The Enriching Student Life Awards 2020 |Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2020

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to all Enriching Student Life Awards (ESLA) nominees and a huge well done to this year's winners! This year due to the current climate we had to present the awards digitally on our Twitter and Instagram accounts. Although presenting the awards digitally was not as spectacular as the usual ceremony we are grateful to be able to celebrate the tremendous work being undertaken by staff and students across the University. It is a real privilege for us to be able to celebrate all that you do to enrich the life of Cardiff University students.

It was a wonderful run up to the announcement with the shortlist being announced on Twitter throughout April and the  evening itself was a great success. We would like to thank every person that helped make it a success. Congratulations to all of the winners on the evening!"

Tomos, Shekina, Nick

Winners 2020

Personal Tutor of the Year 

Dr Julia Gee and Dr Emma Kidd (School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) 

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg (Welsh Education Champion) 

Dr Hefin Jones (School of Biosciences) 

Student Rep Coordinator of the Year 

Sarah Millward (School of English, Communications and Philosophy) 

Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences) 

Yasmin Page (School of Heathcare Sciences) 

Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences) 

Alice Langner (School of English, Communications and Philosophy) 

Student Academic Rep of the Year (Physical Science and Engineering) 

Ashly Alava Garcia (School of Engineering) 

Student Academic Rep of the Year (Overall) 

Alice Langner (School of English, Communications and Philosophy) 

Most Innovative Member of Staff 

Dr Fernando Loizides (School of Computer Science and Informatics) 

Graduate Tutor or Demonstrator Award 

Jerry Zhuo (School of Music) 

Outstanding Doctoral Supervisor 

Professor Michael Handford (School of English, Communications and Philosophy) 

Most Uplifting Staff Member 

Martina Nathan (School of Healthcare Sciences) 

Leader in Equality, Diversity, and Inclusion 

Dr Julie Gwilliam (School of Architecture) 

Vice Chancellor’s Award for Commitment to Student Experience 

Professor Rachel Ashworth (Cardiff Business School) 

Enriching Student Life Award 

Dr Julia Gee and Dr Emma Kidd (School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) 

Lifetime Achievement Award 

Professor Amanda Coffey 

 

View the Shortlist for 2020


Llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu henwebu ar gyfer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (GCBM) a llongyfarchiadau mawr i enillwyr eleni! Eleni, o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol roedd rhaid i ni gyflwyno’r gwobrau yn ddigidol drwy gyfrwng Trydar ac instagram. Er nad oedd cyflwyno’r gwobrau yn ddigidol mor anhygoel â’r seremoni arferol, rydyn ni’n ddiolchgar y cawsom y cyfle i ddathlu gwaith anhygoel staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol.  Mae’n fraint gennym ni i ddathlu popeth rydych chi’n ei wneud i gyfoethogi bywydau myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Eleni, fe gawsom y cyfle i ddathlu gwaith ymroddgar a rhagorol un aelod ychwanegol o staff drwy’r Wobr Cyfraniad Oes. Yn ystod eu 30 mlynedd yn y Brifysgol mae’r Athro Amanda Coffey wedi bod yn ffynhonnell o arloesedd a datblygiad ac yn hyrwyddwr Lais y Myfyrwyr diflino. Maent wedi gadael effaith di os, nid yn unig ar eu cydweithwyr ond hefyd ar fywydau miloedd o fyfyrwyr. Ar ran Undeb y Myfyrwyr, diolch!

Roedd yr arweiniad at y cyhoeddiad gyda’r rhestr fer yn cael ei gyhoeddi ar Trydar drwy gydol mis Ebrill. Hoffwn ddiolch i bawb a helpodd i sicrhau'r llwyddiant. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr!

O.N. Mae’r mygiau ar eu ffordd :)

Tomos, Shekina, Nick

Enillwyr 2020

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Dr Julia Gee a Dr Emma Kidd (Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol)

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg

Dr Hefin Jones (Ysgol y Biowyddorau)

Cydlynydd Cynrychiolydd Myfyrwyr y Flwyddyn

Sarah Millward (Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd)

Yasmin Page (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol)

Alice Langner (Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg)

Ashly Alava Garcia (Ysgol Peirianneg)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Cyffredinol)

Alice Langner (Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth)

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol

Dr Fernando Loizides (Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg)

Gwobr Tiwtor neu Arddangoswr Graddedig

Jerry Zhuo (Ysgol Cerddoriaeth)

Goruchwyliwr Doethur Eithriadol

Yr Athro Michael Handford (Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth)

Yr Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig

Martina Nathan (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd)

Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Dr Julie Gwilliam (Ysgol Pensaernïaeth)

Gwobr yr Is-ganghellor am Ymrwymiad i Brofiad Myfyrwyr

Professor Rachel Ashworth (Ysgol Busnes Caerdydd)

Gwobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

Dr Julia Gee a Dr Emma Kidd (Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol)

Gwobr Cyflawniad Oes

Yr Athro Amanda Coffey

Gweld y Rhestr Fer ar gyfer 2020

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777