu, astudio, ymchwilio a byw ynddo yn ddiogel ac yn rhydd rhag gwahaniaethu ac anghysur.’

Rydym yn cydnabod bod mwy i'w wneud er mwyn sicrhau bod cefnogaeth lawn ar gael i fyfyrwyr trawsryweddol. Rydym yn parhau i weithredu pob elfen o’r polisi hwn ac yn mynd ati i archwilio’r holl opsiynau i ddiogelu lles ein myfyrwyr trawsryweddol.

Os oes angen cymorth arnoch ar yr adeg hon, cysylltwch â'n gwasanaeth gynghori neu mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o'ch swyddogion sabothol.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777