Notice of AGM 2022 | Hysbysiad o CCB 2022

Thursday 24 November 2022 | Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

AGM Agenda English

Submit a Question to Trustees

The Students’ Union hereby gives notice that the Adjourned Student Members’ Annual General Meeting (AGM) will take place at 18:00 on?Tuesday 6 December 2022.

The meeting will be held in the Great Hall on the first floor of the Students’ Union at 18:00. Doors will open at 17.30. Every student at Cardiff University is invited and encouraged to attend. 

Just remember to bring your Student ID card as it will be required on entry. 

Remember if you cannot attend you can appoint a proxy. To appoint a proxy you simply fill in this 'Appointment of Proxy' form?Cymraeg?|?English?and return it to AGM@cardiff.ac.uk by midday on Tuesday 6 December 2022.  

The?business to be transacted at the AGM includes: 

 • Ratification of minutes of the previous meeting 

 • Receiving the report of the Trustees on the Union’s activities since the previous meeting 

 • Receiving the accounts of the Union for the previous financial year 

 • Approving the list of affiliations of the Union 

 • Open questions to the Trustees by the Student Members 

 • Any motions submitted by members as well as lapsing policies from previous years. 

As outlined in the Union’s governing documents “only the unfinished business from the original meeting shall be transacted” and therefore no new motions or amendments may be submitted.  

Proposers of motions and amendments will have the opportunity to make minor changes to their motions if they are impacted by the changing date of the meeting.  


 

Agenda CCB Cymraeg

Cyflwyno Cwestiwn i'r Ymddiriedolwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr yn hysbysu y bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Aelodaeth y Myfyrwyr (CCB) a ohiriwyd, nawr yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 6ed Rhagfyr 2022. 

Cynhelir y cyfarfod yn y Neuadd Fawr ar lawr cyntaf Undeb y Myfyrwyr am 18:00. Bydd y drysau'n agor am 17:30. Estynnir gwahoddiad i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd i fynychu'r cyfarfod. 

Cofiwch ddod â'ch cerdyn adnabod myfyriwr gan y bydd ei angen i gael mynediad. 

Cofiwch, os na allwch fynychu, gallwch benodi dirprwy. I benodi dirprwy, yn syml, llenwch y ffurflen ‘Penodi Dirprwy’ hon Cymraeg?|?English? a’i dychwelyd i AGM@cardiff.ac.uk erbyn canol dydd, ddydd Mawrth 6ed Rhagfyr 2022. 

Mae'r busnes a drafodir yn y CCB yn cynnwys: 

 • Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol  

 • Derbyn adroddiad yr Ymddiriedolwyr o weithgareddau'r Undeb ers y cyfarfod blaenorol  

 • Derbyn cyfrifon yr Undeb ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol 

 • Cymeradwyo rhestr ymlyniadau'r Undeb 

 • Agor cwestiynau i'r Ymddiriedolwyr gan y Myfyrwyr sy'n Aelodau  

 • Ac unrhyw gynnig a gyflwynwyd gan aelodau yn ogystal â pholisiau sy’n darfod o flynyddoedd blaenorol. 

Fel yr amlinellir yn nogfennau llywodraethol yr Undeb “Y busnes anorffenedig o’r cyfarfod blaenorol yn unig y dylid ei drafod” ac felly ni all gynigion neu ddiwygiadau newydd gael eu cyflwyno. 

Bydd gan gynigwyr y cynigion y cyfle i wneud mân newidiadau i’w cynigion os ydyn nhw wedi’u heffeithio gan y newid mewn dyddiad y cyfarfod. 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777