Awards for Cardiff Student Media! | Gwobrau i Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd!

Student volunteer-led publications Gair Rhydd and Quench have both been successful in the Student Publication Association Regional Awards, winning six awards between them.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Student volunteer-led publications Gair Rhydd and Quench have both been successful in the Student Publication Association Regional Awards, winning six awards between them.

Run entirely by student volunteers, Gair Rhydd and Quench received the recognition it deserved at the Student Publication Association Regional Awards for the talent and commitment the Cardiff Student Media contributors give to produce exceptional content.

Quench is Cardiff University’s lifestyle magazine, being published five times a year with all articles, illustrations and photography being put together by students, offering fresh perspectives on topics like culture, travel, music, fashion and much more.

Quench won three awards and were highly commended in two others:

  • Outstanding Commitment – Alexa Price
  • Best Wales Piece – Wales: A Nation of Literary Locations by Molly Openshaw
  • Best Journalist – Rhiannon Farr
  • Highly Commended – Best Publication – Quench
  • Highly Commended – Best Wales Piece – Welsh Independence by Alexa Price

Gair Rhydd is Cardiff University’s current student newspaper, beginning its journey where it was first published in 1972. Since then, it has been a great source of information for the students of Cardiff, with over 1,180 issues published since it began.

Gair Rhydd was also the recipient of an award at the Student Publication Association Regional Awards, winning Best Publication.

Cardiff Students’ VP Societies & Volunteering, Shreshth Goel, said: “It is incredible to see that our student media groups are still so active in an era of social media. We are always so proud to say that Cardiff Students' Union is home to four Student Media groups, and I think the awards could not be more well deserved.”

"With the celebration of Gair Rhydd's 50th anniversary this academic year, these awards are definitely the cherry on the top of the cake. We can't wait to see what our media groups have in store for them next.”

The awards for both Gair Rhydd and Quench are especially meaningful this year, as the pandemic forced the publications to move solely online during March 2020 to May 2021 for the first time in its history, meaning Cardiff Student Media had to adjust their approach to publishing. However, since September 2021, they both have resumed to a mixture of print and online issues.

The awards don’t stop there, as Cardiff Students’ Union’s very own Xpress Radio won three awards at the Student Radio Awards in November 2022. The radio station has been broadcasting since 1996, being run by students, for students, and was the recipient of a bronze award for Best Event Programming, and silver awards for Best Podcasting Programming and Best Journalistic Programming.

These awards give deserved recognition for the talent and commitment Cardiff Student Media contributors give to produce exceptional content.

If you would like to join the Cardiff Student Media team, please visit: https://www.cardiffstudents.com/activities/studentmedia/.


Mae cyhoeddiadau dan arweiniad myfyrwyr sy’n gwirfoddoli, sef Gair Rhydd a Quench, wedi bod yn llwyddiannus yng Ngwobrau Rhanbarthol y Gymdeithas Cyhoeddiadau Myfyrwyr, gan ennill chwe gwobr rhyngddynt.

Ac yntau'n cael eu harwain yn gyfan gwbl gan fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli’u hamser, derbyniodd Gair Rhydd a Quench y gydnabyddiaeth haeddiannol yng Ngwobrau Rhanbarthol Cymdeithas Cyhoeddiadau Myfyrwyr am y talent a'r ymrwymiad y mae cyfranwyr Cyfryngau Myfyrwyr Caerdydd yn ei roi i gynhyrchu cynnwys eithriadol.

Quench yw cylchgrawn ffordd o fyw Prifysgol Caerdydd, ac mae'n cael ei gyhoeddi bum gwaith y flwyddyn gyda'r holl erthyglau, darluniau a ffotograffiaeth yn cael eu rhoi at ei gilydd gan fyfyrwyr, gan gynnig safbwyntiau newydd ar bynciau fel diwylliant, teithio, cerddoriaeth, ffasiwn a llawer mwy.

Enillodd Quench dair gwobr ac fe'u canmolwyd yn fawr mewn dwy arall:

  • Ymrwymiad Eithriadol – Alexa Price
  • Darn Gorau am Gymru – Cymru: Cenedl o Leoliadau Llenyddol gan Molly Openshaw
  • Newyddiadurwr Gorau – Rhiannon Farr
  • Canmoliaeth Uchel – Cyhoeddiad Gorau – Quench
  • Canmoliaeth Uchel – Darn Gorau am Gymru – Annibyniaeth i Gymru gan Alexa Price

Gair Rhydd yw papur newydd presennol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, a ddechreuodd ar ei daith lle cafodd ei gyhoeddi gyntaf yn 1972. Ers hynny, mae wedi bod yn ffynhonnell wych o wybodaeth i fyfyrwyr Caerdydd, gyda dros 1,180 rhifyn wedi'u cyhoeddi ers iddo ddechrau.

Derbyniodd Gair Rhydd hefyd wobr yng Ngwobrau Rhanbarthol Cymdeithas Cyhoeddiadau Myfyrwyr, gan ennill y Cyhoeddiad Gorau.

Dywedodd IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli Undeb Myfyrwyr Caerdydd, Shreshth Goel: "Mae'n anhygoel gweld bod ein grwpiau cyfryngau myfyrwyr yn dal i fod mor weithgar mewn oes o gyfryngau cymdeithasol. Rydym ni bob amser mor falch o ddweud bod Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn gartref i bedwar grŵp Cyfryngau Myfyrwyr, ac rwy'n credu na allai'r gwobrau fod yn fwy haeddiannol."

"Gyda dathlu pen-blwydd Gair Rhydd yn 50 oed eleni, y gwobrau hyn yw'r goron ar y cyfan yn bendant. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth arall sydd gan ein grwpiau cyfryngau ar y gweill."               

Mae'r gwobrau ar gyfer Gair Rhydd a Quench yn arbennig o ystyrlon eleni, wrth i'r pandemig orfodi'r cyhoeddiadau i symud ar-lein yn unig yn ystod mis Mawrth 2020 i fis Mai 2021 am y tro cyntaf yn eu hanes, a oedd yn golygu roedd rhaid i Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd addasu eu dull o gyhoeddi. Fodd bynnag, ers mis Medi 2021, mae'r ddau wedi ailddechrau i gymysgedd o faterion print ac ar-lein.

Dyw'r gwobrau ddim yn gorffen yno, gan fod Xpress Radio Undeb Myfyrwyr Caerdydd wedi ennill tair gwobr yng Ngwobrau Radio Myfyrwyr ym mis Tachwedd 2022. Mae'r orsaf radio wedi bod yn darlledu ers 1996, gan gael ei harwain gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Derbynnodd Xpress Radio wobr efydd ar gyfer y Rhaglennu Digwyddiad Gorau, a gwobrau arian ar gyfer y Rhaglennu Podlediadau Gorau a Rhaglennu Newyddiadurol Gorau.

Mae'r gwobrau hyn yn rhoi cydnabyddiaeth haeddiannol i'r talent a'r ymrwymiad y mae cyfranwyr Cyfryngau Myfyrwyr Caerdydd yn ei roi i gynhyrchu cynnwys eithriadol.

Os hoffech ymuno â thîm Cyfyngau Myfyrwyr Caerdydd, ewch i: https://www.cardiffstudents.com/activities/studentmedia/

Comments

 
default