Cardiff SU Stance on the FIFA 2022 World Cup | Safiad Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar Gwpan y Byd FIFA 22

At the Cardiff Students’ Union 2022 Annual General Meeting, the motion ‘Cardiff Students’ Union Stance on the FIFA 2022 World Cup’ was passed by our students. The motion called for the board of trustees to consider donating the profit of all games to CU Pride and TANGGS.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff Students’ Union's Stance on the FIFA 2022 World Cup

At the Cardiff Students’ Union 2022 Annual General Meeting, the motion ‘Cardiff Students’ Union Stance on the FIFA 2022 World Cup’ was passed by our students. The motion called for the board of trustees to consider donating the profit of all games to CU Pride and TANGGS.

Rather than set an upper limit on the amount of funding available to student groups, the Board of Trustees have agreed to set a minimum limit of £1000, with scope to review funding that is available based on the projects submitted and demand from groups

The original motion mentions giving the money only to CU Pride and TANGGS, but the Board of Trustees have decided to broaden the beneficiaries of this fund to any students who will use it to campaign for LGBTQ+, Womens and Migrant Workers rights. The Officer’s Executive Committee (made up of all full-time and part-time officers) will review the proposals and allocate this funding accordingly.

Criteria:

  • The campaign should focus on one or more of the following areas: LGBTQ+, Women and Migrant Workers rights
  • If the proposed campaign focuses on more than one of the above areas, these campaigns will be given precedent when being reviewed by the committee
  • We recommend that your campaign adopts an intersectional approach and considers how the issues that you campaign for affect students with multiple marginalised identities. For example, how will your LGBTQ+ campaign also be accessible to disabled students, and considerate of the needs of LGBTQ+ students of colour?

If you would like to put forward a campaign proposal, please complete this typeform: http://bit.ly/3ZuzikP


Safiad Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar Gwpan y Byd FIFA 2022

Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb Myfyrwyr Caerdydd 2022, cafodd y cynnig 'Safbwynt Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar Gwpan y Byd FIFA 2022' ei basio gan ein myfyrwyr. Roedd y cynnig yn galw ar fwrdd yr ymddiriedolwyr i ystyried rhoi elw pob gêm i CU Pride a TANGGS.

Yn hytrach na gosod uchafswm am faint o gyllid sydd ar gael i grwpiau myfyrwyr, mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi cytuno i osod isafswm o £1000, gyda chwmpas i adolygu’r cyllid sydd ar gael yn seiliedig ar y prosiectau a gyflwynir a'r galw gan grwpiau

Mae'r cynnig gwreiddiol yn sôn am roi'r arian i CU Pride a TANGGS, ond mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi penderfynu ehangu'r buddiolwyr o'r gronfa hon i unrhyw fyfyrwyr a fydd yn ei ddefnyddio i ymgyrchu dros hawliau LHDTC+, Menywod a Gweithwyr Mudol. Bydd Pwyllgor Gwaith y Swyddogion (sy'n cynnwys pob swyddog llawn amser a rhan amser) yn adolygu'r cynigion ac yn dyrannu'r cyllid hwn yn unol â hynny.

Meini prawf:

  • Dylai'r ymgyrch ganolbwyntio ar un neu fwy o'r meysydd canlynol: Hawliau LHDTC+, Menywod a Gweithwyr Mudol
  • Os bydd yr ymgyrch a gyflwynir yn canolbwyntio ar fwy nag un o'r meysydd uchod, bydd yr ymgyrchoedd hyn yn cael blaenoriaeth wrth gael eu hadolygu gan y pwyllgor
  • Rydym yn argymell bod eich ymgyrch yn mabwysiadu dull croestoriadol ac yn ystyried sut mae'r materion rydych chi'n ymgyrchu drostynt yn effeithio ar fyfyrwyr sydd â hunaniaethau ymylol lluosog. Er enghraifft, sut fydd eich ymgyrch LHDTC+ hefyd yn hygyrch i fyfyrwyr anabl, ac yn ystyried anghenion myfyrwyr LHDTC+ o liw?

os hoffech chi gyflwyno cynnig prosiect, cwblhewch y typeform yma: http://bit.ly/3M3mD5p

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.