NHS COVID Pass | Trwydded COVID Y GIG

From 11th October, you will need a NHS COVID Pass for night club activity and gigs.

No ratings yet. Log in to rate.

Heading to Yolo, Juice or a Gig in The Great Hall this week? You will need a NHS COVID pass to gain entry to these events! We have provided information below to help you access the passes and have included what you can do when you arrive at our venues to ensure we can get you in as smoothly as possible. 

TOP 5 THINGS YOU NEED TO KNOW 

 1. Register for you NHS COVID pass now – it can take 24 hours to go live 
 2. To access a NHS COVID pass you will either need: 
  • Proof you are fully vaccinated against COVID-19 
  • Or; Have a registered negative lateral flow test taken within 48 hours of the event 
 3. No testing is available at the venue – please make sure to sort out your COVID passes in advance (giving more than 24 hours) 
 4. As you arrive, you will need to show your photographic ID and COVID pass ready to show, please have this ready to show before joining the queue  
 5. If you are using the digital COVID pass, don’t forget to charge your phone, we can make no exceptions for phone batteries dying or lost property!  

 

Full details: 

Detailed information is available on the Welsh Government website:  

Get your NHS COVID Pass here. 

Find out more about who can access the NHS COVID pass here 

Please do take the time to read and understand what is expected of you in advance of the event you are attending.  

 

FAQ’s

I was vaccinated outside of the UK – is my vaccination valid?

You need to get proof of vaccination from the country where you were vaccinated.

Or, confirmation of a positive test within the last 6 months which has been followed by the appropriate period of isolation i.e., 10 days) - this can be evidenced in the COVID pass or by text or email

 • EU citizens : Individuals from the EU will be able to provide an EU COVID certificate or a negative lateral flow test to enter. The NHS verifier app will scan EU COVID certificates.
 • America: Individuals from the USA will need to provide a Centers for Disease Control and Prevention vaccination card plus confirmation of Identification or a negative lateral flow test to enter.
 • Other countries: Please read specific country guidance before attending.
 • If you received one vaccination in the UK and one from outside the UK: The Welsh and UK government are working on a system to recognise these. At present, these are not accepted.
Can I get tested at the venue?
No testing facilities are available at the venue, please make sure you have your COVID pass sorted prior to attending.
How can I access the NHS COVID pass?
You can access the NHS COVID pass via the NHS?website. This will allow you to produce a COVID pass using a smart phone, tablet, computer or laptop. Access your first pass can take up to 24 hours, so please leave enough time to activate your pass before the event.
I don’t have photographic ID, what do I do?
If you do not have photographic ID you will need to request a paper NHS Covid certificate. Call?0300 303 5667?to request a COVID Pass if you are unable to use the digital NHS COVID Pass.
I have not had the vaccination
If you have not received the two doses of the COVID-19 vaccine, you can provide proof that you have tested negative for COVID-19 using a lateral flow test. 1. Take the lateral flow test within 48 hours before event or attending the venue. These can be ordered?online. 2. Report your test results?online You will receive an confirmation message or email once registered, you need to show this to door staff to gain entry. We cannot accept photo’s of tests that have been taken and not registered.
I am registered with a GP in England, do the same rules apply?
If you live in Wales but are registered with a GP in England you may need to access the NHS app service for England as Wales may not have access to your vaccination record
I am having issues with the NHS login, who do I contact?
You will need to contact the NHS login help centre?here
My NHS COVID pass has an expiry date – what does this mean?
Your NHS Covid Pass includes a barcode. The expiry date refers to the barcode and will update automatically. It does not apply to your vaccination status.

Bwriadu mynd i Yolo, Juice neu fynychu Gig yn Y Neuadd Fawr yr wythnos hon? Bydd angen trwydded COVID y GIG arnoch i gael mynediad i'r digwyddiadau! Rydym wedi darparu gwybodaeth isod i'ch helpu i drefnu'ch trwydded ac wedi cynnwys yr hyn y gallwch ei wneud pan gyrhaeddwch ein lleoliadau i sicrhau y gallwch gael mynediad mor ddiffwdan ag sy'n bosibl.

Y 5 PETH PWYSICAF SYDD ANGEN I CHI WYBOD

 1. Cofrestrwch ar gyfer eich trwydded COVID nawr - gall gymryd 24 awr i weithio 
 2. I gael trwydded COVID y GIG bydd angen i chi gael naill ai: 
  • Tystiolaeth eich bod wedi'ch brechu'n llawn yn erbyn COVID-19 
  • Neu, wedi cofrestru prawf llif negyddol a gymerwyd yn ystod y 48 awr cyn y digwyddiad 
 3. Does dim cyfleusterau profi ar gael yn y sefydliad - sicrhewch eich bod wedi trefnu'ch trwyddedau COVID ymlaen llaw (mwy na 24 awr o flaen llaw) 
 4. Wrth i chi gyrraedd, bydd angen i chi ddangos ID gyda llun a'ch trwydded COVID, sicrhewch bod y rhain yn barod cyn i chi ymuno'r ciw ; 
 5. Os ydych yn defnyddio trwydded COVID digidol, cofiwch wefru'ch ffôn, ni allem caniatau eithriadau i'r rheolau os mae'ch ffôn wedi mawr! 

 

Manylion llawn: 

Mae gwybodaeth pellach ar gael ar wefan y Llywodraeth:  

trefnwch eich Trwydded COVID  yma. 

Darganfyddwch mwy am bwy all gael trwydded COVID yma 

Cymerwch amser i ddarllen a deall beth rydym yn disgwyl ohonoch cyn i chi gyrraedd y digwyddiad. 

 

Cwestiynau Cyffredin

Cefais fy mrechu y tu allan i'r DU - a yw fy mrechiad yn ddilys?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mae angen i chi gael prawf o'ch brechiad o'r wlad lle cawsoch eich brechu. Neu, cynnigwch dystiolaeth o brawf llif negyddol. Gweler y wybodaeth am brofion llif isod. - Neu, cadarnhad o brawf positif o fewn y 6 mis diwethaf a ddilynwyd gan y cyfnod ynysu priodol h.y. 10 diwrnod - gellir nodi hyn yn y trwydded COVID neu drwy neges destun neu e-bost ? Dinasyddion yr UE: Bydd unigolion o'r UE yn gallu darparu tystysgrif COVID yr UE neu brawf llif negyddol. Bydd ap dilysu'r GIG yn sganio tystysgrifau COVID yr UE. ? America: Bydd angen i unigolion o'r UDA ddarparu cerdyn brechu Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau ynghyd âg IG neu brawf llif. ? Gwledydd eraill: Darllenwch ganllawiau eich gwlad cyn mynychu. ? Os cawsoch un brechiad yn y DU ac un o dramor: Mae llywodraeth Cymru a'r DU yn gweithio ar system i gydnabod y rhain. Ar hyn o bryd, ni dderbynnir y rhain.
A allaf gael fy mhrofi yn y sefydliad?
Nid oes cyfleusterau profi ar gael ar hyn o bryd felly gwnewch yn siwr bod eich trwydded COVID yn barod cyn mynychu.
Sut alla i gael gafael ar drwydded COVID y GIG?
Gallwch ffeindio'ch trwydded COVID y GIG trwy wefan y GIG. Bydd hyn yn caniatáu ichi gynhyrchu trwydded COVID gan ddefnyddio ffôn symudol, cyfrifiadur neu gliniadur. Gall llwytho eich trwydded cyntaf gymryd hyd at 24 awr, felly gadewch ddigon o amser i actifadu'ch trwydded cyn y digwyddiad.
Nid oes gennyf ID ffotograffig, beth ddylwn i ei wneud?
Os nad oes gennych ID ffotograffig bydd angen i chi ofyn am dystysgrif Covid ar bapur. Ffoniwch 0300 303 5667 i ofyn am Drwydded COVID os na allwch ddefnyddio Trwydded COVID digidol y GIG.
Nid wyf wedi cael y brechiad
Os nad ydych wedi derbyn dau ddos y brechlyn COVID-19, gallwch ddarparu prawf eich bod wedi profi'n negyddol am COVID-19 gan ddefnyddio prawf llif ochrol. 1. Cymerwch y prawf llif o fewn 48 awr cyn y digwyddiad neu fynychu'r lleoliad. Gellir archebu'r rhain ar-lein. 2. Adroddwch ganlyniadau eich prawf ar-lein Byddwch yn derbyn neges gadarnhau neu e-bost ar ôl cofrestru, mae angen i chi ddangos hyn i staff drws i gael mynediad. Ni allwn dderbyn lluniau o brofion a gymerwyd ac na chofrestrwyd.
Rwyf wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr, a yw'r un rheolau yn berthnasol?
Os ydych chi'n byw yng Nghymru ond wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru efallai y bydd angen i chi gael mynediad at wasanaeth ap y GIG ar gyfer Lloegr oherwydd efallai na fydd gan Gymru fynediad i'ch cofnod brechu
Rwy'n cael problemau gyda mewngofnodi i wefan y GIG, gyda phwy y dylwn gysylltu?
Bydd angen i chi gysylltu â chanolfan gymorth mewngofnodi'r GIG yma
Mae gan fy nhrwydded COVID ddyddiad gorffen - beth mae hyn yn ei olygu?
Mae eich Trwydded Covid yn cynnwys cod bar. Mae'r dyddiad dod i ben yn cyfeirio at y cod bar a bydd yn diweddaru'n awtomatig. Nid yw'n berthnasol i'ch statws brechu.
Sut alla i gael fy mrechu os nad ydw i wedi cael un hyd yn hyn?
Adolygwch y wybodaeth ar y tudalennau canlynol a chysylltwch â'r GIG. https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777